?ngiliz sendikalar eylem takvimi ??kard?

?ngiltere?nin ba?kenti Londra?da ge?en hafta 10 ayr? sendikadan 250 sendika ?yesinin kat?l?m?yla Londra Konferans? d?zenlendi. Ge?en kas?m ay?nda RESPECT koalisyonunun d?zenledi?i ve 22 ayr? sendikadan 900 sendika ?yesinin kat?ld??? ?M?cadeleci Sendikalar Konferans??nda al?nan karar do?rultusunda d?zenlenen konferansta, ?ngiltere?deki emek hareketi tart???ld? ve eylem takvimi ??kar?ld?


?ngiltere?nin ba?kenti Londra?da ge?en hafta 10 ayr? sendikadan 250 sendika ?yesinin kat?l?m?yla Londra Konferans? d?zenlendi. Ge?en kas?m ay?nda RESPECT koalisyonunun d?zenledi?i ve 22 ayr? sendikadan 900 sendika ?yesinin kat?ld??? ?M?cadeleci Sendikalar Konferans??nda al?nan karar do?rultusunda d?zenlenen konferansta, ?ngiltere?deki emek hareketi tart???ld? ve eylem takvimi ??kar?ld?. Benzer konferanslar, Manchester, Birmingham, Bristol ve Leeds gibi ?ngiltere?nin bir?ok ?nemli i??i ?ehrinde de d?zenlenmi?ti.
?? ana g?ndem
Londra?daki konferansta sendikac?lar, ?? ana g?ndem maddesini tart??t?. Ge?en hafta d?zenlenen ??ngiltere Sendikalar Konfederasyonu? (TUC) konferans?n? de?erlendiren sendikac?lar, Gordon Brown ba?bakanl???ndaki Londra h?k?metinin ?modernizasyon? ad? alt?nda izledi?i sald?rgan politikalara kar?? emek?ilerin tutumunu da ele ald?.
Sendikac?lar ayr?ca, 18 Ekim?de 24 ayr? sendikan?n Thatcher h?k?meti d?neminde i??i ve emek?ilerin elinden al?nan sendikal haklar?n geri al?nmas? i?in parlamentoya sundu?u ?Sendika Haklar? ve ?zg?rl?kleri? adl? yasa tasla??n? destelemek amac?yla d?zenlenen Ulusal Sendikac?lar Toplant?s??n?n haz?rl?klar?n? da konu?tu. Tasar?, 19 Ekim?de parlamentonun onay?na sunulacak. ?lk oylamada milletvekillerinin ezici ?o?unlu?u bu tasla?a ?hay?r? oyu vermi?ti. ?kinci oylaman?n daha ba?ar?l? ge?mesi i?in oylamadan bir g?n ?nce parlamentoda 9 ayr? sendikan?n genel sekreterleri, hukuk?ular ile milletvekillerinin de konu?mac? olarak kat?lacaklar? Ulusal Sendikalar Toplant?s? d?zenleyecek.
Konferansta, sendika ?rg?tlenmesi y?r?tt?kleri i?in i?ten at?lan Newham Belediyesi i??ileri ve halen grevde olan SOAS ?niversitesi temizlik i??ileri de haz?r bulundu.
?De?i?imin y?n?n? belirleyebiliriz?
E?itim Sendikas? (NUT) Y?r?tme Komitesi ?yesi Anthony Kenny, TUC konferans?nda ??kan genel grev karar?n? de?erlendirdi?i konu?mas?nda, ?H?k?met, pervas?zca uygulad??? sald?rgan politikalardan geri ad?m atmamakta kararl?. Son on be? y?la bakt???m?zda i??iler, bu d?nem her zamandan daha fazla tepkili ve ?rg?tlenme ihtiyac? duyuyor. Bu tepkiyi ve ?rg?tlenme talebini iyi de?erlendirdi?imizde de?i?imin y?n?n? belirleriz? dedi.
UCU Genel Sekreter Yard?mc?s? Sasha Calaghan da ?Brown, bizlere y?zde 2?lik enflasyon alt?nda ?cret art???n? lay?k g?rd?. Bu h?k?met sadece ekme?imizi de?il, ufkumuzu da daraltmak istiyor. Biz sendikac?lara e?itlik, ?zg?rl?k ve bar?? talep etmekten ve ba?ka bir d?nya hayalini kurmaktan vazge?memiz gerekti?ini her f?rsatta dile getiriyorlar? dedi.
?Bize sosyalizmi unutturmaya ?al???yorlar? diye Calaghan ayr?ca, ?Ne bizler ne de halk e?itlik, ?zg?rl?k ve bar?? talep etmekten vazge?iyor. Halk?n deste?ini alarak bir ba?ka d?nya istemini ortak bir ?ekilde hayk?rmal?y?z? diye konu?tu. (Londra/EVRENSEL)
Sendikalar?n talepleri
?ngiltere?de 24 sendikan?n, Thatcher h?k?meti d?neminde i??i ve emek?ilerin elinden al?nan sendikal haklar? geri kazanmak i?in parlamentoya sundu?u ?Sendika Haklar? ve ?zg?rl?kleri? adl? yasa tasla??nda ?ne ??kan talepler ?unlar:
  • Greve ??kan i??ilerin i? g?venceleri sa?lanmal?.
  • Grev s?recinde ?ek i??i? ?a??rma yasaklanmal?.
  • Dayan??ma grevi hakk? verilmeli.
  • Daha adil grev oylama sistemi.
  • Hapishane i??ilerine grev hakk?.
    Veli Yad?rg?
    www.evrensel.net