Bu kemikler kimin?

Diyarbak?r?da nereden ??kar?ld??? hen?z belli olmayan hafriyat?n Gazi K??k??ne aktar?lan k?sm?nda ?ok say?da yeni insan kemi?i bulundu. ?HD, Mazlum-Der ve Diyarbak?r Barosu?nda olu?an bir heyet, kemiklerin bulundu?u yerde inceleme ...


Diyarbak?r?da nereden ??kar?ld??? hen?z belli olmayan hafriyat?n Gazi K??k??ne aktar?lan k?sm?nda ?ok say?da yeni insan kemi?i bulundu. ?HD, Mazlum-Der ve Diyarbak?r Barosu?nda olu?an bir heyet, kemiklerin bulundu?u yerde inceleme yaparak kemikleri tespit etti.
D?HA?n?n, Diyarbak?r?da Gazi K??k??ne aktar?lan hafriyat?n i?inde insan kemikleri bulundu?una ili?kin haberi servis etmesinin ard?ndan, kitle ?rg?tleri harekete ge?ti. Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l????na, olay?n ara?t?r?lmas? amac?yla yap?lan ba?vurunun reddedilmesinin ard?ndan ?HD, Mazlum-Der ve Diyarbak?r Barosu?ndan olu?an bir heyet, kemiklerin bulundu?u yer olan Gazi K??k??ne gitti. Bas?n mensuplar? e?li?inde olay yerine giden heyet, hafriyat?n bulundu?u yerde inceleme yapt?. Yap?lan incelemelerde olay yerinde ?ok say?da kemik tespit edildi.
??letme sahibi Aziz Sat?c?, hafriyat konusunda geni? bilgiye sahip olmad?klar?n? belirterek, ?Bir iki par?a kemik vard?, ?ok de?ildi ancak vard?. Hafriyat?n nereden getirildi?ini bilmiyorum? dedi.
?Savc?l?k ara?t?rmal??
??letme sahibi daha sonra kemiklerin bulundu?u yeri g?sterdi. Yakla??k 20 kamyon hafriyat malzemesinin y???ld??? alanda toprak y???nlar? aras?nda ?ok say?da kemik bulundu?u g?r?ld?. Heyet ad?na a??klama yapan Av. B?lent Temel, ?HD?ye gelen bir ba?vuru ?zerine Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l????na ba?vuru yapt?klar?n?, ancak savc?l???n ba?vuruyu kabul etmedi?ini ifade etti. Av. Temel, bunun ?zerine olu?turduklar? heyetle olay yerine gelerek kemikleri tespit ettiklerini ifade etti. Av. Temel, bundan sonraki a?amada tekrardan Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l????na ba?vurarak inceleme yap?lmas?, hafriyat?n nereden getirildi?i ve kemiklerin ne zamana ait oldu?u y?n?nde ara?t?rma yap?lmas?n? isteyeceklerini ifade etti.
Av. Temel, topra??n Diyarbak?r 7. Kolordu Komutanl????ndan getirildi?i y?n?ndeki iddialar?n hat?rlat?lmas? ?zerine, bunun sadece bir iddia oldu?unu ve ara?t?r?larak a???a ??kar?lmas? gerekti?ini s?yledi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net