ba?bakan?ndan futbolcusuna?

?ocukken, ilkokul ??rencisiyken k?t? bir s?z, k?t? bir s?zc?k kulland???m zaman annem beni cezaland?r?rd?.


?ocukken, ilkokul ??rencisiyken k?t? bir s?z, k?t? bir s?zc?k kulland???m zaman annem beni cezaland?r?rd?. ?yle, di?er ?ocuklar?n anneleri gibi yapamayaca?? cezalar? vermezdi, hani ?Bacaklar?n? k?rar?m ha?? ya da ?A?z?na biber s?rerim,? gibi? ?Ulan? m? dedim, annem hemen, ?Defterine bin be? y?z kere ?Ulan dememeliyim? diye yaz? derdi. Arkada?lar?m d??ar?da oynarken, ben i?erde yazard?m? Y?llarca kaba s?z ??kmad? a?z?mdan?
Sonra b?y?d?m. ?lk k?f?rlerimi Adana?da ??rendim? Arkas?ndan yine y?llar ge?ti. Darbeci Kenan Evren T?rkiye?yi kurtard?ktan (!) sonra yeni Meclis kuruldu. Aman efendim, kurtar?lm?? T?rkiye?nin asil, necip, mutena, m?stesna Meclis adamlar?, o ?kutsal? denilen salonda ?ylesine s?zler s?yl?yorlard? ki. ?rne?in hani kravat?n? beline ba?lay?p, Meclis?e giren adam?n s?yledikleri. Bir milletvekili, k?rs?den, ?Bu dosyalar? mahkemeye verece?im? deyince o zat aya?a kalkm?? ve ?Mahkemeye verece?ine gel, bana ver? demi?ti? Bir ba?kas? aranan bir su?lunun bakan bilmem kimin evinde oldu?unu s?yleyince, o bakan ba??rm??t? Meclis s?ralar?ndan: ?Bizim eve gel, bir gece koynumda yat, evde olup, olmad???n? g?r?? Bakan da erkekti, iddiay? ileri s?ren de. Olay hemen ?rtbas edildi?i i?in hangisinin ?Light erkek? oldu?unu ??renemedim? Art?k bin-binbe? y?z kere yazma cezas? verilecek ya?? ge?ti?imden, benim a?z?m bozulduk?a bozuluyordu. Ve sonunda ?Il?ml? ?slam?c?lar ba??m?za geldi. Il?ml? ?slamc?lar?n en b?y?k ba?? da, ba?bakanlar?yd?. ?Tamam,? dedim, ?Bunlar M?sl?mand?r, Kuran?? falan da okumu?lard?r, a??zlar?ndan kaka s?zc?kler ??kmaz.? Nerdeee?... Her ne kadar a?ababalar? Turgut ?zal gibi, ??akallar?, ?Cazg?rlar?, ?K???k Turgut?, ?Yengemin ?eyi olsa, amcam olurdu? demiyordu ilk g?nlerde. Kuran??, Nahl Suresi?nin 23. ayetini, Kasas, ?sra, Lokman, Z?mer, M??min, Hadid gibi surelerin ?e?itli ayetlerini, hele hele Hucurat Suresi 2. ayetini okuduklar?n?, anlad?klar?n? sanm??t?m.
Yan?lm???m. A?ababalar? Turgut ?zal, ?Hepinizi d?zeltirim? dedikten y?llar sonra yerine ge?en zat, yani AKP?lilerin Ba?bakan?, ?Tayip Erdo?an rakam yuvarlamay? sevmez, ama bu t?r yalan yanl??la u?ra?anlar? yuvarlamay? sever? diyor, hem de inand???n? sand???m Kuran??n ayetlerine kar?? gelerek. Yaln?z bu mu? Daha bir s?r? var, ?Anan? da al git? gibilerden? Il?ml? ?slamc?lar?n ba?? b?yle derse, alttakiler de, ??mam-Cemaat? atas?z?nde oldu?u gibi, gerekeni yapar.
