evrensel olmak

umudumuz yarg?tay?


Demokrat ayd?n ve yazarlara sald?rmak gibi bir hastal??? olan Ergun G?ze, 18-20 Aral?k 1990 tarihlerinde T?rkiye gazetesindeki k??esinde yazd??? iki yaz?da ahl?k d??? ifadelerle Aziz Nesin?i hedef ald?. (1980?de yine benzer bir hakaret davas? sonunda bu ki?iyi para cezas?na mahk?m eden Aziz Nesin, ?Bana i?ren? geldi?i i?in bu paray? almam??t?m? diye yazacakt?r ?imdiki davas?n?n savunmas?nda.)
Evet, bu ?irkin yaz?lar ?zerine Aziz Nesin?in a?t??? dava, Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi?nde Ergun G?ze?nin mahkumiyetiyle sonu?lan?r; daval? temyize gider. G?ze?ye verilen mahkumiyet karar?, Yarg?tay 4. Dairesi?nce 1993?te oy ?oklu?uyla bozulur. Bunun ?zerine 14 ?ubat 1995?te ayn? dairede, Aziz Nesin?in yazd??? 21 sayfal?k ?nl? savunmas? (g?zlerinin rahats?zl??? sebebiyle) avukat? Veli Devecio?lu taraf?ndan okunur. Savunmadan birka? paragraf? buraya al?yorum:
? (?) Yarg?? Bayan ve baylar; ?unu ba?tan s?ylemeliyim ki, en y?ce yarg? yeri olan sizlerin be?te ?? ?o?unlukla benim aleyhime verdi?iniz karar, benim T?rkiye?de adalete olan g?venimi sarsm?? de?il y?km??t?r. Ben daval? de?il davac?y?m.(?) ?unu bilmenizi ve an?msaman?z? isterim ki bayan ve baylar, Avrupa ?nsan Haklar? Komisyonu?nda T?rkiye?nin her haks?z bulunu?u, T?rkiye Cumhuriyeti adaletinin mahkum olu?u demektir. Avrupa ?nsan Haklar? Komisyonu?nda T?rk adaletinin her mahkum olu?unda ben, bir T?rk ayd?n?, T?rk yazar? olarak adalet ad?na, T?rkiye?deki adaletsiz adalet ad?na utan?yorum. Oysa biliyorum ki as?l utanmas? gereken, elbette ben de?ilim.(?) ??te bu kimli?imle, bir fani i?in ula??labilecek bu en y?ce r?tbemle kendi ad?ma, halk?m ad?na t?m su?lamalar? reddediyorum ve 3/5?lik karar? T?rk ve d?nya kamuoyu ?n?nde protesto ediyorum.?
***
Nedir Aziz Nesin?i bunca ?fkelendiren? San?yorum hukuk tarihimizde bi?im ve i?erik bak?m?ndan b?yle bir savunman?n bir ?rne?i daha g?r?lmemi?tir. ??nk? herhalde hi? kimse a?a??dakine benzer bir karar?n (daha ?ok su?laman?n) ?znesi de olmam??t?r:
? Anayasa?n?n 176. maddesi uyar?nca onun ba?lang?? k?sm? metne dahildir. Ba?lang?? b?l?m?n?n 7. f?kras? gere?i olarak T?rkl???n manev? de?erlerine ve ulusal ??karlar?na ayk?r? hi?bir d???nce koruma g?remez. Son f?krayla de?erler ve ??karlar T?rk milleti taraf?ndan, T?rk evlad?n?n vatan ve millet sevgisine emanet olunmu?tur.?
Salt hukukun ger?ekli?ini dile getirmesi beklenen y?ksek mahkeme karar?nda, biraz fazla ka?m?? hamasi bir sosla terbiye edilen siyaset a??rl?kl? bu s?zlerin nas?l yer ald???, anla??l?r gibi de?ildir. Davac? olarak yarg?ya ba?vuran Aziz Nesin, ?T?rkl???n manev? de?erlerine ve ulusal ??karlar?na ayk?r?? bir d???nceye sahip oldu?u i?in ?korunmaya l?y?k g?r?lm?yor?... Art?k bu y?ksek yarg? karar?ndan sonra isteyen ki?i ve kurulu?lar, Aziz Nesin?e her t?rl? hakareti yapabilecektir; ??nk? o, korumay?/korunmay? hak etmi? bir yurtta? de?ildir!
Yarg?tay 4. Dairesi say?n ?yelerinin adlar?n? burada anmal?y?z: ?nce Aziz Nesin?i (yukar?daki gerek?eyle) korunmaya de?er g?rmeyen ?? ?ye: Cahit Keskin, Erbay Taylan ve ?lk? Ayd?n. ?Kar?? oy yaz?s??yla Aziz Nesin?in ki?ilik haklar?n?n korunmas? yolunda oy kullananlar: Ba?kan Turgut Uygur ve ?ye Salim ?ztuna.
Ya?am?n?n en ?nemli sayd??? savunmas?n? yaparak hafifleyen Aziz Nesin, ayn? y?l?n 5 Temmuz tarihinde aram?zdan ayr?ld?. Davay? s?rd?ren avukat? Veli Devecio?lu, hukuk? s?reci tamamlamak i?in davan?n Yarg?tay Hukuk Genel Kurulu?nda g?r???lmesini sa?lad?. Ne yaz?k ki burada da 45 ?yeden otuz sekizi, Aziz Nesin?in ki?ilik haklar?n?n koruma g?remeyece?i yolunda oy kulland?. Ancak yedi ?ye kar?? oy verdi. B?ylelikle dava kesinle?ti.
