a?l?ktan m?, a?g?zl?l?kten mi?

Ekonomimiz tak?r tak?r b?y?yor. Ama ne hikmetse, ekonomimiz b?y?d?k?e iftar ?ad?rlar?n?n ?n?nde olu?an kuyruklar da uzad?k?a uzuyor.


Ekonomimiz tak?r tak?r b?y?yor. Ama ne hikmetse, ekonomimiz b?y?d?k?e iftar ?ad?rlar?n?n ?n?nde olu?an kuyruklar da uzad?k?a uzuyor. ?ad?rlar?n kendisi de b?y?yor. AKP iktidar?yla ho? ge?inmek isteyen i? adamlar?, daha b?y?k bir pay ay?r?yor iftar ?ad?rlar?na... Eee tabii AKP iktidar?nda kesesini dolduran, ?ye?il? diye tan?mlanan sermayedarlar da, cebini doldurman?n zekat? olarak daha ?ok veriyorlar ?ad?rlara. Peki halk? ?ad?rlara ?eken, ?ad?rlar?n ge?en y?la g?re daha geni? ve konforlu olu?u mudur?
?A? g?zl?, dilenci? bir topluluk mudur, ?ad?rlar?n ?n?nde biriken? ?yle ya, t?keten, haz?r?, bele?i seven bir toplum olmu?tuk ya... Televizyonlar kar??s?nda hi? utanmadan, s?k?lmadan, k???c?k bir hediye i?in yalvar?r olmu?tuk. Bu i?, ?ma?o? internet sitelerinde dalga konusu olacak kadar pespaye bir hal alm??t?. Bu sitelerde y?neltilen ?Erkek ne zaman ?l?r?? sorusunun cevaplar?ndan biri ??yleydi: ?Erkek, kar?s?n?n gururlu halinden, kimseye ?d?n vermeyen ki?ili?inden memnundur... Hatta s?k s?k bununla ?v?nmektedir... Kad?n bir g?n Mehmet Ali Erbil?in y?netti?i bir bilgi yar??mas? program?na kat?l?r... Kad?n?n hediyeyi alabilmesi i?in soruyu bilmesi gerekir. Mehmet Ali ?T?rkiye?nin kalbi o ?ehirde atar... Ulu ?nder orada yatar... T?rkiye oradan idare edilir... Bize bu ?ehrimizin ad?n? s?yleyin...? der. Ortada ?d?l olarak bir elektrikli s?p?rge vard?r. Kad?n?n yalvaran sesini televizyondan b?t?n T?rkiye duyar: ?N?olur Memedali Bey, biraz yard?m edin...? ??te erkek o zaman ?l?r.?
Gurur ve onur, hediyeler kar??s?nda esamesi okunmayacak ki?ilik ?zellikleri haline gelmi?... ?B?yle bir toplumda, elbette bedavac?lar uzat?yor kuyruklar?? tezi a??klar m? ?ad?r?n ?n?nde artan kalabal?klar?!
Hediyeler kar??s?ndaki tavra bak?l?p yap?lan ?Gururu yok olmu?, a? g?zl?l?k? tespiti yeter mi ger?e?in kendisini a??klamaya. Yoksulluk t?nelinin ucunda ???k g?remeyen halk?m?z da var, bir buzdolab? i?in Mehmet Ali Erbil?e, ?N?olur yard?mc? olun Memedali Bey!? diye yalvaranlar aras?nda...
Be? ki?iden biri yoksul
?ftar ?ad?rlar?n?n ?n?nden gayri uzayanlar da, bakmay? gerektirmez mi ?bele??ilik, a?g?zl?l?k? alanlar?n?n d???na. ?rne?in pembe ekonomik tablolar ?izilirken, b?y?k kentlerin sokaklar?na, k??e ba?lar?na y???lm??, 1 lira i?in fal?ata savuran balici, tinerci gen? n?fusa... Ya da ?ocuklar?n ??te ikisinin yoksulluktan terk edildi?ini g?steren resmi rakamlara... Fuhu? bata??na s?r?klenenlerin artmas?na, h?rs?zl?k listesinin uzamas?na...
Devletin istatistik kurumunun ?al??malar? ?rakamlar?n duygusuzlu?uyla? ger?e?i g?zler ?n?ne seriyor. Son be? y?lda milli gelir iki kat artm??. Ama h?l?, yoksulluk s?n?r?nda ya?ayan insan say?s? ?ok fazla. ?statistik Kurumu
d?rt ki?ilik bir hanenin, ayl?k a?l?k s?n?r?n? yakla??k 200, yoksulluk s?n?r?n? ise 500 YTL olarak kabul ediyor. Bu rakamlara g?re yoksulluk s?n?r?n?n alt?nda ya?ayanlar?n ?lke n?fusa oran? y?zde 20.5 ??k?yor. Yani 15 milyon insan yoksulluk s?n?r?n?n alt?nda. Oysa i??i ve memur sendikalar? a?l?k s?n?r?n? 625, yoksulluk s?n?r?n? 1900 YTL olarak hesapl?yor. Devletin kurumu rakamlar? d?rtte bire d???r?yor. Ne kadar d???r?rse d???rs?n, yine de, her 5 ki?iden birinin yoksulluk s?n?r?nda ya?ad??? gibi bir sonu? ??k?yor ortaya...
D?nya Bankas??n?n yoksulluk ara?t?rmas?nda T?rkiye?de bu oran y?zde 25 olarak g?steriliyor. Ayn? ara?t?rmada yer alan ?lkeler aras?nda ?rne?in Yunanistan?da yoksulluk oran? s?f?r, Rusya?da y?zde 8.
Yoksulluk d?zeyindeki bu art??, ?lke tarihinin en derin krizinin ya?and??? 2001 y?l?n?n etkilerini, birileri atlat?rken, birilerinin derinden ya?ad???n?n bir g?stergesi de?il mi? Sadece b?y?me oran?na dayanarak ?lke ekonomisinin g?c?n? g?klere ??karan Ba?bakana g?re ?T?rk ekonomisi art?k korunmas?z de?il. Krizler art?k geride kald?.? Kom?u ?lkeler Rusya ve Yunanistan?la k?yasland???nda ne halde olundu?unu g?steren yoksulluk rakamlar?, uygulanan politikalar?n devam? halinde her ?eyin g?ll?k g?listanl?k olaca?? masal?n? yerle bir etmiyor mu? Ana sorun ?srarla kar??m?zda duruyor: B?t?n bu politikalar kime yar?yor?

