sosyal g?venlik ?tek ?at?? alt?nda!

Belediyeler ?En b?y?k ?ad?r? ben kurdum? diye yar??adursun, sosyal devlet k???ld?k?e iftar ?ad?rlar?n?n b?y?d??? ger?e?ini Ramazan e?lenceleri bile gizleyemiyor.


Belediyeler ?En b?y?k ?ad?r? ben kurdum? diye yar??adursun, sosyal devlet k???ld?k?e iftar ?ad?rlar?n?n b?y?d??? ger?e?ini Ramazan e?lenceleri bile gizleyemiyor. ?ad?r kuyruklar?nda bir bu?uk saat bekleyenlerin ?oklu?u, sosyal g?vencesizli?in boyutlar?n? ortaya koyuyor. AKP H?k?meti?nin sosyal g?venli?i ?tek ?at?? alt?nda toplanmaktan kast? da bu olsa gerek!
Devletin y?k?ml?l??? alt?nda bulunanlar?n hepsi; kimsesizi, ?z?rl?s?, emeklisi, i??isi; hepsi bir ?at? alt?nda i?te! Yaln?z tek g?vence, 30 g?n boyunca ak?am yeme?i yiyebilmek. E?er erken gelip saatlerce s?ra beklerseniz tabii...
?ftar ?ad?r?n? ?sosyal yard?m? g?stermek de bo?una. Devletin tek yapt??? ?ad?r? kurmak. Yemekleri i? adamlar? kar??l?yor. Ancak yoksulun hay?r duas? i?in mi, ?ad?ra kocaman yaz?lan isimleriyle reklam giderini d???rd?kleri i?in mi, bilinmez.

?hti?am yoksullu?u ?rtemiyor
Ba?c?lar?da kurulan ?ad?ra as?lan pankartta ise yeme?i ??da? Fabrikas??n?n verdi?i yaz?yor. ??da???n y?llard?r il?e halk?na ?ektirdikleri Evrensel ar?ivinden okunabilir. ?te yandan Ba?c?lar?daki ?ad?r?n temizli?i, yeme?in masalara ?nceden b?rak?lm?? olmas? ve hatta iki plazma televizyondan yay?n yap?lmas? ile bir ?farkl?l?k? yaratt??? kesin. Ancak ne bu ihti?am, ne ?ad?r?n etraf?ndaki rengarenk lunapark, ?ad?rda oru? bozanlar?n yoksullu?unu gizlemeye yetmiyor.
Kad?n ve erkeklerin ayr? masalarda oturdu?u ?ad?rda, protokol ?halka? yukar?dan bak?yor. Onlarda kad?n erkek ayr?m? da yok...

?A? olmasak gururumuzu ayaklar alt?na almay?z?
Nedime Korkmaz, o?lunun okuldan gelmesini bekledi?i i?in s?raya son gelenlerden. 2 bin 500 ki?ilik ?ad?rda yer kalmad??? i?in d??ar?da kalm??. E?i Kemerburgaz?da in?aatta ?al??t??? i?in 15 g?nde bir evine gelebiliyor. E?inin sigortas? var. Ancak kar?n doyurmuyor. Bu y?zden utand??? i?in ?ad?ra gelmeyi reddeden b?y?k o?lunu evde b?rak?p gelmi?.
?600 lira ayl?k var. 400 kira veriyoruz. Elektrik, su... ?ki o?lan var; biri 5?i bitirdi, di?eri 8. s?n?fta. ?htiyac? olmayan bir ki?i, kad?nl?k gururunu ayaklar alt?na al?p da gelip burada ?ad?rda s?raya girmez. Asl?nda b?y?kler utanmal?. Bir sigortam?z var. O da i?e yaram?yor art?k? derken g?z? ?ad?r kap?s?nda. Ramazan al??veri?ini sormaya f?rsat kalmadan, ??ad?rda yemekler g?zel. Evimizde bulamad???m?z? burada buluyoruz. Zaten al??veri?e falan ??kabildi?imiz de yok. Yani evde nerede b?yle yemek!? diyor.

?Evde so?ukta oturaca??ma...?
Yoksulun mutfa??n?n ?ad?r mutfa??ndan k?t? olmas? bir yana, evi de ?ad?rdan so?uk.
Kuca??nda karde?iyle s?ra bekleyen 13 ya??ndaki ortaokul ??rencisi Sema, ?evde so?ukta oturaca??na? ?ad?ra gelmeyi tercih ediyormu?! Her g?n ailecek giriyorlar s?raya. ?Mecburuz? diyor Sema: ?Bu sene benim SBS s?nav?m (Seviye Belirleme S?nav?) var. Dershaneye gitmem gerekiyor ama gidemiyorum. ?ok ?al???yorum ama 4 tane ?ocuk i?inde ne kadar olursa art?k. Babam f?r?nda ?of?rl?k yap?yor. Tek ba??na ge?indiriyor bizi. ?ad?rda yemekler fena de?il, ben fazla yemiyorum zaten. Zay?f?m, hemen bay?lakal?yorum, o y?zden oru? da tutam?yorum.?

?Her g?n geliyoruz?
Azize ?zger iki ?ocu?uyla bekliyor. ?zger ?Fakir her zaman ?ad?ra gidiyor. Fakire hi?bir ?ey yok. Koca hastad?r. 6 ?ocuk vard?r. Her g?n yemek topluyoruz, ge?im zordur. Koca, tuvalette ?al???yor ?STO??ta. Maa? 400 al?yor. Ev kirad?r? derken Fadime Kara ise ?Ge?im s?k?nt?s?ndan geliyoruz. E?im hastanede ?al???yor, o da s?rada. ?steriz Ramazan sofras? ama kuram?yoruz ?yle sofra, e?im asgari ?cretle ?al???yor. Kiraday?z, anca bunlara yetiyor? diye ekliyor.

??ocu?um utand? gelmedi?
K?z? ve o?luyla uzaktaki evinden y?r?yerek gelen Ay?e Pala, ?E?im ?al??m?yor, rahats?z. ?ki ?ocu?um ailemin, okul m?d?r?n?n yard?m?yla okuyor. Maalesef her g?n geliyoruz? derken bir bu?uk saattir s?ra bekleyen Han?m Karada?, e?i kargo ?irketinde ?al??sa da yetmedi?ini s?yl?yor: ?Kira var, ge?ime yeti?emiyoruz. Ben ev han?m?y?m, ?ocuklar?ma bak?yorum. Liseye giden ?ocu?um var. O gelmedi, utan?yor? diyor.
D?rt ?ocu?undan ikisini ?ocuk Esirgeme yurduna b?rakmak zorunda kalan Nuran Akta???n e?i, hastaland??? i?in uzun s?re ?al??amam??. 15 y?ll?k tekstil i??ili?i ise birka? ay dinlenmesinin y?k?n? kald?rmaya yetmemi?. Evleri yok. Karde?inin yan?na s???nm??. 6 ayd?r ?ocuklar?n? g?remeyen Akta?, ikametgahlar? olmad??? i?in di?er ?ocuklar?n? da okula kay?t edemiyor.
Protokol sahnesinden dua okumaya ba?layan hocan?n sesi, daha fazla konu?maya izin vermiyor.

Emin?n??nde 5 bin ki?i
Emin?n? Meydan??ndaki iftar ?ad?r? 3 bin ki?ilik yemek da??t?yor olmas?na ra?men, s?raya girenler 4 bini buluyor. Hafta sonu ise bu say? 5 bine ula??yor. ?ad?r?n d??? reklam panosu gibi. Yeme?i veren ?hay?rsever?, yeme?i da??tan firma... Emin?n? s?ras? ??len 14.00?te olu?maya ba?lam??. Cami gezmeye gelip yorulan ya?l?lar ilk gelenler. Emekliler, ?z?rl?ler ve kimsesiz ya?l?larla ba?l?yor uzun kuyruk. Ancak evine yeti?emeyenler, belediye i??ileri, ?ge?erken u?rayanlar? da az de?il.
?o?u ?ihtiyac? oldu?unu? reddediyor. Almanya?da ya?ayan Sevgi, ?Buran?n topra??na hasretim, kokusu i?in ?urada bekliyorum, yoksa ??len 14.00?ten beri durur muyum burada? iddias?nda.
75 ya??nda kom?ular?n?n yard?m?yla ge?inen Fehmiye, Zeytinburnu?ndan al??veri?e geldi?ini s?yl?yor. Ama bu ???nc? g?n?... Evi Gaziosmanpa?a?da olan Emine, gezmeye gelmi?. O da 17.30?dan beri s?rada...

