?a?k?n bak??lar aras?nda...

Ramazan ay?yla birlikte Sultanahmet Meydan? bir?ok etkinli?e sahne olmaya ba?lad?. Bu y?l 12?ncisi d?zenlenen Sultanahmet Ramazan etkinlikleri renkli g?r?nt?lerle s?r?yor


Ramazan ay?yla birlikte Sultanahmet Meydan? bir?ok etkinli?e sahne olmaya ba?lad?. Bu y?l 12?ncisi d?zenlenen Sultanahmet Ramazan etkinlikleri renkli g?r?nt?lerle s?r?yor.
Yiyecek, t?p ve termoslarla meydan? piknik alan? haline getirenlerin yan? s?ra palya?osundan g?lge oyunlar?na kadar geleneksel hale gelmi? bir?ok etkinlik, ba?ta ?ocuklar olmak ?zere ?ok say?da ?stanbullu taraf?ndan ilgi ve merakla izleniyor. En ?ok ilgi g?ren etkinlik ise g?lge oyunlar?.
B?t?n bu kalabal???n i?inde olan biteni merakla izleyen bir grup turistin, insanlar?n hep beraber co?kulu bir ?ekilde belli bir saati beklemeleri, ?imlerde oturup sohbet etmeleri pek ho?lar?na gitmi?e benziyor. Almanya?dan gelen Haidagiund Holz Schift ve e?i Y?rgen Schift, T?rklerin ?ok ya?ad??? Hamburg?da olmalar?na ra?men ?a?k?nl?k i?inde seyrediyorlar Ramazan manzaras?n?. Onlarda sadece y?lda bir ?Sene Pazar?? varm??. Biraz ona benzetiyorlar ?nce. Fakat yine de buradaki gibi olmad???n? belirten Holz Schift, ?Birbirlerine ?ok yak?nlar insanlar, hep beraber bir ?eyler yap?yorlar. Bu kalabal???n neden burada oldu?unu bilmiyoruz. Merak edip geldik? diyor.
?of?r?n ?a?k?nl???!
Holz Schift, ?Bizim kald???m?z yerde T?rklerin bir tane d?kkan? var. Fakat yine de Almanya?da T?rkler ?ok ama aram?zda pek yak?nl?k yok. Fazla yakla?amad???m?zdan birbirimize ?ok yabanc?y?z? diyerek bir anekdot ile devam ediyor: ?Bir g?n taksinin i?indeyim. Taksi ?of?r? bana sordu. ?T?rk?e biliyor musunuz? diye. Hay?r, dedim. ?of?r de bana; ?Allah Allah sizin orada o kadar T?rk var, neden T?rk?eyi ??renmiyorsunuz, ??rensenize? dedi.?
J?rgen Schift?in en ?ok dikkatini ?eken ise insanlar?n ?imlerin ?st?ne oturmalar? olmu?. ?Bizim ya??m?zdaki insanlar bir arada oturup sohbet ediyorlar. Demek ki aile ba?lar? ?ok kuvvetli? diye ekliyor.
Sultanahmet?te dola?an bir di?er aile ise Hollanda?dan gelen Joben En Bannelic ve Van Nes Bannelic. Onlar biraz daha ?ansl?lar Sultanahmet?teki durumu anlamada. Joben En Bannelic, ?Hollanda?da 16 milyon insan var. Ben ??rendim ki ?stanbul?da da 16 milyon insan var. Burada ne yap?ld???n? biliyorum: Ramazan kutlamalar?. Dokuzuncu ay?n ?u g?nlerinde oru? tutulur falan. Ak?am yemek yiyorlar. Hollanda?da farkl? ?lkelerden insanlar var. Birbirimizi iyi biliyoruz. Hollanda?da T?rkler var ama buradaki gibi kutlama yapm?yorlar? diyor. ?Bir ?lkede ya??yorsan?z o ?lkenin ya?am ko?ullar?na entegrasyon (uyum, b?t?nl?k) olay? olmas? gerekiyor. Dilini ??renmek gerekiyor falan. Ama di?er taraftan, toplumlar?n kendi k?lt?rlerini de korumalar? gerekiyor? diyen Joben En Bannelic, ?ok k?lt?rl?l???n getirdi?i bir olgu ile bunun bir zenginlik oldu?unu belirtiyor. Japonya?dan gelen Taro Sugiyama ise kalabal???n toplanma nedenini bilmedi?ini belirterek olan biteni ?a?k?nl?k i?inde izliyor. G?rd?klerinin ?ok ho?una gitti?ini s?yleyen Sugiyama, ?ok g?zel bir atmosferin oldu?unu da s?zlerine ekliyor. (?stanbul/EVRENSEL)
Sevim Kahraman / Zeynep Arslan
www.evrensel.net