AKP?liden AKP?ye anayasa ele?tirisi

AKP Bursa eski Milletvekili Ertu?rul Yal??nbay?r, yeni anayasa ?al??malar?n?n bir parti kaynakl? olmas?n?n ??k olmad???n? belirterek, AKP?nin y?ntemini yanl?? buldu?unu s?yledi


AKP Bursa eski Milletvekili Ertu?rul Yal??nbay?r, yeni anayasa ?al??malar?n?n bir parti kaynakl? olmas?n?n ??k olmad???n? belirterek, AKP?nin y?ntemini yanl?? buldu?unu s?yledi. Yal??nbay?r, ANKA?ya yapt??? a??klamada, yeni anayasa tart??malar?yla toplumda ?at??maya d?n??en bir ortam ya?and???na dikkat ?ekti. ?al??malar? devam eden yeni anayasa metnini usul bak?m?ndan inceledi?ini belirten Yal??nbay?r, ?Yeni metin iyi haz?rlanm?? bir metin ve g?zel. Ancak, birka? maddeye odaklanman?n esas? g?zden ka??rd???n? bilmek gerekir. ?zellikle t?rban, e?itim gibi kritik maddeleri de?i?tirme y?ntemi yanl??? dedi. Y?ntemlerde demokrasi tam ortaya ??kmad??? s?rece toplumda bir g?ven bunal?m?n?n olu?tu?unu ifade eden Yal??nbay?r, ??at??maya d?n??en bir ortam var. ?imdiki anayasa bir ?rnek olmal?? diye konu?tu.
AKP?nin y?ntemi yanl??
?Bu teklifin bir parti kaynakl? olmas? ??k de?il? diyen Yal??nbay?r, ?AKP?nin, y?ntemi yanl??. Anayasa haz?rlan?rken, kat?l?mc? ve ?o?ulcu deste?iyle s?recin i?lemesi laz?m. Elbette, Y?K de g?r??lerini belirleyecek. Sivil toplum ?rg?tleri, yarg? da. Sadece s?reci kendi alanlar?yla de?il, her alanda de?erlendirebilecekler. ?neri sunabilecekler. Bu t?r tart??malardan ka??nmak gerekir. Tart??ma devam ederse o zaman ciddiyetini kaybeder. T?rbana odaklan?p o nedenle anayasa de?i?iyor demek yeterli de?il. T?rban?n ??z?m? konu?undaki y?ntem yanl??? diye konu?tu.
?Liderler bir araya gelip y?ntemi tart??mal??
Anayasa ?al??malar? konusunda Cumhurba?kan? ve Meclis Ba?kan??n?n siyasi parti liderlerini toplayarak ?y?ntem? tart??mas? ba?latmalar? gerekti?i g?r???n? savunan Yal??nbay?r, 1995-2001 y?llar?nda oldu?u gibi anayasa de?i?ikli?i yap?l?rken, bir uzla?ma komisyonunun kurulmas?n?n daha do?ru olaca??n? kaydetti. Yal??nbay?r, ?Laikli?i tan?mlamak son derece yersizdir. Her kesimin g?r???ne ihtiya? var. Do?ru olan da budur. Dolay?s?yla tepeden gelen bir anlay?? olmaz. A?a??dan yukar? gelsin, halk?n talepleri dikkate al?ns?n. Yapanlar anayasaya uysun, metnin muhataplar? onlara uysun? dedi.
Yal??nbay?r, yeni haz?rlanan tasla??n bu kadar aceleye getirilmesinin sak?ncal? olaca??n?, bu kadar k?sa s?rede, bu kadar geni? kapsaml? bir anayasa ??karman?n toplumu gerece?ine i?aret etti. Yeni haz?rlanacak anayasan?n yerel se?imlerle iki sand?kla birlikte yap?lmas? gerekti?ini s?yledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net