Minare bitmeden baz istasyonu takt?lar

Bat?kent Mahallesi?nde in?aat halindeki Ey?p Sultan Camii?nin minaresine 5 bin dolar kar??l???nda GSM baz istasyonu tak?lmas?na mahalle sakinleri tepki g?sterdi.


Bat?kent Mahallesi?nde in?aat halindeki Ey?p Sultan Camii?nin minaresine 5 bin dolar kar??l???nda GSM baz istasyonu tak?lmas?na mahalle sakinleri tepki g?sterdi. Camiyi yapt?ran mahalleli, Dini ve Sosyal Hizmetler Vakf??n?n izin almadan, yap?m? s?ren minareye baz istasyonu takt???n? ?ne s?rerek caminin in?aat?n? durdurdu. Mahalleli, sa?l??a zararl? oldu?u gerek?esiyle baz istasyonunun kald?r?lmas? i?in valilik ve m?ft?l??e dilek?e yazd?. Savc?l??a su? duyurusunda bulunmaya haz?rlanan mahalle sakinleri, baz istasyonunun Ramazan ay? i?inde kald?r?lmamas? halinde ise in?aat? bitmek ?zere olan cami ve minareyi y?kacaklar?n? belirtiyor. Kendilerine bir avukat tutarak hukuk m?cadelesi ba?latan hay?rseverler, Ticaret Borsas? ?lk??retim Okulu?na 40 metre uzakl?ktaki baz istasyonunun bir an ?nce kald?r?lmas?n? ve yar?m kalan camii in?aat?n? biran ?nce bitirmek istiyor.
?Kald?r?lmazsa camiyi y?kaca??z?
Bat?kent Mahallesi sakinlerinin avukat? Y?lmaz Ayd?n, caminin mahalleli olarak el birli?i ile yapt?r?ld???n? kaydetti. Caminin yap?m?na ne Diyanet ne de m?ft?l???n maddi anlamda destek sa?lamad???n? s?yleyen Ayd?n, m?lkiyeti bir ba?kas?n?n ?zerine olan camiye herhangi bir vak?f veya kurumun izinsiz baz istasyonu kurmas?n?n hukuki ve vicdani olmad???n? vurgulad?. Baz istasyonunun kald?r?lmas? i?in gerekli t?m giri?imlerin yap?ld???n? belirten Ayd?n, ?M?vekkilim olan mahalleli, baz istasyonunun kald?r?lmamas? halinde, in?aat? yar?m kalan camiyi ve minareyi yapt?rd??? gibi y?kacak. Aralar?nda bu y?nde karar alm??t?r ve bu karar ilgili birimlere de iletilmi?tir? diye konu?tu.
?Protestomuzu s?rd?rece?iz?
?sminin a??klanmas?n? istemeyen Ey?p Sultan Cami Yapt?rma ve Ya?atma Derne?i?nde g?revli bir hay?rsever de yap?m? s?ren minareyi Din ve Sosyal Hizmetler Vakf??n?n kendilerine dan??madan Turkcell?e kiralad???n? ve imama g?nderilen bir yaz?yla da baz istasyonunun tak?lmas? s?ras?nda gerekli kolayl???n sa?lanmas?n?n istendi?ini ileri s?rd?. ??Y?lda 5 bin dolarl?k kira bunca insan?n sa?l???n? tehlikeye atmaya de?er mi??? diye soran dernek g?revlisi, ??yle devam etti: ??Gerekli m?racaatlar yap?ld?. Olumlu sonu? ??kmazsa, halk?m?z kararl?, sonuna kadar direnecek.?
?l M?ft? Vekili Osman T?ra?c? ise, konuya ili?kin olarak, Ey?p Sultan Camii?ndeki geli?melerin ilgili yerlere iletilece?ini ve gelecek cevaba g?re hareket edilece?ini s?yledi. T?ra?c?, ?GSM ?irketlerinin Diyanet ??leri Ba?kanl????na y?ll?k 4 bin 500 dolar ?deyerek minarelere baz istasyonu kurabilece?ine dair anla?malar? var. Buna ili?kin protokol, Maliye Bakanl??? Milli Emlak Genel M?d?rl??? ile Diyanet ??leri Ba?kanl??? aras?nda ?nceki y?llarda imzaland?? a??klamas?n? yapt?. (Eski?ehir/EVRENSEL)
Rahmi Eme
www.evrensel.net