23 Eylül 2007 00:00

Evlere ?enlik sendikac?l?k

AB ile ili?kiler ?er?evesinde geli?tirilen projelerle sendikalar bir bir ?sosyal diyalog?cu olduklar?n? ilan ediyor. Bunun son ?rne?i Tek G?da-?? oldu

Paylaş

AB ile ili?kiler ?er?evesinde geli?tirilen projelerle sendikalar bir bir ?sosyal diyalog?cu olduklar?n? ilan ediyor. Bunun son ?rne?i Tek G?da-?? oldu. ?al??ma Bakanl??? m?ste?ar?n?n ?5 milyon Avro ald?k? dedi?i ?projeler? ile sendikalar parayla ku?at?l?yor. Sendika y?neticileri s?n?f m?cadelesini inkar edip; kendi ge?mi?lerine k?frederek patronlarla kucakla?may? marifet saymaya ba?lad?. Marifet sayman?n kan?tlar?ndan biri olarak Tek G?da-?? Genel Ba?kan? Mustafa T?rkel?in, 30 y?l ?nceki m?cadele bi?imlerini k???mseyen ve i??ilerin as?l g??leri olan ?retimden gelen g??lerini pasifle?tiren ?u s?zleri ?ne ??k?yor: ??retimden gelen g?c?m?z? de?il t?ketimden gelen g?c?m?z? kullan?yoruz.?
Tek G?da-?? Sendikas? ile T?rkiye G?da ??verenleri Sendikas??n?n (T?G?S) ger?ekle?tirdi?i ?G?da Sekt?r?nde AB S?recine Uyumda Sosyal Diyalogun geli?tirilmesi? projesi 10 ayl?k bir ?al??ma ile tamamland?. Daha ?nce toplus?zle?me masas? d???nda bir araya gelemediklerini s?yleyen i??i ve i?veren sendikas? ba?kanlar?, bu proje ile bir araya gelebilmeleriyle ?v?nd?ler.
Taksim Nippon Otel?de ?nceki ak?am yap?lan de?erlendirme toplant?s?nda projenin ba?ar? ile tamamland??? ifade edildi.
?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl??? M?ste?ar? Celal Polat, bu proje i?in AB?nin ilk olarak 1 milyon Avro verdi?ini, giri?imleri ile bu paray? 5 milyon Avro?ya ??kartt?klar?n? kaydetti.
Bu paran?n bir k?sm?n? 26 alt projeye devrettiklerini anlatan Polat, kalan?n neye harcand??? konusunda ise bir bilgi vermedi.
Bu tarz projelerin artmas? gerekti?ini anlatan Polat, projeler sayesinde AB?den ciddi paralar ald?klar?n? s?yledi.
Alkan: ?nyarg?lar y?k?ld?
Proje hakk?nda bilgi veren Tek G?da-?? Bas?n Dan??man? P?nar Alkan, T?rkiye?de g?da sekt?r?nde bir ilke imza atarak i??i ile i?vereni bir araya getirdiklerini ifade etti.
Alkan, projenin amac?n?n i??i ile i?veren aras?ndaki sosyal diyalogu geli?tirerek AB s?recine katk? sa?lamak oldu?unu kaydetti.
Proje ile ?nyarg?lar? y?kt?klar?n? iddia eden Alkan, ?al??ma bar???n?n peki?tirildi?ini s?yledi. Alkan, sosyal diyalogu geli?tirmek i?in End?striyel ?li?kiler Komitesi kurduklar?n? dile getirdi.
T?rkel: Sosyal diyalog ?art
T?rkiye?nin her alan?nda birbirini anlayamayan anlay??lar?n oldu?unu, sosyal diyalog ile bunun yok olabilece?ini belirten Tek G?da-?? Genel Ba?kan? Mustafa T?rkel, T?G?S Ba?kan? Necdet Buzba? ile daha ?nce tan??ma imkanlar? olmad???n?, bu projeyle birlikte iki taraf?n bir araya gelme ?ans?n? yakalad???n? kaydetti.
T?rkel, ???veren ?ben sendika istemem? diyebilir, yasalar onlar?n lehine. Sendikalar ise ben bu i?yerine girece?im i?veren kabul etmezse da??t?r?m diyebilir, illegalite de onlardan yana. Bunu yapacak i??i ?nderleri de var. Bu tabloyu 30 y?l ?nce g?rd?k. Bunlar? yeniden ya?amamak i?in sosyal diyalogun geli?mesi ?art. Biz bunun bilincindeyiz ve bunun i?in bir sorun oldu?unda ?retimden gelen g?c?m?z? de?il t?ketimden gelen g?c?m?z? kullan?yoruz? diye konu?tu.
Anayasa tart??malar?na da de?inen T?rkel, AKP?nin ?o?unlu?una g?venerek halk?n kabul etmeyece?i bir anayasay? dayatmamas?n?, azami toplumsal mutabakat sa?lanmas? gerekti?ini s?yledi.
Buzba?: Diyalog yoksa kurtar?c? laz?m
Sosyal diyalogu, taraflar?n ?nyarg?s?z, ortak noktalar ve ??karlar i?in bir araya gelmesi olarak yorumlayan T?G?S Ba?kan? Buzba? ise i?veren ile sendikac?n?n bir araya gelip ?ay i?emedi?i g?nlerden, ortak i? yapma g?nlerine geldiklerini kaydetti.
Yaz d?neminde ?lke g?ndemine oturan toplus?zle?melere de?inen Buzba?, ?THY, T?B?TAK, ?eker ve tekstilde son anda anla??ld?. Tekstil i?verenleri s?zle?meden ?ikayet?i. Telekom?da h?l? anla?ma yok. Sosyal diyalogun olmad??? yerlerde hep kurtar?c?ya ihtiya? duyuldu. Bak?n THY, ?al??ma Bakan? sayesinde anla?ma ile sonu?land?? dedi.
T?G?S Ba?kan? Necdet Buzba?, ??Sosyal ortam yeterince sa?lan?nca sosyal sermaye olu?acakt?r. Sosyal sermaye, ?rg?tsel faaliyetin ba?ar?l? olmas?n?n anahtar?d?r?? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

SADEDE GELEL?M

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa