K?RVEME MEKTUPLAR

 • Kirvem,
  TTK (T?rk Tarih Kurumu) Ba?kan? Prof. Dr. Yusuf Hala?o?lu biraderimizin ge?ti?imiz g?nlerde gerek yaz?l? gerekse g?rsel medyaya yans?yan bir demeciyle K?rtlerin aslen T?rkmen, Alevi K?rtlerinin bir k?sm?n?n da Ermeni d?nmeler oldu?unu elhamd?lillah hep beraber hatmedip ezberledik


  Kirvem,
  TTK (T?rk Tarih Kurumu) Ba?kan? Prof. Dr. Yusuf Hala?o?lu biraderimizin ge?ti?imiz g?nlerde gerek yaz?l? gerekse g?rsel medyaya yans?yan bir demeciyle K?rtlerin aslen T?rkmen, Alevi K?rtlerinin bir k?sm?n?n da Ermeni d?nmeler oldu?unu elhamd?lillah hep beraber hatmedip ezberledik.
  Hem i?inde bulundu?u konumu, hem de y?llarca dirsek ??r?terek edindi?i mesleki formasyonuyla bu i?in ?pir?i olan Hala?o?lu karde?imizin tarihi ?ger?ek?leri dillendirmek ad?na g?sterdi?i bu ?duyarl?l?k? kar??s?nda ?apka ??karmak san?r?m hepimizin boynunun borcu?
  Evet! Hepimizn boynunun borcu, zira bu vesileyle kimin nesi kimin fesi, k?k?m?z?n, asl?m?z?n, ?soya?ac??m?z?n nerelere dayand???n? bu vesileyle bir kez daha ?ok say?n Prof?un bu a??klamalar?ndan ??renirken, beri taraftan y?llar y?l? daha ilkokul s?ralar?ndan itibaren her sabah toplu halde ?T?rk?m, do?ruyum, ?al??kan?m?? diye ba?lay?p ard?ndan da ?Varl???m T?rk varl???na arma?an olsun!? yemin billah fasl?m?zla t?m d?nya alemine birer kat?ks?z ?safkan? T?rkler oldu?umuzu hayk?r?p, bununla ?gurur? duyup, ayn? zamanda da g??s?m?z ceviz yutmu? hindiler misali kabar?rken, Hala?o?lu karde?imizin durduk yere ortaya att??? bir lafla, bu co?rafyada K?rtlerin de ya?ad???n?, ama bunlar?n aslen T?rkmen, bir k?s?m Alevi K?rtlerinin de, ?maalesef Ermeni d?nmeler? oldu?unu ?fevkaledenin fevkinde? olan bu ?yetkili? a?z?yla onaylarken, sen ?u kaderin cilvesine bak ki, daha ge?enlerde memlekette yap?lan se?im arifesinde milletvekilli?ine ba??ms?z adayl???n? koyan Bask?n Oran hocam?z?n o g?nlerde sloganla?an ?ezber bozma? deyimini and?r?rcas?na ezberimiz k?lliyen bozuldu, huzurumuz ka?t?, zo!
  ?yle ya! Bizler hen?z meg parmak ?ocuklarken, hen?z akan s?m?klerimizi bir taraftan f?rt f?rt gerisin geri genizlerimize ?ekip ?te taraftan var olan g?c?m?zle bo?azlar?m?z? paralayarak ?T?rk? oldu?umuzu, T?rk oldu?umuz i?in de ??v?nmemiz? gerekti?ini, nitekim daha ilerki s?n?flarda da tarih derslerinde ?T?rklerin Anayurdu? olan Orta Asya?dan ba?layan g???yle beraber ?ok daha sonralar? Anadolu?da kurduklar? beyliklerin ard?ndan giderek neredeyse t?m cihana yay?lan koskocaman bir Osmanl? ?mparatorlu?uyla destanlar yazd?klar?n? yine harfi harfine sular seller gibi ezberleyerek ??kt???m?z bu yolda d?rt nal hayli mesafe kat ettikten sonra, nihayet gele gele gelip dayand???m?z ?G?ne?-dil teorisi? limanlar?nda demirleyip, hatta bu konuda bir de ?T?rk tarih tezi? haz?rlay?p bunu da yine el alemin k?r g?z?ne sokman?n ?serho??lu?uyla mest olmu?ken, Hala?o?lu biraderimizin belki de dil s?r?mesiyle de olsa K?rt-m?rt, Alevi-malevi, Ermeni-mermeni falan filan fe?mekan deyip bir de i?in i?ine ?d?nme-m?nme? gibi olmayacak ?icat?larla ortal??? tarhana ?orbas?na ?evirmesini ba?kalar? hazmedip yutar m? bilemiyorum; ancak ben ?z?m Diyarbak?r G?vur Mahallesi?ndeki toprak daml?, kire? badanal? evimizde, ebem kocakar? Kure Mama?n?n pasl? makas?n?n ??h?rtt!? sesiyle beraber anam?n rahminden ister istemez ayr?l?p bu k?rt?pil ?leme elimde olmadan ayak bast?ktan sonra ta? avlumuzda emekleyip ele avca gelir gelmez de gitti?im S?leyman Nazif ?lkokulu?nda ab? ab, bab? bap deyip daha alfabeyi bile do?ru d?r?st ??zemedi?im o y?llarda, her sabah okulun bah?esinde benim gibi G?vur Mahallesi?ndeki evlerinden yola ??kan arkada?lar?mla beraber ?T?rk?m do?ruyum?? and?yla neredeyse g?zlerimi a??p b?ylece t?m sa??r kulaklara T?rk oldu?umu avaz?m ??kt??? kadar s?yleyip evvellallah kan?tlam??ken, ?imdilerde k?pr?lerin alt?ndan ak?p giden bunca sular?n, bunca zaman?n ard?ndan, k?sacas? bu saatten sonra ad? Yusuf, soyad? Hala?o?lu ve tarihi irdeleyen ?profes?r? lakab?yla yetinmeyip bir de TTK gibi bir kurumun da ba?kan? olan bir zat-? muhteremin son a??klamalar?yla ortal??? velveleye veri?ine nas?l inanabilirim ki!
  Nitekim bu ?lkede buyurdu?u ?zere ger?ekten Ermeni d?nmeler varsa, ?stelik bunlar?n say?lar? da y?z binleri buluyorsa, hele hele bir de bunlar?n adlar?, adresleri de g?n gibi a?ik?rsa, o zaman bunlar? a??klay?p dirsek ??r?terek elde etti?i ?profluk? diplomas?n? temize ??karmas? evvelemirde ?art!
  Yoksa? Yoksa vebali g?nah? boynuna?
  M?g?rdi? Margosyan
  www.evrensel.net