Alt?n madenine kar?? bilgileniyorlar

Kazda???n? tehdit eden alt?n madeni arama ?al??malar?na kar??, hukuksal s?re? ba?latan Bah?edere, Adatepeba??, ?etmiba?? ve Nusratl? k?yleri ve yak?n k?ylerin bilgilendirilmesine devam ediliyor


Kazda???n? tehdit eden alt?n madeni arama ?al??malar?na kar??, hukuksal s?re? ba?latan Bah?edere, Adatepeba??, ?etmiba?? ve Nusratl? k?yleri ve yak?n k?ylerin bilgilendirilmesine devam ediliyor. ?mece Evi?nde bulu?an ?evreci ve ekolojistler, Ar?kl? k?y?nde bilgilendirme semineri verdiler.
Jeoloji Y?ksek M?hendisi Tahir ?ng?r konu?mas?nda kulland??? foto?raflar ile iki saati a?k?n bir s?re madencili?i, maden arama ?al??malar?nda ortaya ??kan zararlar?, ?retim bi?imlerini, d?nyadaki ve ?lkemizdeki ?rnekleri payla?t?.
Semineri haz?rlayan ?mece Evi g?n?ll?leri daha sonra ?Zehir Kent-Balya Filmini? izlettiler. 1850?de i?letmeye ba?lanan Balyadaki maden 1939 y?l?nda kapanm?? olmas?na ra?men h?l? 70 y?ld?r ?evresini nas?l kirletti?ini ve y?zy?llar boyunca bu k?t? g?r?nt?s?nden kurtulamayaca??n? bizzat Balyada ya?ayan k?yl?lerden dinleyen Ar?kl? k?yl?leri, gelecekte kendilerini neyin bekledi?ini tart??t?lar. (?anakkale/EVRENSEL)
www.evrensel.net