Sandalyesi ile geziyor
64 ya??ndaki Mehmet Aslan, k???k portatif sandalyesiyle geliyor her g?n. ?Kimsem yok, yaln?z?m da ondan geliyorum? diyor. 28 sene ?al???p kazand??? emekli maa?? yetmiyor: ?Bu zamanda bir milyar dahi alsan a?l?k s?n?r?d?r. ?imdi bor?lu ge?iniyoruz, her ?ey pahal?. Sebzelerin, meyvelerin yan?na yakla??lm?yor. Ancak pazara ge? vakitte ??karak ihtiya?lar?m?z? g?rmeye ?al???yoruz. Erken gidersen oras? da pahal?. Ufak tefek ?eyler al?yoruz. Yoksa et, past?rma, sucuk uzak bize.?
65 ya??ndaki Necati Akay da emekli: ?G?ng?ren?de oturuyorum. Ramazan?da s?rekli gidiyorum ?ad?rlara. Emekliyim. ?ayc?l?k yap?yordum. Maa? yetse zaten ?ad?ra gelmem. Her ?ad?r? dola??yorum.?

???i maa?? da yetmiyor ?z?rl? maa?? da
Tevfik D?nmez, ?z?rl? maa?? ile ge?inemedi?i i?in burada. Sar?gazi?den gelmi?: ?Orada ?ad?r yok. S?rf ?ad?r i?in geliyorum. D?n ?emberlita??ta yedim. Yar?n Ey?p?e gidiyorum.?
?brahim Aslan ise ihtiyac?n? gizlemiyor. 57 ya??ndaki Aslan, belediye i??isi olmas?na ra?men iftar? ?ad?rda a?mak zorunda: ??htiya?tan geliyoruz, ba?ka bir ?ey de?il. Her g?n geliyoruz. Burada ?al??t???m i?in bu ?ad?ra geliyorum. Maa??m?z d???kt?r, borcumuz da var. 6 tane ?ocuk var. ?al??an sadece ben. Bir masraftan kurtuluyoruz i?te, ne yapak??

Yemekler yetmiyor
Kalabal?kla ba? etmekte zorlanan g?venlik g?revlileri, yeme?in yetmedi?ini s?yl?yorlar. Biri, ?Yetmeyenler ?orbayla yetiniyorlar. Bazen yemek, bazen pilav bitiyor. Erken gelmesi laz?m. Saat 14.00?te gelen var. Her ak?am ailece ?oluk ?ocuk gelenler var. Her sene art?yor tabii kuyruklar? derken bir ba?kas?, yemek veren ?hay?rsever? i? adamlar?n? ele?tiriyor: ?Bizde vergi vermeyen iftar ?ad?r? kuruyor!..?

Bize 9?dan ?nce iftar yok
?ftar?n? en son a?anlar ise yemek da??tan i??iler. Bir k?sm? belediyede bir k?sm? da yemek firmas?nda ?al???yor. Elleri bo? kalmad??? i?in ?ad?r bo?almadan; ak?am 9?dan ?nce yemek yiyemiyorlar. ?Ayaktay?z b?t?n ak?am. Gece 11?e kadar buraday?z. S?ra bittikten sonra kimisi temizlik yap?yor. Birinin g?revi bula??klar? toplamak, di?erinin tezgahlar? temizlemek. Gece yiyoruz. 2 g?nd?r sahura kalkam?yorum yorgunluktan? diyor bir tanesi. Ancak ?hay?r? olarak g?r?yor yapt??? i?i. ?ki ?ocuklu belediyede ?al??an kad?n i??i, ?G?nd?z belediyede ?al???p ak?am da buraya geliyorum? diyor. ?ikayeti ailesiyle iftar a?amamak. Yemek ?irketinde ?al??an Fatma ise izin g?n?n? bekliyor: ??ki ?ocu?um var. O?lum 27 ya??nda, k?z?m da 14. Daha birlikte iftar a?amad?k. ?n?allah izinli oldu?um g?n a?aca??m. Ama ne zaman belli de?il. ?zinler iptal edildi ??nk?. ?nsaflar?na kalm??. ?Ramazan, idare edin? diyorlar. Fazla mesai paras? bilmiyoruz, in?allah al?r?z. K?z?m?n ayakkab?s?n? bile alamad?m. G?nd?z de ayn? firmada mutfaktay?m. Dinlenmeden buraya geliyorum. Evim Maltepe?de. Gece buradan Maltepe?ye gidiyorum. Daha yolda kendimden ge?iyorum. E?im fel?li, evde. O?lum yeni i?e girdi, o da evlenecek, ev kurmaya ?al??acaklar. Bazen isyan etti?imiz de olmuyor de?il ama...?
Elif G?rg?
www.evrensel.net