?rne?in ad?n?, nas?l yap?ld???n? bilmedi?i yeme?e yumulup da, sonra yeri-g??? inleten, ?lke sorunu haline getiren, emek?ilerin i?iyle oynayan bakanlar gibi? Ya da, oru?lu oldu?unu unutup, ?n?ne getirilen suyu i?en, sonra da ?Kim getirdi bu suyu?? diye k?zan AKP?lilerin Cumhurba?kan? gibi. Karde?im, unutmasayd?n oru?lu oldu?unu. Protokol gere?i su getirilir masaya. Panellerde, s?yle?ilerde, se?im nutuklar?nda, televizyondaki programlarda ve benzeri her yerde bu adet vard?r. Madem oru?lusun, i?me o zaman. Senin belle?inin zay?fl???n?, g?rg? kurallar?na uyan ki?iler bilmek zorunda de?il ki? Neyse? Ba?kalar? da var. ?rne?in t?rbanl? kar?s?n?n resmini ?eken gazetecilere a?z?na geleni s?yleyen Il?ml? ?slamc?. Karde?im madem utan?yorsun kar?n?n t?rbanl? resminin yay?nlanmas?ndan, o zaman evinde tut, ??karma d??ar?? Bir ba?ka Il?ml? ?slamc? da, ?Bizim de Sarkozy ve Merkel?lerimiz var? diyor. Do?ru. ??nk? bizim de Taliban?lar?m?z var. Heykellere, bar?? heykellerine bile kar?? ??kar bu Taliban?lar.
Bir ba?ka asil ve necip de, ?AKP Anayasa Tasla???n?n AKP?lilerin oldu?unu s?yleyenlere ?Beyinleri dumura u?ram??? diyor.
Art?k i?in c?lk? ??km??t?. Antalya?da tart??mal? bir ihaleyi kazanan Fettah Tamince adl? bir adam Mimarlar Odas??na, ?Ad?m? a?z?na al?rsan bo?az?na tak?l?r?m? diyor. Kendisini ?K?l??k? olarak g?rd?kten sonra ben ne diyeyim ki?!.. ?? sonunda aya?a d??t?. Bir zamanlar ba?ar?l? olan, ama daha sonra Ulusal Tak?m?dan, onun arkas?ndan Galatasaray?dan, sonra Fiorentina?dan ve daha sonra Milan?dan ??kart?lan futbolcu antren?r? Fatih Terim, Malta ??valyelerinden tokad? yedikten sonra, Lee Van Cleef?vari d?kt?r?yor: ?Ders almam, ders veririm. Yel kayadan toz al?r. ?ntikam isteyen iki mezar haz?rlas?n!?
Neden bilmiyorum, birden Adana?daki ?bar fedaileri? geldi akl?ma? Bu arada, AKP?lilerin Cumhurba?kan? Abdullah G?l, e?inin t?rban?na ili?kin tart??malar?n demokrasiye zarar verece?ini s?ylemi?. Benzerini de Fatih Terim?in has adam? Hakan ??k?r dile getirmi?: ?Beni ele?tirmeyin. Allah??n g?c?ne gider?? B?ylece Allah ikinci kez sahalara indi. ?lki Almanya?dayd?. Bundan 20-25 y?l ?nce T?rkler ?Allahspor? ad?nda bir futbol tak?m? kurmu?lard?. Yine o y?llarda ?stanbul?da bir ?ngiliz at?na ?God? ad? verilmi?ti. Neyse?
En sonunda ?Mezar merakl?s?? Fatih Terim?in 2. has adam? ortaya ??kt?: Emre ad?ndaki ?ocuk. Malta?n?n bile yendi?i Macaristan?? yenince, bas?n trib?n?ndekilere malum el i?aretini yapm??, foto?raflar? da var. Milletvekillerinin dokunulmazl??? gibi, bu ?Terbiyesiz?in de dokunulmazl??? varm??. Ayda 110 milyar alan (143?e ??k?yormu?) Fatih Terim ve Federasyon, bu muhte?em(!) galibiyet i?in a??k ?ek verilen Emre?ye soru?turma bile a?t?rtm?yorlar.
?lerde bu el i?aretleri y?n de?i?tirirse, kimsenin k?zmaya hakk? yok? ??te Il?ml? ?slam ?lkenin son durumu. Do?ald?r, ??mam ??aparsa, cemaat da ??apacak??
B?lent Habora
www.evrensel.net