K?yl?ler i? makinelerini durdurdu

Evlerinin yan? ba??nda kurulu ?imento fabrikas?n?n kapat?lmas? i?in m?cadele veren Nald?kenliler, bu defa da k?y?n ?st b?l?m?ndeki tapalara kurulan m?c?r oca??na kar?? m?cadele ba?latt?.


Evlerinin yan? ba??nda kurulu ?imento fabrikas?n?n kapat?lmas? i?in m?cadele veren Nald?kenliler, bu defa da k?y?n ?st b?l?m?ndeki tapalara kurulan m?c?r oca??na kar?? m?cadele ba?latt?.
Y?llard?r ?imento fabrikas?n?n havaya b?rakt??? ?imento tozu nedeniyle nefes alamaz duruma geldiklerini, bir?ok solunum yolu hastal?klar?yla bo?u?tuklar?n? s?yleyen k?yl?ler m?c?r oca??n?n da faaliyete ba?lamas? nedeniyle b?lgenin ya?anmaz duruma geldi?ini belirterek oca??n bir an ?nce faaliyetini durdurmas?n? istedi. Ocaktan yay?lan tozun ve m?c?r par?alar?n?n k?yde ya?am? olumsuz etkiledi?ini ifade eden k?yl?ler, gece yar?s? patlat?lan dinamitlerin g?r?lt?s? ve sars?nt?s? nedeniyle uykusuz geceler ge?irdiklerini s?ylediler.
Belediye ve valiye tepki
?nceki g?n yakla??k 2.5 kilometrelik da?l?k yolu y?r?yerek t?rmanan k?yl?ler i? makinelerinin ?al??mas?n? durdurdu. ?Sa?l?kl? ya?amak istiyoruz?, ?Zehir solumak istemiyoruz? ve ?Susma sustuk?a s?ra sana gelecek? sloganlar?yla sa?l?klar?n? tehdit eden oca?? protesto eden k?yl?ler, Valilik ve ?zmir B?y?k?ehir Belediyesi?ni de g?revini yapmaya ?a??rd?. Nald?kenli kad?nlar?n ?o?unlukta oldu?u eylemde k?yl?ler ?imento fabrikas? ve m?c?r oca?? kapat?lana kadar m?cadele etmekten vazge?meyeceklerini belirttiler.
K?yl?lerin ard?ndan ocak alan?na gelen jandarma, i? makinelerinin gitti?i ve bir daha ?al??mayaca?? konusunda s?z vermesi ?zerine eylemi bitiren Nald?kenliler, bir s?re daha oca??n ?st b?l?m?nde oturarak i? makinelerinin uzakla?mas?n? bekledi. K?yl?ler dinamit yerle?tirilmek ?zere a??lan delikleri kum ve ta?larla kapat?rken, delik a??lmas? i?in i?aretlenen yerlere yerle?tirilen tabelalar? da s?kt?ler. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net