23 Eylül 2007 00:00

Ruhi Su an?ld?

Ruhi Su, aram?zdan ayr?l???n?n 22. y?l?nda mezar? ba??nda an?ld?. Sevenleri ve dostlar?n?n kat?ld??? t?ren, Ruhi Su ve hayat arkada?? S?d?ka Su?nun mezar? ba??nda yap?ld?

Paylaş

Ruhi Su, aram?zdan ayr?l???n?n 22. y?l?nda mezar? ba??nda an?ld?. Sevenleri ve dostlar?n?n kat?ld??? t?ren, Ruhi Su ve hayat arkada?? S?d?ka Su?nun mezar? ba??nda yap?ld?. Sayg? duru?uyla ba?layan etkinlikte Ruhi Su?nun sevilen eserleri seslendirildi.
Anma t?reninin a??? konu?mas?n? Ruhi Su K?lt?r ve Sanat Vakf? Y?netim Kurulu ?yesi S?nmez Targan yapt?. Ya?am?n? sadece saz?na ve s?z?ne de?il halk?na da adayan Ruhi Su?nun inan?lar? u?runa hapishanelerde yatt???n? ve i?kenceler g?rd???n? belirten Targan, Ruhi Su ve S?d?ka Su?nun birbirlerine sadece g?n?l ba??yla de?il yolda?l?k ba??yla da ba?l? oldu?unu ve b?yle alg?lanmas? gerekti?ini dile getirdi. Targan, ?Onlar?n m?cadeleci ki?ilikleri bu g?nde yolumuzu ayd?nlat?yor? dedi.
Sayat Nova Korosu Y?netmeni Pakrat Estukyan ise toplumlar?n kendilerini y?netecek insanlar? kolay bulduklar?n? ancak Ruhi Su gibi sanat??lar? kaybettikten sonra tekrar bulamad???na de?indi. Ruhi Su?nun kendi vadesini ba?? dik ve aln? a??k ?ekilde tamamlad???n? vurgulayan Estukyan, ?Onun e?i ve yolda?? S?daka Su da vadesini ba?? dik ve aln? a??k ?ekilde tamamlam??t?r? dedi.
T?rk?leri seslendirildi
T?ren, Ruhi Su Dostlar Korosu koristlerinden ?mran Serhan??n okudu?u Hasan H?seyin ?iiriyle devam etti. Grup Yorum ezgilerini seslendirirken K?lt?r ve Turizm Bakan? Ertu?rul G?nay t?renden ayr?ld?. Bu esnada onu izleyen medya mensuplar? da etkinlik kat?l?mc?lar? taraf?ndan protesto edildi.
Ruhi Su Dostlar Korosu, etkinlikte Ruhi Su?nun sevilen t?rk?lerini seslendirirken t?rene kat?lanlar da onlara e?lik etti. Ruhi Su ve hayat arkada?? S?d?ka Su an?s?na yap?lan t?ren S?meyra?n?n da mezar? ba??nda an?lmas?yla son buldu.
Anma etkinli?ine Turizm ve K?lt?r Bakan? Ertu?rul G?nay, Sad?k G?rb?z, Grup Yorum, Musa ?am ve Ruhi Su Dostlar Korosu?nun yan? s?ra ?ok say?da Su dostu ve seveni kat?ld?. (?stanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Alt?n madenine kar?? bilgileniyorlar

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa