Karadeniz?de dereler ta?t?

?nceki gece ba?layan ve aral?klarla devam eden sa?anak ya???, D?zce, Zonguldak ve Ere?li?de derelerin ta?mas?na yol a?t?. Olu?an sel nedeniyle ?ok say?da ev ve i? yerinde su bask?nlar? ya?and?


?nceki gece ba?layan ve aral?klarla devam eden sa?anak ya???, D?zce, Zonguldak ve Ere?li?de derelerin ta?mas?na yol a?t?. Olu?an sel nedeniyle ?ok say?da ev ve i? yerinde su bask?nlar? ya?and?.
Ya??? nedeniyle Ere?li?nin Kandilli beldesindeki T?rkiye Ta?k?m?r? Kurumuna (TTK) ait 4 katl? idare binas? ??kt?. Binan?n ?nceden bo?alt?lmas? can kayb?n? ?nledi. TTK Armut?uk M?essesesine ait 4 katl? idare binas?n?n alt?ndan ge?en su kanallar?n?n gece ta?mas? nedeniyle zeminde yumu?ama meydana geldi. Olas? ??kme tehlikesine kar?? bina bo?alt?ld?. Sabah saatlerinden itibaren de devam eden ya??? nedeniyle bina ??kt?.
Binan?n ?nceden tedbir al?narak bo?alt?lmas?n?n faciay? ?nledi.
Dereler ta?t?
?iddetli ya??? nedeniyle kent merkezi ve Ere?li il?esinde baz? derelerin ta?mas? sonucu, ?ok say?da ev ve i? yerini su bast?. Kozlu beldesi Il?ksu mevkisinden ge?en Il?ksu Deresi?nin ta?mas? sonucu baz? evlerin birinci katlar?yla i? yerlerine su girdi. Esnaf ve vatanda?lar, kova ve k?reklerle su bo?altmaya ?al??t?.
Evlerinde mahsur kalan vatanda?lar, derenin sahile kadar ta?mas? nedeniyle i?lerine gidemediler. Baz?lar? ise ya?mur suyuyla gelen odunlar? toplad?. Kent merkezinde de su kanallar?n?n t?kanmas? sonucu baz? i? yerlerinin zemin katlar?n? su bast?.
Ere?li il?esinde de Kabasakal ve Pen?es derelerinin ta?mas? sonucu baz? ev ve i? yerlerini su bast?. Ye?iltepe mevkisinden akan ya?mur suyu, sosyete pazar?ndaki pazarc? tezgahlar?n? s?r?kledi. Ere?li-Zonguldak karayolunda biriken molozlar, trafik ak???nda aksamalara yol a?t?.
Su bask?nlar? ya?and?
D?zce?nin Ak?akoca il?esinde gece ba?layan sa?anak ya??? sebebiyle ?ehir merkezinden ge?en ?ivi Deresi?nin ta?mas? sonucu ilk belirlemelere g?re 65 i? yeri, 5 ev ve 1 b?y?k al??veri? merkezini su bast?.
?te yandan, ya??? s?ras?nda kent geneline d??en y?ld?r?mlar sonras? elektrik kesintisi ya?and??? bildirildi. F?rt?na nedeniyle Karadeniz?de dalga boyunun 5 metreye ula?t??? dile getirildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net