Askeri savc?l?k soru?turma ba?latt?

Diyarbak?r 7. Kolordu Komutanl??? Askeri Savc?l???, kolordu komutanl??? bah?esinden al?nd??? ileri s?r?len topraktan kemikler ??kt??? y?n?ndeki haberler ?zerine soru?turma ba?latt?


Diyarbak?r 7. Kolordu Komutanl??? Askeri Savc?l???, kolordu komutanl??? bah?esinden al?nd??? ileri s?r?len topraktan kemikler ??kt??? y?n?ndeki haberler ?zerine soru?turma ba?latt?.
Diyarbak?r 7. Kolordu Komutanl????ndan ??kart?ld??? iddia edilen ve kentin ?e?itli yerlerine g?nderilen hafriyat malzemesi i?inde insan kemiklerinin ??kt??? haberi ?zerine ?HD, Diyarbak?r Barosu ve Mazlum Der?in ba?latt??? giri?imler sonu? verdi. ?HD?li avukatlar?n Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l????na yapt??? ba?vuru ilk etapta reddedilmi?ti. Ancak ?nceki g?n bas?n mensuplar?yla birlikte olay yerine gidilerek kemiklerin tespit edilmesi ve kay?t al?nmas? savc?l??? da harekete ge?irdi.
?HD, ikinci kez Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l????yla g?r??t?. Ba?savc?l?k, konunun askeri savc?l???n alan?na girdi?ini belirterek, ba?vurunun askeri savc?l??a yap?lmas?n? istedi. Bunun ?zerine ?HD?li avukatlar, kemiklerle ilgili su? duyurusunu askeri savc?l??a ula?t?rd?. Diyarbak?r 7. Kolordu Komutanl??? Askeri Savc?l??? ise, kemiklere ili?kin soru?turma ba?latt?.
Savc?l???n kemiklerin ??kt??? topra??n nereden al?nd??? ve kemiklerin hangi d?neme ait olabilece?i ?zerine soru?turmay? derinle?tirece?i ifade ediliyor. (Diyarbak?r/D?HA)
Veli Ay
www.evrensel.net