EMEK D?NYASI

 • AKP, cumhurba?kanl??? se?imi zora girince yasala?t?rd??? ve referanduma g?t?rd??? ?11. cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan se?ilmesi?ni ?ng?ren Anayasa de?i?ikli?i i?in 21 Ekim?de yap?lacak oylamadan ?evet? ??ks?n istiyor mu;...


  AKP, cumhurba?kanl??? se?imi zora girince yasala?t?rd??? ve referanduma g?t?rd??? ?11. cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan se?ilmesi?ni ?ng?ren Anayasa de?i?ikli?i i?in 21 Ekim?de yap?lacak oylamadan ?evet? ??ks?n istiyor mu; bunun i?in bir gayret i?inde mi?
  Normalde onca zorlama yaparak Meclis?ten ge?irdikleri bir Anayasa de?i?ikli?inin halk taraf?ndan da kabul edilmesi i?in AKP?nin canla ba?la ?al??mas? gerekirdi. Ama ?yle olmuyor. AKP, sanki ?Ke?ke hay?r ??ksa? der gibi ?evet? ??kmas? i?in de hi?bir inisiyatif g?stermiyor. Biraz kurcalay?nca ?Evet ??karsa, haz?r se?ilmi? Cumhurba?kan? G?l??n me?ruiyeti tart??maya a??labilir? endi?esi yan? s?ra bunun parti i?inde s?k?nt?lar? art?raca?? ortaya ??k?yor. Ya ?Hay?r? ??karsa? O zaman da AKP ve Tayyip Erdo?an??n karizmas? s?f?rlanacak. Yani ?imdi AKP?nin elinde iki ucu da pis bir de?nek var. Ve 21 Ekim referandumu, cami avlusuna b?rak?lm?? gayrime?ru bir ?ocuk durumundad?r. Cemaat bu ?ocu?u benimseyecek mi g?rece?iz!

  AKP, TASLA?ININ ARKASINDA
  DURAB?LECEK M??
  Peki AKP, ?Sivil anayasa yap?p tarihe ge?ece?im? iddias?n?n arkas?nda m?d?r? Burada da s?re? ilerleyip herkes bir ucundan ?ekmeye ba?lad?k?a (Herkes kendi ??kar?na bir anayasa iste?ini ?ne s?rd?k?e de denebilir) bu, giderek ku?kulu hale gelmektedir. ??nk? AKP, kendi haz?rlatt??? taslak konusunda kendi i?inde bile bir uzla?ma sa?layamamaktad?r. AKP?nin liberalleri, anayasa tasla??n?n uluslararas? entegrasyon, ?zelle?tirmeler, hizmetlerin piyasala?t?r?lmas? ve kamu hizmetlerinin tasfiyesini engelleyen maddelerin kald?r?lmas?yla yetinilmesini; belki bir iki bireysel ?zg?rl?k r?tu?uyla da AB?nin isteklerine uyum sa?lanmas?n? savunmaktad?rlar. Milli G?r?? ve dini ?evrelerin s?zc?s? AKP?li vekiller ise din derslerinin mecburiyetinin devam etmesini, ?t?rban? serbest b?rakan bir laisizm? tarif edilmesini, asker ve b?rokrasinin rol?n?n azalt?larak geleneksel cumhuriyet?ilikle hesapla?mada bir ad?m at?lmas?n? istemektedirler. Parti i?indeki bu ?atlaklar?n, s?re? ilerledik?e b?y?mesi beklenebilir.