?al??an? da yoksul
T?rkiye?nin, k?resel kapitalizmle entegrasyonu ad?na hayata ge?irilen fakat ?krizden ??k?? i?in uygulan?yor? denilen ekonomi politikalar?n?n sonu?lar? ya?an?yor. Ucuz eme?e ve de d???k kur politikas?n?n yaratt??? olanakla ucuz ithalata dayal? bir ?retim. ?lke ekonomisi kendisini ucuzlukla pazarl?yor. Bu ?ark?n ka??n?lmaz sonucu olarak ?al??anlar?n ?cretlerinin bask?lanmas?, ?al??anlar? da yoksul hale getiriyor.
D???k kurla yap?lan ithalat, ?lke eme?ine tercih ediliyor. Bu durumun da kam??lad??? yo?un i?sizlik, patronlarca eme?in insafs?zca kullan?m?n? daha da art?r?yor. ??in ucuzuna ka?mak isteyen, ta?eronu tercih ediyor. Ta?eron ucuz, ??nk? sigortas?z, sefalet ?cretine ?al??t?r?yor. Ta?eronluk yayg?nla??yor. Sadece imalat sanayine bak?ld???nda reel ?cretlerde son 5 y?lda y?zde 20?ye varan d????ler ya??yor. ?nsanlar?n gelirleri enflasyon oran?nda artm?yor. Ama imalat sanayiinde ?retim son 5 y?lda y?zde 33 gibi olduk?a y?ksek bir art?? kaydetti. Buna kar??l?k, ?retimde ?al??an say?s?ndaki art?? y?zde 3?te kald?. Yani ?retim art??? istihdam yaratam?yor.
?al??an?n ?cretleri eriyor. M?lks?zle?me tempolu bir ?ekilde art?yor. M?lks?zle?en s?n?f?n (i?i olanlar ve i?sizler) toplam i?g?c? i?indeki pay? y?zde 70?lere, metropollerde y?zde 80?lere yakla?t?...
Sosyal yard?mlar yoksullu?u kal?c?la?t?r?yor
Yoksulluk art?k i?sizli?e ba?l? olarak ge?ici ve istisnai de?il, tam tersine ku?aklar aras?nda aktar?lan, kal?c? ve yap?sal bir ger?eklik. Dolay?s?yla ekonomik b?y?me ve istihdam art??? sa?lama gibi ??z?mler, art?k yoksullu?a ?are olam?yor.
AKP ise 3 y?ld?r, yoksullara, periyodik olarak her 3 ayda bir g?da paketleri da??t?yor, k?m?r yard?m? yap?yor.
Bu yard?mlar, yoksul kesim i?in rahatlatan bir hava borusu i?levi g?r?yor. Fakat bu t?r sosyal yard?m politikalar?, bir yoksul kimli?i yarat?yor ve yoksullu?u hep kal?c? duruma getiriyor. Yoksullu?u kabul edilebilir hale getiriyor.
Fabrikas?nda yoksullu?u yaratarak servet edinenler i?in de fitre ve zekat vermekle bu i? dengeleniyor.
Bu yard?mlar asl?nda a??zlara ?al?nan bir parmak bal. De?il yar?n?, bug?n? bile kurtarm?yor ama yoksulla?man?n ger?ek ?zneleri olan halk kitlelerini pasifle?tiriyor.
Yoksulla?m??, yoksullu?u kabullenmeye ba?lam?? ve ?kader? kabul etmi? kitleler ?o?al?yor. Bu ?o?alman?n sonucudur iftar ?ad?rlar?n?n ?n?nde uzayan kuyruklar. A? g?zl?l???n de?il!
B?lent Falakao?lu
www.evrensel.net