?HD?nin yeni ba?kan? ?nd?l

?nsan Haklar? Derne?i (?HD) Ola?an?st? Kongresi'nde, "demokratikle?me" s?ylemlerine ra?men artan insan haklar? ihlalleri, "i?kenceye s?f?r tolerans" s?yleminin, "i?kenceciye s?n?rs?z tolerans" olarak uygulamalar? anlat?ld?


?nsan Haklar? Derne?i (?HD) Ola?an?st? Kongresi'nde, "demokratikle?me" s?ylemlerine ra?men artan insan haklar? ihlalleri, "i?kenceye s?f?r tolerans" s?yleminin, "i?kenceciye s?n?rs?z tolerans" olarak uygulamalar? anlat?ld?. Yap?lan se?imlerde H?sn? ?nd?l'?n yeniden Genel Ba?kan oldu?u ?HD'de, anayasa tart??malar?na da yer verilerek, "farkl?l?klar? zenginlik olarak alan, birarada; e?it ya?aman?n g?vencesi" olan bir anayasa istendi.
?HD Ola?an?st? Kongresi d?n E?itim Sen Genel Merkez Salonu'nda yap?ld?. Demokrasi m?cadelesinde ya?am?n? yitirenler an?s?na sayg? duru?unun ard?ndan, ?HD'nin 21 y?ll?k m?cadelesini, T?rkiye'de insan haklar? ihlallerini anlatan sinevizyon g?sterisi yap?ld?.
Divan Ba?kanl???na getirilen DTP Diyarbak?r Milletvekili, ?HD eski Ba?kan? Ak?n Birdal, sinevizyonda g?sterilenlerin, ger?ek bir hayat?n do?ru tan?kl???n?n belgesi, ?zg?rle?me, demokratikle?me ve onur m?cadelesinin y?r?y??? oldu?unu s?yledi. Bu y?r?y???n s?rd???n? aktaran Birdal, "Umuyoruz ki bu y?r?y?? bizi ?zg?r halk?n, halklar?n adresine ula?t?racakt?r" dedi.
?HD Genel Ba?kan? Reyhan Yal??nda? da insan haklar?n?n T?rkiye ve k???k bir d?nya foto?raf?n? ?izdi?i konu?mas?nda, gerek Ortado?u'da, gerekse d?nyan?n bir?ok co?rafyas?nda, egemen devletlerin, kirli ??karlar? i?in tarihsel dokuyu, ya?am hakk?n?, insanl??? hi?e sayarak yapt?klar? korkun? tahribatlara dikkat ?ekti.
Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi Ba?kan? Osman Baydemir de 1999'da Diyarbak?r ?HD ?ube Ba?kan? iken Newroz resepsiyonu nedeniyle, "W" harfinden dolay? yarg?land???n? anlatt?. "Mahkeme ??k??? ?? kamera ??k??ta bekliyordu. A??klama yapmaya ba?lad?m. Yan?mdaki arkada? ikide bir beni d?rt?yor. Me?er bu kameralar jitem, mit ve emniyete aitmi?" diyen Baydemir, o g?nden bu yana bak?? a??s?n?n de?i?medi?ini, K?rt?e tebrik kart?ndaki "w" nedeniyle ifade vermek zorunda kalmas? ?rne?iyle anlatt?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net