  YA B?R DE DI?ARIDAN GELEN
  BASKILAR ARTARSA
  Bir de buna d??ar?dan; bir yandan b?y?k patronlar ve ?rg?tlerinden(*) ?te yandan da asker ve sivil b?rokrasiden gelecek bask?lar eklenirse, bu ?atlaklar?n AKP?nin birli?i ve b?t?nl???n? tehdit eden bir d?zeye ??kmas? da s?rpriz olmaz. Ancak bunlardan da ?nemlisi, emek ve demokrasi g??leri cephesinden gelecek ?K?rt sorununun demokratik ??z?m?n?n ?n?n? a?acak?, ?Diyanet?in olmad???, inan? ve vicdan ?zg?rl??? temelinde bir laisizmi g?venceye alacak?, ??zelle?tirmeleri engelleyecek, eme?in haklar?n?n gasp?na izin vermeyecek, hizmetlerin paras?z ve adil bir da??t?m?na g?vence getirecek, ba??ms?z ve demokratik bir T?rkiye m?cadelesinin geli?mesine? dayanaklar sa?layacak bir anayasa talebinin yarataca?? bask?, ku?kusuz sadece AKP?nin de?il ama egemen g??lerin sistemi i?inde de yeni ayr??malar? ka??n?lmaz k?labilir. Bu geli?meler de AKP?nin, ?anayasa yapan parti? olarak tarihe ge?ecekken ?anayasa yaparken kendisi da??lan bir parti? olmas?n?n yolunu a?abilir. Bu y?zden de son g?nlerde AKP cenah?nda, ?Bu anayasa yapma i?ini nereden ba??m?za sard?k? sorusunun yayg?nla?t??? hissedilmektedir. Nitekim Ba?bakan ve bakanlar?n, anayasa tasla??na ili?kin ele?tiriler kar??s?nda a??r? celallenip hemen savunmaya ge?melerinin en ?nemli nedeninin bu endi?enin y?kselmesi oldu?unu s?ylersek, ?nemli ?l??de ger?e?i dile getirmi? oluruz.
  ??ER?DE SIKI?AN AKP Y?NET?M?, DI?ARIDAN GELEN ELE?T?R?LERE
  TAHAMM?LS?ZL?K G?STER?YOR
  Nitekim Rekt?rler Komitesi?nin t?rbanla ilgili ele?tirileri ve anayasa tasla?? tart??malar?n?n ask?ya al?nmas? gibi her kurum ve ki?iden beklenebilecek isteklere Ba?bakan??n; ?Herkes i?ine baks?n!? diyen bir ?slupla kar?? ??kmas?, Yarg?tay Ba?savc?s??n?n kimi uyar?lar?na da Adalet Bakan? ?ahin?in; ?Ba?savc? bu i?lere kar??amaz? yollu tepkisi, AKP ve h?k?metin ?Herkes konu?sun, fikrini s?ylesin? propagandas?n?n bir demagoji oldu?unu g?stermektedir. Bunu da asl?nda parti i?i ve d???ndan gelen tepkiler kar??s?nda h?k?metin, anayasa yapma ?evkini kaybedip ?zg?venini yitirmeye ba?lad???n?n g?stergesi olarak saymak do?ru olur.
  Oysa ayn? zat? muhteremler; ?Taslak tart???lacak, elbette herkes konu?acak, ?ok vakit var, herkesi dinleyece?iz? gibi laflar etmektedir. Ama kendi fikirlerine kar?? olanlar?n konu?mas?na da tahamm?l edememektedirler. Oysa rekt?rler, b?rakt?klar? imajdan ba??ms?z olarak, anayasan?n yap?lmas?nda en ?ok s?z s?yleyecek ki?iler olmal?d?rlar. ?rne?in rekt?rler; ?zerk, bilim ?zg?rl??? olan, kap?lar?n? herkese a?an, demokratik bir ?niversitenin anayasa g?vencesinde olmas?n?, t?rban?n da bunun i?inde bir yere konarak ??z?lmesini istemeliydi. Elbette rekt?rler en yetkin ki?iler olarak, t?m toplumun demokratikle?mesi; ?lkenin K?rt sorunu, laisizm, eme?in haklar? gibi ba?l?ca konularda fikir s?yleyen, bu g?r??lerini yayarak toplumu ayd?nlatan bir tutum almal?lard?. Ancak b?rakal?m bunlar?, sadece t?rbanda tak?l?p kalmalar?na bile Erdo?an ?iddetle kar?? ??kt?; ?Onlar i?ine baks?n, bu i?leri de bize b?raks?nlar?a indirgedi. Rekt?rlerden, ba?savc?dan gelen devlet i?i ele?tirilere bile tahamm?l edemeyen AKP, yar?n K?rt sorunu ba?ta olmak ?zere ?lkenin en hassas konular?nda, emek ve demokrasi cephesinden gelecek talepler konusunda nas?l bir tav?r alaca??n? da belli etmektedir.

  AKP, G?R???M?N?
  SONLANDIRAB?LECEK M??
  AKP?nin bug?n yeni bir anayasa giri?imine me?ruiyet sa?layan tek dayana??, mevcut 12 Eyl?l Anayasas??n?n savunulacak bir yan?n?n olmamas?, bir cunta anayasas? olmas?d?r. Ne var ki cuntadan 27 y?l sonra yap?lan bu giri?imin, sadece ?AKP sivil anayasa yapan parti olacak? diye de kimseden destek alamayaca?? ortadad?r. Dahas? AKP?nin, AB?nin ve en b?y?k patronlar?n ??karlar?yla tarikat??lar?n, ?eriat ?zlemcisi ?evrelerin taleplerini birle?tirmede kendi i? b?t?nl??? bak?m?ndan da sorunlar yaratacakt?r. Emek cephesinden gelecek talepler, demokrasi talebinin y?kselmesine ba?l? olarak AKP taban?ndaki yoksul, emek?i kesimlerinin bu taleplere kat?lmas? ihtimali, AKP?yi daha da zorlayacakt?r.
  Bakal?m AKP, se?im sarho?lu?u ile ba?latt??? ?sivil anayasa yap?mc?l???? ser?venini nas?l sonland?racak. Bunu da yak?nda g?rece?iz. Ama anayasa yapma giri?iminin de 21 Ekim?de referanduma sunulacak de?i?iklik gibi cami avlusuna b?rak?laca??n? g?steren belirtiler, ?imdiden ortaya ??km??t?r.

  (*) T?SK, ?nceki g?n ?B?yle bir anayasa tart??mas? ve b?yle bir anayasa de?i?ikli?ine ihtiya? yoktur? derken, T?S?AD da laiklik konusunda h?k?metin ve AKP?nin tak?nt?s? oldu?unu a??klayarak ?zellikle laisizm, anayasay? de?i?tirme y?ntemleri ve ?de?i?tirilemez maddeler? konusunda a??k bir tutum alarak AKP?yi s?k??t?ran bir tutum benimsemi?tir. AB?den de ?slamc? e?ilimlere taviz veren bir anayasa konusunda endi?eler ifade edilmektedir. Dolay?s?yla AKP, giderek kendi damgas? olmayan bir anayasa yapmaya do?ru y?nlendirilmektedir.
  ?hsan ?aralan
  www.evrensel.net