Babacan ortakl?kla ?v?nd?

D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan, T?rkiye?nin ABD?nin g?venilir ve stratejik orta?? oldu?unu s?yleyerek, iki ?lkenin d?? politikada ortak hedefleri oldu?unu s?yledi


D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan, T?rkiye?nin ABD?nin g?venilir ve stratejik orta?? oldu?unu s?yleyerek, iki ?lkenin d?? politikada ortak hedefleri oldu?unu s?yledi.
Chicago?daki temaslar? ?er?evesinde Chicago ?niversitesi ?arkiyat Enstit?s??nde T?rk d?? politikas?n? anlatan Babacan, kat?l?mc?lar?n sorular?n? da yan?tlad?. T?rkiye?nin b?lgesinde ?o?ulcu, demokratik, hukuk devleti yap?s?yla ve canl? ekonomisiyle istikrar yayan bir ?lke oldu?unu savunan Babacan,T?rkiye?nin uluslararas? ili?kilerde de son derece aktif bir politika izledi?ini, b?lgesel bir g?? oldu?unu vurgulad?.
?ABD?nin orta??y?z?
D?nyan?n pek ?ok b?lgesinde bar??? koruma harekatlar?na kat?lan T?rkiye?nin ?ABD?nin g?venilir ve stratejik orta??? oldu?unun alt?n? ?izen Babacan, iki ?lkenin d?? politikada pek ?ok konuda ortak hedefleri payla?t???n? iddia etti. Irak?ta kamu d?zenin sa?lanmas?n?n ve akan kan?n durmas?n?n son derece ?nemli oldu?unu vurgulayan Babacan, siyasi diyalogun, ulusal uzla??n?n sa?lanmas? i?in son derece gerekli oldu?unu ve bu hedefe ula?maya T?rkiye ile ABD?nin ?ncelik verdi?i bir konu oldu?unu belirtti.
Somut ad?m beklentisi
?Biz Irak?ta bar?? ve demokrasinin sa?lanmas?n? istiyoruz? diyen Babacan, T?rkiye?nin Irak??n siyasi b?t?nl???n? ve toprak b?t?nl???n?n her pahas?na korunmas?n? istedi?inin alt?n? ?izdi. Irak?? ?pandora kutusu? olarak niteleyen Babacan, ?E?er Irak b?t?nl???n? koruyamaz ve b?l?n?rse ?u anda ya?anan olaylar?n daha da k?t?s?n?n ya?anmas? m?mk?n. Irak??n b?l?nmesi bir ??z?m olamaz? dedi.
Babacan PKK?yla ilgili olarak da hem ABD hem de Irak h?k?metinden somut ad?mlar atmas?n? bekledi?ini vurgulad?. Babacan bir soru ?zerine T?rkiye?nin ter?rden dolay? ?ok ?ehit verdi?ini, iki g?n ?nce kendisinin de yak?n akrabas?n? kaybetti?ini belirtti.
?ABD?ye m?te?ekkiriz?
T?rkiye?nin AB ?yeli?i s?reciyle ilgili olarak ABD?nin ba??ndan beri T?rkiye?nin AB ?yeli?ini destekledi?ini vurgulayan Babacan, bu konuda ABD h?k?metine m?te?ekkir olduklar?n? anlatt?. T?rkiye?de son d?nemde ger?ekle?tirilen reformlar?n T?rk halk?n?n yarar?na oldu?unu, ya?am standartlar?n? y?kseltti?ini s?yleyen Babacan, son 5 y?lda T?rkiye?de yap?lan reformlar?n ba??ms?z g?zlemciler taraf?ndan ?sessiz devrim? olarak nitelendirildi?ini savundu.
T?rkiye?nin AB s?recini, T?rkiye?nin kom?ular?n?n ve b?lgenin de ?ok yak?ndan izledi?ini anlatan Babacan, T?rkiye?nin, AB s?recini siyasi ??karlar nedeniyle etkileme ve s?m?rmeye ?al??an baz? ?evreler y?z?nden y?lmayaca??n? ve tam ?yelik d???nda ba?ka bir se?ene?i kabul etmeyece?ini s?yledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net