Fotoğraf: Evrensel

gonu?ma lan!

 • Garda??m, bu melmekette demokrasi diye bi ?i var. Bu hainler hemi habu ger?eee bilmed?klerinden, hemi de vatan? sahaps?z bellediklerinden goni?ip duriler, emme bi g?n gafam?n tas?n? fene att?racaklar!


  Garda??m, bu melmekette demokrasi diye bi ?i var. Bu hainler hemi habu ger?eee bilmed?klerinden, hemi de vatan? sahaps?z bellediklerinden goni?ip duriler, emme bi g?n gafam?n tas?n? fene att?racaklar!
  Herif?io?lunun soyad? T?rk, gene de gahraman T?rk ordusuna dil uzatii. Silahl? guvvetleri kim ele?tirebilii ki sen ele?tiresin ula zirzop! Demokrasi Allah?na gadar bizde de var; istenilenleri s?lemen ?art?yla sonsuza gadar gonu?abilirsin. Gahraman T?rk ordusunu ?vmek serbest, s?vmekse greko Romen; o gadar!
  Bi ba?ka hain daaa var ki, galkm??, ?Diyarbekir galedir, ben de galecisiyim, ma?a haz?r?z,? diii. Olum, bunlar nas?l bi s?zler ?le! Sen gafay? m? yedin zottirik? Gonu?ma, sana fikrini soran oldu mu?
  Demokrasi bize iki g?mlek fazla gelmese bunlar b?le gonu?mazlard?. Her ?eye gafa yorulur mu la serseriler? B?y?klerimiz her bi ?eyi sizin ve bizim nam?m?za d???nii, size noli la? Bi de galk?p, ba?da gonu?turmad?klar?ndan mecburen da?a ??kt?k, demezler mi! Bu devlet, gonu?man?z? hatta ba??rman?z? bile selbest b?rakii emme siz bunu inkar ediisiniz! Aha, Diyarbekirspor- Elaz??spor ma??na gidin, ?stiklal mar?? okunurken ?atlay?ncaya patlay?ncaya, bi taraf?n?z? y?rt?ncaya gadar ba??r?n, kim gar??abilir? Al sana ?zg?rl?k! Hemi de alas?? Bi ba?ka ?rnek, vatan?n her gar?? topra??nda oldu?u gibi ??rnaktaki talebeler de, her g?n derslerden ?nce, ?T?rk?m, dooruyum, ?al??kan?m!? diye seslerini g?sana gadar baarabilirler. ?anl? tarihimizin ?zellikle bal?klara alt?n sa?an Deli ?brahim ve ?z bi garda?lar?n? bo?azlayan padi?ahlar?n zaman?ndaki gibi zaferlerle dolu alt?n sayfalar?n? gar??t?r?nca g?rik ki, b?y?klerimizin s?z?nden d??ar? ??kmay?nca ba?ar?lara ula?m???z. On be? T?rk devletini de bu y?zden y?km???z, ula ben ne dirim la, a?z?mdan yel als?n, on alt? T?rk devletini de b?ylece gurmu?uz diicektim. Bu say? bizim i?in az bile; ?ok ?al???p, misal, yirmi alt? hatta otuz alt? filan yaparak zaferlerimizi art?rmam?z gerekiii. K?t? niyetli hainler, da?a ??kmak i?in bahane ariler, emme benden ga?ar m?? Oturdu?un yerde adam gibi siyaset yapsan, kim sana ne dir ki ula! Ortal??? gar??t?r?p, ?fkeyle sa?a sola sald?rmaktan ne zevk aliler bilmim. Biz hi? g?z?p da alev gibi harlamiik, gene de bu serserilere ?rnek olamiiik. ?o?unlu?un az?nl?k ?zerindeki diktat?rl???nden ba?ka bir ?ey olmayan demokrasi suresi d?rd?nc? ayette ne yazar? Her kim ki farkl? gonu?a, tiz kellesi vurula! B?t?n su? ba?bakanda; bu dallamalar? neden ?lkemizden govmii, anlamad?m gitti. Hakaret etmeyin, hainler! Demokrasi dersi al?n, insan haklar?na sayg?l? olun, susun da dinlemeyi ?renin. Hala gonu?imisin la! Gapat?n bunlar?n partilerini! Defolun, g?z?m g?rmesin sizi? Bakma lan! Ayam?n alt?na al?r?m, gebertirim seni? Susun lannn! Demokrasi var, gonu?may?n!
  Abdulmuttalip Onay
  www.evrensel.net