Konsoloslukta Hasankeyf protestosu

Hasankeyf ?nisiyatif Giri?imi, antik kent Hasankeyf?i sular alt?nda b?rakacak Il?su Baraj? ile ilgili imzalanan kredi anla?mas?n? Alman Konsoloslu?u ?n?nde protesto etti


Hasankeyf ?nisiyatif Giri?imi, antik kent Hasankeyf?i sular alt?nda b?rakacak Il?su Baraj? ile ilgili imzalanan kredi anla?mas?n? Alman Konsoloslu?u ?n?nde protesto etti. DTP, ESP, ?HD, SDP, EHP?nin de destek verdi?i a??klamada giri?im ad?na konu?an Yusuf ?etin, 5 Haziran 2007?de kamuoyunun tepkisi nedeniyle Ba?bakan taraf?ndan imzalanmayan anla?man?n, 15 A?ustos?ta ger?ekle?tirildi?ini hat?rlatt?. Kredi teminat? vermeyi planlayan Almanya, Avusturya ve ?svi?re ?lkeleriyle anla?ma imzaland???n? belirten ?etin, baraj?n Hasankeyf?te bulunan y?zlerce arkeolojik alan? yok edece?ini ve bu projeden vazge?ilmesi gerekti?ini vurgulad?. A??klaman?n ard?ndan kurum temsilcileri ve antik kenti koruma g?n?ll?s? Almanca ??retmeni Medeni K?n?c?, konuya ili?kin g?r??mek ve kredilerin verilmemesi i?in toplad?klar? imzalar? sunmak ?zere Konsoloslu?ukta g?r??melerde bulundular. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net