c?z?rt?

doktor geldi


Diziler alan?nda tam bir tatil ya?anmad??? i?in sezonun bitip ba?lad???n? ak?am ku?aklar?ndan anlamak daha zor. G?nd?zleri birka? g?n ?ncenin durgunlu?u, yerini k?sa s?rede curcunaya b?rakt?.
B?t?n kanallar birbirine benzeyen programlarla ku?a?? doldurmu? hemen. Ge?en y?l, sabah sabah konan magazin program? Dobra Dobra tutmu?tu, ayn? al??kanl?k b?t?n kanallara s??ram??. Dobra Dobra ad? bile iki kanalda birden var. Magazin de daha ?ok ?nl?leri birbirine kar?? k??k?rtma ?zerine elbette. ?Senfonik ezan? tart??mas?nda ?rne?in, orkestra ile ezan okuyan Ali?an?a destek, ona itiraz eden Burhan ?a?an gibilerine de ele?tiri i?in kuyru?a girdiler.
Bir ba?ka kanal ise, S?per Star ad?nda bir yar??ma ile ?sabah magazini? bo?lu?unu doldurmu?. Bir zamanlar daha s?k g?rmeye al??t???m?z Ferhat G?zel, Alihan, ??lg?n Sedat gibi isimlerle, Berkant gibi y?llar?n? m?zi?e vermi? isimler, 30?a yak?n isim, yar???yor. J?risi, cep telefonu oylar?, her ?eyi var ama yar??mac?larda bir ciddiyet problemi ilk bak??ta seziliyor. Hakk? Bulut, sahneye ??k???nda playback yapt? mesela. Zaten bir yar??mac? ?T?rkiye beni biliyor? diye olaya girerse, kimi nas?l se?mek m?mk?n olacak, tahmin etmesi hakikaten zor?
Sabah magazini ku?a?? bitiminde g?bek atmal?, izleyicilerle tart??mal? kad?n program? serisi sar?yor b?t?n kanallar?. Seda Sayan ?nde, Petek Din??z, Lerzan Mutlu, di?erleri arkada? Ramazan vesilesiyle ?yard?ma muhta?? aileleri ekrana ??karma yar???na girmi? vaziyetteler. Ard?ndan da ?Bizim program?m?z farkl?, ??nk? biz sorumluyuz? propagandalar? geliyor. Hem de ba??ra ?a??ra.
Ayn? g?n Ali?an??n ezan sorunu, Hakk? Bulut?un playback sorunu, BBG evindeki grupla?ma sorunu, Ozan Orhon ile Ye?im Er?etin?in ?ocuk sorunu, Petek Din??z??n set ekibine s?z ge?irememe sorunu ak?am olmadan yoruyor insan?. ?imdiye kadar ?Televizyon t?marhaneye d?nm??? demediysek, art?k hak etti ?oktan. Sabah ku?a??na yalan makinesi getirerek bamba?ka r?zgarlar estiren Yal??n ?ak?r, Haydar D?men?i her g?n program?na alarak hepimizi rahatlatt?. Ad?n?n alt?na ?Yalan uzman?? yazd?lar, Haydar D?men de ?Tanr?n?n yaratt??? yalan makinesiyim? dedi.
Doktorumuz da geldi, t?marhane kadrosunda eksik kalmad?.

ho? geldin avrupa yakas?
Televizyonda komedi eksi?inden s?k s?k s?z ediyoruz bu k??ede. A?latan programlar kanallardan ta??yor ama do?ru d?r?st bir komedi dizisi, program? ?zlemiyle bekliyoruz. Avrupa Yakas??n?n b?t?n kusurlar?na ra?men ?srar?, o y?zden her sezon yeniden ?ne ??k?yor.
Bir tane normal insan?n olmad??? Ni?anta?? camias? bu y?l da g?ld?rmeye devam edecek. Engin G?nayd?n zaten diziyi tek ba??na s?rtlay?p g?t?rme kapasitesine sahip. Kadroya yeni eklenenler de ilk b?l?mde uyum sa?lam?? g?r?n?yordu. ?zellikle Binnur Kaya, sonradan g?rme bir zengin k?z? ?ahika?da, Yabanc? Damat?taki performans?n? a?arsa ?a??rmamal?. Burhan?la ?ahika, ?imdiden ba?ar?l? bir ikili oldular.
Medyada sonradan g?rmeli?e ?vg?ler d?z?len g?nlerde Avrupa Yakas??n?n cevab? b?yle.
G?lse Birsel bu sezon da abart?l? oyunculuklara dayal? tarz?ndan hi? vazge?meyecek gibi g?r?n?yor. ?zleyen i?in olduk?a yorucu oluyor oysa...
Gaffursuz sezonda, Ni?anta???n?n ?koko?lar??, k?peksiz k?yde de?neksiz dola?acaklar bundan b?yle. Yine de doping yaram?? g?r?n?yor.

KAMPANYA - amerikal?lar t?rk televizyonlar?n? izlesin!
?nl? Amerikan televizyon ?d?lleri Emmy?lerin da??t?ld??? gece ilgin? bir olay ya?and?.
?d?llerin kendisinden ?ok, t?reni yay?nlayan kanal?n tutumu, izleyenlerin a?z?n? a??k b?rakt?.
Ama Amerika?da.
??yle ki, t?reni yay?n hakk?na sahip olan Fox televizyonu, ?d?l alan oyunculardan Sally Field??n konu?mas?n? sans?rledi!
Fox?un patronu Murdoch, bizde de kanallan?p d?nyan?n en b?y?k medya patronu olmas? bir tarafa, Bush?un da kankas?. ??gallerin en b?y?k destek?isi bir yay?n grubu yapm?? kendine.
Sally Field??n sans?rlenen c?mlesi de, konu?mas?n?n sonundaki ?D?nyay? anneler y?netseydi, bu Allah?n belas? sava?lar olmazd?? gibi bir ifade.
Bizde de ma?allah sans?r ?oktur ama ?ok ??k?r canl? yay?nda genel olarak sava?a kar?? bir laf edildi diye de b?yle rezillik ??kmad?.
Amerikan halk?, bu f?rsat? de?erlendirebilir.
Zaten bizimkiler onlara ?zenip s?rekli dizilerini yay?nl?yor, benzerlerini ?ekiyor, dublaj?na bile dokunmuyor.
Kendi kanallar?ndan izleyemediklerini, bizim televizyonlardan izlesinler.
?a?da? G?nerb?y?k
www.evrensel.net