Carrefour?da s?zle?me imzaland?

Tez Koop-??, 2003 y?l?ndan beri ?rg?tlenme ?al??malar?n? s?rd?rd??? Carrefour Sabanc? Ticaret Merkezi?nde 7 bine yak?n i??i ad?na ilk toplu i? s?zle?mesini imzalad?


Tez Koop-??, 2003 y?l?ndan beri ?rg?tlenme ?al??malar?n? s?rd?rd??? Carrefour Sabanc? Ticaret Merkezi?nde 7 bine yak?n i??i ad?na ilk toplu i? s?zle?mesini imzalad?. Tez Koop-???ten yap?lan a??klamada, ilk s?zle?menin masa ba??nda ??z?lm?? olmas?n?n ?nemli oldu?u vurguland?.
T?S ile hem eski G?MA T.A.? i??ilerinin haklar?n?n korundu?u hem de Carrefour i??ileri i?in yeni kazan?mlar sa?land??? vurgulanan a??klamada, daha ?nce iki ikramiyesi olan i??ilere bir ikramiye daha al?nd???, ikramiyesi olmayan i??ilere ise s?zle?me bitimine kadar kademeli olarak ?? ikramiye ?denmesi konusunda anla?ma sa?land??? kaydedildi. ???ilerin ?cretlerine ilk alt? ay y?zde 6, di?er alt? ayl?k dilimlerde enflasyon oran?nda zam yap?lacak. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net