kolayla oru? a?mak!

Allah i?in oru? tutarak a? kalm?? aile, ekmekten ve sudan daha ?nemli bir yer verdikleri kola ?i?esini elden ele dola?t?rarak oru? a??yor.


Mutlu ve huzurlu bolluk sofralar?n?n ba??nda, b?t?n g?n Allah i?in oru? tutarak a? kalm?? aile, ekmekten ve sudan daha ?nemli bir yer verdikleri kola ?i?esini elden ele dola?t?rarak oru? a??yor. G?r?nt? ?yle kurgulanm?? ki o zehirli-?ekerli-gazl? su olmazsa hi?bir lokma bo?azdan ge?meyecek? Ne ?orban?n tad? olacak, ne etin lezzeti? Past?rman?n, zeytinin, hurman?n yan?nda mutlaka o z?kk?m da bulunacak ki iftar iftara benzesin!
Bu rekl?mlar, ister istemez akla bir ba?ka ?Ramazan kutlamas??n? getiriyor. Amerikal? sava? pilotlar?, kutsal Ramazan ay?nda Irak?? bombalarken, bombalar?n ?st?ne ?Mutlu Ramazanlar? yazmay? unutmam??lard?. ?Espri? dedi?in, b?yle zekice ve gayet ince olmal?!
Bombalarla kola ?i?eleri aras?nda hi?bir fark bulunmad???n? d???nd?ren bir ?rastlant?? bu.
Son zamanlarda, ?Kolay? tuvalete d?k?n, sonra midenize neler yapt???n? anlay?n? uyar?s?n? ta??yan pek ?ok posta, internette dola??yor. Pek ?o?umuzun posta kutusuna gelen bu t?r mektuplar?n i?eri?inde korkun? denilebilecek bilgiler var. Buna kar??n, yine de i?meye devam edenler ?o?unlukta. Ba??ml?l?k yap?yor ??nk?? Sigaray? zarar?n? bile bile i?enler gibi, bol ?ekerli kahverengi asidi de bile bile i?iyor insanlar. Coca-Cola 1800?lerin sonunda, form?l? asla a??klanmayan bir bile?im olarak ?retildi. Kafein, meyan k?k?, ?eker, asit ve ne oldu?u bilinmeyen pek ?ok bile?eni olan bir i?ecek... Bir t?p kurulu?u, bir bardak i?tikten sonra v?cutta olan de?i?iklikleri ??yle saptam??:
1. dakika: 10 ?ay ka???? ?eker v?cudunuza girer. (G?nl?k alman?z gereken ?eker miktar?n?n tamam? kadar). Fosforik asit tat alma duyunuzu keser ve a??r? ?eker y?klemesinden dolay? kusman?z? engeller.
20. dakika: Kan ?ekerinizde ani bir y?kselme olur, y?ksek miktarda ins?lin patlamas?na neden olur. Karaci?eriniz v?cudunuzdaki ?ekeri ya?a ?evirerek buna bir yan?t verir. Bu sadece bir ka? dakika i?inde olur.
40. dakika: Kafein emilimi tamamlan?r. G?z bebekleriniz b?y?r. Kan bas?nc?n?z y?kselir, karaci?eriniz kana daha fazla ?eker pompalamaya ba?lar. Beyninizdeki adenozin resept?rleri rehaveti ?nlemek i?in bloke olur.
45. dakika: Beyninizde dopamin salg?s? artar. Bu, t?pk? eroinin v?cutta yapt??? tepkimelere benzer.
60. dakika: Kafeinin di?retik ?zellikleri ba? g?sterir. (Tuvalet ihtiyac?.) Bu da v?cutta depolanm?? kalsiyum, magnezyum ve ?inkonun da d??ar? at?lmas? demek.
Bir s?re sonra ?eker ihtiyac?n? tekrar duymaya ba?lars?n?z ve kendinizi halsiz ve bitkin hissedersiniz. V?cudunuzda kola ile al???n?z b?t?n su tekrar d??ar? at?ld??? i?in susuzluk hissedersiniz. ?eker ihtiyac? do?ar, kafein iste?i de ba?lar ve bir bardak daha i?meye y?nelirsiniz.
Peki ama bu ad? lanetli i?kinin zarar? yaln?zca midemize mi?
Coca-Cola, hep Amerika?n?n varl???n? ve g?c?n? temsil etmi?tir.
Coca-Cola ?irketlerinin bulundu?u t?m ?lkelerde fabrikalar, bir i??i cehennemini and?r?yor. Sendikalar bas?l?yor, i??iler tehdit ediliyor ve ?ld?r?l?yor.
Yakla??k on y?l ?nce, Kolombiya?da sendika temsilcisi ?sidro Segundo Gill ?ld?r?ld?. Bir sendika lideri ka??r?ld?, sendika b?rolar? yak?ld?.
B?t?n d?nyada emperyalist yay?lman?n ve egemenli?in simgesi haline gelen bu i?ecek, k?lt?rel yozla?ma, ba??ml?l?k, sefih hayat bi?imleriyle ?zde?le?mi? bir imgeye d?n??m??t?r. ?a?r???mlar? ve y?nlendirmeleri, ?lkelerin ??k???ne, gen?li?in salak marka ba??ml?lar? haline geli?ine do?rudur.
Bir kez, bir Arap ?lkesinde ?ekilen bir foto?rafta kola dolu buzdolaplar?n?n ?n?nde namaz k?lan bir adamca??z g?r?l?yordu. Sanki Coca-Cola?ya secde eder gibiydi! Bu g?r?nt?, M?sl?man d?nyas?nda b?y?k tepkiyle kar??lan?nca, Coca-Cola ?irketi M?sl?manlardan ?z?r diledi!
Ama Ramazan ay? ufukta g?r?n?r g?r?nmez, b?t?n M?sl?man d?nyas?nda ayn? anda kolal? iftar yemeklerine odaklanm?? rekl?mlar, b?t?n h?z?yla evlere sald?rmaya devam ediyor. ??nk? M?sl?manlardan buna tepki yok. Aksine, al??kanl?k o dereceye gelmi? ki Amerikan mal? olmayan kola markalar?, ?slam ?lkelerinde pazar kavgas?na girmekten ?ekinmiyor. T?rkiye?de Kolaturka, ?ran?da Zemzem Kola, Arabistan?da Mekkekola hep ayn? ?Coca-Cola ?z?t?? kullan?larak ve ?irkete bunun i?in para ?denerek ?retiliyor.
Hi? abartmadan s?yleyebiliriz ki iftar sofralar?na giren bu emperyalist, Filistin?e, Irak?a, Afganistan?a giden i?gal ve katliam yollar?n? d???yor. Hepimizi su? orta?? yap?yor.
Ey akl? erenler; ben bilmem, siz s?yleyin, bunla iftar caiz midir?
Ayd?n ?ubuk
www.evrensel.net