?fade ?zg?rl???nde geriye gidiyoruz

?nsan Haklar? Derne?i Genel Ba?kan? Reyhan Yal??nda?, 2005 y?l?nda ifade ?zg?rl???n? ihlal eden toplam 192 ki?i hakk?nda dava a??lm??ken, 2007?nin ilk alt? ay?nda bu rakam?n 451?e ula?t???na dikkat ?ekti.


?nsan Haklar? Derne?i Genel Ba?kan? Reyhan Yal??nda?, 2005 y?l?nda ifade ?zg?rl???n? ihlal eden toplam 192 ki?i hakk?nda dava a??lm??ken, 2007?nin ilk alt? ay?nda bu rakam?n 451?e ula?t???na dikkat ?ekti.
Yal??nda?, d?n d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, 1999-2004 y?llar? aras?nda AB?ye adayl?k s?reci kapsam?nda yap?lan olumlu yasal de?i?ikliklerin, 2004?ten sonra yerini, ?nce durgunlu?a, sonra da ?ka??kla verilen haklar?n kep?eyle geri al?nmas?? durumuna b?rakt???n? s?yledi. Bilim insanlar?, gazeteciler, insan haklar? savunucular?, demokratik kitle ?rg?t? temsilcilerinin d???ncelerini ?zg?rce ifade edemedikleri bir ?lkede, demokratik hak ve ?zg?rl?klerin korundu?undan bahsedilemeyece?inin alt?n? ?izen Yal??nda?, i?kenceciler korunmaya devam ederken, farkl? seslerin ifade ?zg?rl???n? kulland??? i?in cezaland?r?lmas?n?n kabul edilemeyece?ini dile getirdi.
Yal??nda?, Ocak-Haziran 2007 aras?nda 455 ki?i hakk?nda 94 dava a??ld?; 361 ki?i hakk?nda 88 soru?turma a??ld? ve 368 ki?inin yarg?land??? 103 dava sonucunda 193 ki?i hakk?nda toplam 229 y?l 3 ay 15 g?n hapis ve 7 bin 981 YTL para cezas? verildi?ini belirtti.
Bu rakamlar?n, d???nce ?zg?rl??? alan?nda ge?mi? y?llara oranla herhangi bir olumlu ilerlemenin sa?lanamad???n? ispatlad???n? belirten Yal??nda?, 2005 y?l?nda ifade ?zg?rl???n? ihlal eden toplam 192 ki?i hakk?nda dava a??ld???n?, 2006 y?l?n?n 9 ay?nda 261, 2007 y?l?n?n ilk alt? ay?nda ise toplam 451 ki?i hakk?nda dava a??ld???n? dile getirerek, T?rkiye?nin art?k bu geri gidi?e ?dur? demesi gerekti?ini s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net