ESM?den elektrik zamm?na kar?? a??klama

ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emek?ileri Sendikas?), elektri?e zam yap?lmas?n?n g?r???ld???n? belirterek, AKP?nin se?im ?ncesi ?ucuz elektrik? propagandas? yapt???n?, art?k elektri?e zam yap?lmas? ?n?nde engelin kalmad???n? s?yledi


ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emek?ileri Sendikas?), elektri?e zam yap?lmas?n?n g?r???ld???n? belirterek, AKP?nin se?im ?ncesi ?ucuz elektrik? propagandas? yapt???n?, art?k elektri?e zam yap?lmas? ?n?nde engelin kalmad???n? s?yledi.
ESM Y?netim Kurulu ad?na d?n yap?lan a??klamada, AKP?nin ?d???k enflasyon? hedefini tutturmada ?nemli bir hedefinin de elektri?e zam yapmamak oldu?u dile getirildi. A??klamada, se?im d?neminde bu yolla yap?lan siyasi faaliyetlerin sona erdi?i ve zam oranlar?n?n tespiti i?in zirve toplant?lar?n?n ba?lat?ld??? kaydedilerek, yap?lacak zamlar?n elektri?in ?zel sekt?rden pahal?ya sat?n al?nmas?na yol a?aca?? ifade edildi. ESM?nin, kamunun elektrik ?retim faaliyetlerinden elini ?ekmesinin ?lkeyi kaosa g?t?rece?i uyar?s? yer alan a??klamada, AKP?nin ?zelle?tirmeci politikalar?n?n enerji konusunda ya?anan ve ya?anabilecek s?k?nt?lar? do?urdu?u bildirildi.
Kamu yat?r?mlar?n?n kesildi?ini, ?zel yat?r?mc?n?n da k?r, te?vik, al?m garantisi ve y?ksek fiyat talebinin kar??lanmas?na ra?men ?retilen elektri?in ?lke sath?na yetmedi?ine dikkat ?ekilen a??klama, ?elektri?e zam yapmak yerine ?zelle?tirme sevdas?ndan vazge?ilmeli, ?zel elektrik ?retim ?irketleri kamula?t?r?lmal? ve kamu ad?na yat?r?m yap?lmal?d?r? s?zleriyle tamamland?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net