***
Birka? y?l ?nce Ba?bakanl??a ba?l? olarak ?nsan Haklar? Dan??ma Kurulu olu?turuldu. Nas?l olduysa ba?kanl???na Prof. Dr. ?brahim Kabo?lu, Az?nl?k ve K?lt?rel Haklar ?al??ma Grubu ba?kanl???na da Prof. Dr. Bask?n Oran gibi, alanlar?nda ehliyetli ve demokrat ki?iler getirildi. Genel kurulda ise pek ?ok sivil, ?gayrisivil? toplum ?rg?t? temsilcileri haz?r ve naz?r oldu. San?r?m kamuoyu, TV kanallar?nda biraz da ?u foto?rafla ?nsan haklar? Dan??ma Kurulu?nun varl???ndan haberdar oldu: Kamu-Sen Genel Sekreteri Fahrettin Yoku?, Ba?kan ?brahim Kabo?lu?nun okudu?u raporu ?fkeyle elinden ?ekerek y?rtm??t?.
Haz?rlanan ilk rapor, itirazlar ?zerine daha sonra ?d?zeltilerek? Ba?bakan Erdo?an?a sunuldu.
Kabo?lu ve Oran hakk?nda, ?Az?nl?k ve K?lt?rel Haklar Raporu? nedeniyle ?halk? kin ve d??manl??a tahrik? ve ?yarg?y? alenen a?a??lama? su?lamas?yla Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi?nde dava a??ld?. Yarg?lama sonunda tahrik ve a?a??lama su?lamas? beraatla sonu?land?.
Yarg?tay 8. Ceza Dairesi, ?Az?nl?klar ve K?lt?rel Haklar Raporu? davas?nda Prof. Kabo?lu ile Prof. Bask?n Oran??n beraatlar?na ili?kin karar?n? ?halk? kin ve d??manl??a tahrik etti?i? gerek?esiyle ge?en hafta oy ?oklu?u ile esastan bozdu. Kabo?lu ve Oran, Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi?nde yeniden yarg?lanacak. Davalar Yarg?tay??n g?r??? do?rultusunda biterse, Kabo?lu ve Oran sekiz y?la kadar hapisle cezaland?r?labilecek.
Yarg?tay 8. Ceza Dairesi, ?zellikle rapordaki iki konudan rahats?z olmu?. ?lki ?az?nl?klar?d?r. ??T?rkiye?de M?sl?man olmayan vatanda?lar d???nda az?nl?k yoktur. Yeni bir az?nl?k tan?m?n?n yarat?lmas?, etnik ve k?lt?rel ?e?itlili?i olan ?niter devlet ve milletin b?l?nmezli?ini tehlikeye d???recek bir sonuca ula?acakt?r.? ?kincisi ?Alt kimlik-?st kimlik? ayr?m?d?r. ?T?rk milleti kavram? ?rka, etnik k?kene ve dine dayanmamaktad?r. Alt kimlik-?st kimlik ayr?m? yap?larak ele?tiri ve d???nce ?zg?rl??? s?n?rlar? a??lm??, su?lama niteli?i ta??yan ve kamuoyuna a??klanan rapor i?eri?iyle toplumsal tehlike boyutlar?na ula??lm??t?r.?
Sonu?ta Oran ile Kabo?lu?nun ?halk? kin ve d??manl??a tahrik? su?undan mahkumiyetine karar verildi. Karara ?ye Hamdi Yaver Aktan kar?? oy verdi. ?Rapor resmi g?r??e kar?? ele?tiriler getiriyor ve entelekt?el derinlik ta??yor diye yads?namaz. Bireylerin Anayasa?ya ayk?r? d???nmelerine engel bulunmamaktad?r. Raporun hi?bir yerinde ?iddete tahrik yoktur vb.?
***
Muzip ve dikkatli gazeteciler nedense, Yarg?tay 8. Daire?nin verdi?i kararla birlikte, Ba?kan Kabo?lu?nun okudu?u metni ?ekip y?rtan Fahrettin Yoku??u hat?rlat?yorlar ?imdi.
***
Gazetelerde Prof. Dr. Kabo?lu, Yarg?tay??n kendileriyle ilgili karar? ?zerine ?unlar? dedi:
?B?yle bir kararla, bizleri tehlikeli ki?iler olarak topluma lanse ediyor ve dolay?s?yla biz hedef g?sterilmi? oluyoruz. Yarg??lar?n bu noktada sorumlulu?unun alt?n? ?izmek gerekir. Bu sadece Oran, Kabo?lu davas? de?ildir. Biz zaten hedef g?sterildik. Bu karardan sonra gerek Oran?a, gerek bana y?nelik, ya?am hakk?m?za y?nelik tehditler artmaya ba?layacakt?r.? (Cumhuriyet, 19.09.07)
***
Derken son bir dakika haberi: Yarg?tay 9. Dairesi, Sosyolog P?nar Selek?in, daha ?nce yerel mahkemenin hakk?nda ceza verilmesine gerek olmad??? y?n?ndeki haberini bozdu. (Gazeteler, 20 Eyl?l 2007)
Remzi ?nan
www.evrensel.net