K?r?kkale Cezaevi dayakla a??ld?

K?r?kkale F Tipi Cezaevi, Ankara Sincan F Tipi Cezaevi?nden sevk edilen 70 ki?iye uygulanan i?kence ve k?t? muameleyle kap?lar?n? a?t?.
Olay, avukatlar Filiz Kalayc?, Halil ?brahim Varg?n ve Murat Varg?n??n,...


K?r?kkale F Tipi Cezaevi, Ankara Sincan F Tipi Cezaevi?nden sevk edilen 70 ki?iye uygulanan i?kence ve k?t? muameleyle kap?lar?n? a?t?.
Olay, avukatlar Filiz Kalayc?, Halil ?brahim Varg?n ve Murat Varg?n??n, m?vekkillerini ziyaret etmek istemesiyle a???a ??kt?. Avukatlar?n verdi?i bilgiye g?re 28?i PKK h?k?ml?s?, geri kalan? da adli olmak ?zere 70 ki?i, 15 Eyl?l Cumartesi sabaha kar?? yeni a??lan K?r?kkale F Tipi Cezaevi?ne sevk edildi. Adli tutuklulara sevk s?ras?nda dayak at?ld??? belirtilirken, siyasi tutuklular ise K?r?kkale?de ko?u?lar?nda sald?r?ya u?rad?klar?n? anlatt?lar.
Avukatlar?n g?r??ebildikleri Hasip Av?ar ve ?ehmus ?zsuba??, cezaevine getirildikleri andan itibaren ?komando? tarz? e?itim ald?klar?n? s?yledikleri gardiyanlar taraf?ndan darp edildiklerini ve hakaretlere maruz kald?klar?n? anlatt?lar. H?k?ml?ler, oru? tutmamalar?na ra?men sahur vakti zorla uyand?r?l?p yemek yemeye zorland?klar?n? aktard?lar. Olay sonras?nda, ?zsuba???n?n ayak dirse?inde, ellerinde ekimozlar ve s?yr?klar olu?tu?u, Medet Sever?in di?lerinin k?r?ld???, Sava? Kahraman??n g?zlerinin morard???, Vedat Bak?r??n baca??nda ekimozlar bulundu?u belirtildi.
K?t? muamelenin tespiti i?in cezaevi hekimine ba?vuran h?k?ml?ler, hekimin inceleme yapmad???n?, su?u da ihbar etmedi?ini bildirdiler.
?Ba??ms?z heyet gitsin?
Avukat Filiz Kalayc?, ?HD Genel Merkezi?nde d?n d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, cezaevinin birinci ve ikinci m?d?rleriyle g?r??erek konuyu bildirdiklerini, m?d?rlerin, ?ilk esnada bir k?s?m ufak ?apl? iti?me ya?and???n?, ancak darp olmad???n?? s?yledi?ini aktard?. 18 Eyl?l Sal? g?n? de K?r?kkale ba?savc?s? ile g?r??t?klerini dile getiren Kalayc?, ba?savc?n?n olayla ilgili soru?turma ba?latt???n? belirtti. Sal? g?n? tekrar h?k?ml?lerle g?r??t?klerini kaydeden Kalayc?, k?t? muamelenin durdu?unu, m?d?rlerin dilek?elerini geri ?ekmeleri konusunda kendilerini ikna etmeye ?al??t???n? anlatt?. Kalayc?, baz? gardiyanlar?n h?k?ml?lere ?Buras? K?r?kkale, ailelerinize s?yleyin buraya gelmesinler? dedi?ini ifade etti. Kalayc?, h?k?ml?lerin, cezaevi personeli i?inde ?zel e?itilmi? bir birim taraf?ndan bu i?kencelerin yap?ld???n? belirtti?ini aktararak kalitesiz i?me suyundan dolay? ?ishal salg?n?? ya?and???n? s?yledi. Cezaevi bilgisayar kay?tlar?n?n tutulmad???n?, h?k?ml?lere aileleriyle g?r??me imkan? verilmedi?ini anlatan Kalayc?, kamera kay?tlar? hen?z ?al??mad??? i?in de bu t?r dayak olaylar?n?n tespit edilemedi?ini bildirdi. Kalayc?, h?k?ml?lerin can g?venliklerinin sa?lanmas? i?in acil olarak ba??ms?z bir heyetin cezaevini ziyaret etmesini istedi.
Sincan F Tipi Cezaevi?nde tutuklu Ali G?lmez?in teyzesi Sevim Kalman ise ye?eni ile yapt??? g?r??mede, siyasi tutuklular?n slogan atarak dayakl? sevke tepki g?sterdi?ini dile getirerek, tepki g?stermeleri nedeniyle siyasi tutuklular?n ko?u?lar?na da 30?ar ki?ilik e?itilmi? gardiyanlar?n girerek tutuklular? tekme tokat d?vd???n? ??rendi?ini s?yledi. Alihan Alhan??n ablas? Neslihan Alhan ise ge?ti?imiz pazartesi g?n? karde?iyle telefonda g?r??t???n? ve cezaevinde ?ok gergin bir hava oldu?unu, siyasi tutuklular?n endi?eyle sevk beklediklerini aktard?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net