ramazan star

Ramazan??n gelmesiyle medya ve magazin alemi de bu ay i?in yapt??? b?t?n haz?rl?klar? ortaya d?kt?...


Ramazan??n gelmesiyle medya ve magazin alemi de bu ay i?in yapt??? b?t?n haz?rl?klar? ortaya d?kt?... Me?er hepsinin 11 ayd?r ?Ramazan bir gelsin? diye bir hesab? varm??. Alb?mler ??k?yor, programlar haz?rlan?yor, reklamlar d?z?l?yor falan filan. Sorsan?z, hepsi vatanda??n dinine sayg?lar?ndan, hem de en M?sl?man olduklar?ndan Ramazan iklimine uyuyorlar. Ama i?in i?inde ba?ka bir i? oldu?unu d???nmek i?in ?ok nedenimiz var.
Kutsal ay?n ilk haftas?n?n tart??mas?, ?T?rban takmayan kald? m?? ?eklinde geli?ti. H?lya Av?ar??n kendi dergisinin kapa??na ba??rt?l? pozunu koymas?yla hararetlenen moda, asl?nda ge?en y?l Seda Sayan??n program?nda durup dururken hediye gelen e?arpla ba??n? ba?lamas?yla ba?lam??t?. O program ?yle gitmi?ti, daha s?n?rl? bir tart??ma a?m??t?. ?imdi Ramazan?? da f?rsat bilen g?nd?z programc?s? tak?m?ndan Petek Din??z, emekli dans?z Sibel Can, pembe n?fus ka??tl? B?lent Ersoy s?ras?yla modaya uydu. Magazin programlar?nda da Seda Sayan??n meslekta?lar?n? ?yalaka? ilan etmesiyle rekabet iyice k?r?klendi. T?rban? tart??maya al???k bir milletiz ama iki g?bek havas? aras? kendilerine yak??t?rd?klar? i?in ba?lar?n? ?rtenlerin nesini tart??aca??m?z? ?a??rd?k.
?kinci haftan?n tart??mas? ise senfonik ezan oldu. ?ark?c? Ali?an, senfoni orkestras? e?li?inde birtak?m tasavvuf eserlerini okumu?tu ama esas tart??may? ba?latan tabii ki ezand?. Ezan? insan sesiyle okunur diye biliyoruz ama ?Ne var ki, ne g?zel oldu? ?eklinde bir savunmayla Ali?an o sabah program? senin, bu magazin program? benim gezerek yapt??? i?i savundu. Arkas?nda Erol K?se olmas? da ?nemli avantajd? belki. ?tirazlar sessiz kald?, alb?m de satt?k?a satt?.
Diziler bile Ramazan?da araziye uydu. En dikkat ?ekeni, Fikrimin ?nce G?l??nde i?kili sahneler ?ektiklerini fark eden Kenan I??k??n m?dahalesi. ??nk? Kenan I??k, dizinin bir oyuncusu, i?kili b?l?m?n Ramazan?a denk geldi?ini hesap edince, yap?mc?lar? uyarmay? kendine g?rev edinmi?. ?Ne var bunda?? demeyin. Diziler yedi g?n, g?nde 20 saat ?al??arak ?yle a??r bir tempoyla ?ekiliyor ki, herhangi bir sahneyi yeniden ?ekmeyi teklif etmek bile cinayet sebebi olabilir dizi camias?nda. Ama onlar ??enmeyip d?rt b?l?mde yer alan uzun uzun i?kili yemek sahnelerini yeniden ?ekmeyi kabul ediyorlar. Kenan I??k gibi demokrat bir sanat?? da bu ?duyarl?l???n? ba??n? ?ekiyor. Hakikaten ilgin? bir Ramazan manzaras?.
Medya camias? ?duyarl?l?k? i?in kuyru?a girmi? ama ?yle b?yle de?il. Pide kuyruklar?n? geride b?rakt?, dini kelam ederek kendini g?sterme yar???. Medyum Memi? bile yeniden sahalara d?nd?. Zekeriya Beyaz?? konuk olarak ?a??rmayan program? talk show?dan saym?yorlar zaten. ?ftar programlar?, sahur programlar?, ezanlar, ilahiler... Televizyonunuz a??ksa, Ramazan?da oldu?unuzu bir dakika bile unutman?za imkan yok.
Yar??man?n ad? Ramazan Star olabilir pekala. Kural? da, Ramazan?? kullanarak en iyi kendi reklam?n? yapmay? kim ba?aracak?

B?lent Ersoy a??k ara ?nde
Reklam demi?ken, Ramazan televizyonlar?n?n en vazge?ilmez olay? tabii kalabal?k ailelerin yer ald???, iftar sofralar?n? kullanan ticari reklamlar. Dondurma olsun, ?eker olsun, ama en ?ok da kola. Amerikan Coca-Cola?n?n ?iftarda bizim mamul? i?in? t?r?nden ikiy?zl? reklam? her y?l?n klasi?i. Onun yerli rakibi Cola Turka?n?n reklam?nda ise, bir gariplik var. Ba??ran ?ocuklu olan de?il, di?er reklamda, ?Bizi bizle ayn? sofrada bulu?turana ??k?r? derken, kabak gibi kola ?i?esinin ekrana gelmesi ?ok acayip bir g?r?nt?. ?nsan?n akl?na olmad?k ?eyler geliyor ama Ramazan g?n? burada yer vermeyelim...
Ama hepsinin ?n?ne ge?en hareket, Popstar j?risi B?lent Ersoy?dan geldi. Yani bir Ramazan star se?ilecekse, kesinlikle en g??l? aday. Tabii ay sonuna kadar dengeler de?i?ir mi, j?rinin e?ilimi ba?kas?na kayar m?, SMS?ler kimi g?sterir, yar??mac?lar aras?nda grupla?ma olur mu bilemeyiz.
B?lent Ersoy?un performans?n? g?rmediyseniz, bilmiyorum ki anlatmakla olur mu... Popstar yar??mas? yeni ba?l?yor. Saat dokuz civar?. Yani ?stanbul?a g?re iftar? en az bir bu?uk saat ge?mi?. B?lent Ersoy j?ride.
Daha sunucu Osmantan Erk?r a??? konu?mas?n? yaparken, ?Biz daha orucumuzu a?mad?k? diye s?z?n? kesti. Ba?lad? ellerini kald?r?p duaya. Herkes ?a?k?n. Ola?an?st? bir g?steri. Uzun uzun duay? edip orucu a?t?. ?zlerken insan?n akl?na ?R?ya m? g?r?yorum? demek bile geliyor. Ama ertesi g?n?n haber b?ltenlerine bile konu oldu, ilahiyat??lar yorumlar yapt?... Hatta ?Paris saatine g?re orucu a?t?? diye esprisi bile yay?ld?.
Kim ne derse desin, ?imdiden rakiplerini geride b?rakt? B?lent Ersoy bu hareketiyle?
?a?da? G?nerb?y?k
www.evrensel.net