YA?AMA K?LT?R

 • ?lk kez M??erref Hekimo?lu getirmi?ti beni Tahtaku?lar?a...
  Arada da gittim ya birka? kez; d?n de oradayd?m.
  Alibey Kudar, ?evresinde g?rd?klerinden bir g?n tarihsel, belgesel de?eri olaca??na inand?klar?n? toplam??t?. Bug?n buralar?n ya?am?yla ilgili ?nemli bir toplam olu?mu?tu i?te...


  ?lk kez M??erref Hekimo?lu getirmi?ti beni Tahtaku?lar?a...
  Arada da gittim ya birka? kez; d?n de oradayd?m.
  Alibey Kudar, ?evresinde g?rd?klerinden bir g?n tarihsel, belgesel de?eri olaca??na inand?klar?n? toplam??t?. Bug?n buralar?n ya?am?yla ilgili ?nemli bir toplam olu?mu?tu i?te...
  Konya da yanl?? an?msam?yorsam Koyuno?lu M?zesi b?yle bir ki?inin ?abalar?yla olu?mu?tu daha ?nce... Alibey Kudar??n m?zesinin ilgin?li?i, bir y?renin, bir ya?ama bi?iminin t?m ayr?nt?lar?yla belgelenmesinden geliyor...
  Edremit?ten bat?ya do?ru giderseniz 9-10 km sonra Ak?ay?a gelirsiniz.
  Ak?ay, Edremit K?rfezi?nin k?y?s?nda Edremit?in yazl??? olarak olu?tu. ?imdi ayr? bir belediyesi var. Ak?ay?a girmeden ?anakkale y?n?nde 7-8 km ilerlerseniz G?re Kapl?calar??na var?rs?n?z. Az?c?k daha ?tede sa?a sapt?n?z m? Tahtaku?lar?a gelirsiniz.
  Tahtaku?lar??n giri?inde Alibey Kudar Etno?rafya M?zesi var...
  Tahtac?lar?n kolastarlar?ndan son ustas?n?n yapt??? Topak ?ad?r?a, ?zerinde kaz aya?? imi bulunan g?m?t ta??ndan ?ocuk be?i?ine, gelin giysisine her ?eyi ama her ?eyi bulacaks?n?z orada... Kazda???n?n T?rkmen k?ylerinin, tahtac?lar?n?n t?m ya?amlar?n? okuyacaks?n?z do?rudan ayg?tlardan, gere?lerden... Foto?raflardan, yaz?lardan, belgelerden... Unesco ?d?l? alm?? bu toplum...
  Daha ?ok anlatmak istemiyorum. Siz yolunuzu d???r?n de Alibey Kudar?dan kendiniz dinleyin diye...
  Yaln?z onun tatl? tatl? anlat???n?za kap?l?p yeti?ece?iniz yere ge? kalmay?n...
  Ben bu m?zeye, bizim eksik bir y?n?m?zden ?t?r? de?inmek istedim...
  Tarihin, ya?ad???m?z g?nlerde yap?ld???n?n, olu?tu?unun bilincine bir t?rl? eremiyoruz. Alibey Kudar gibi kimselerin olmas?, daha da ?tesi, g?n?n do?ru d?r?st, g?nl?k politikalara d??meyen saptamalara dayal? tarih?ilerimizin olmas? ?nemli... Ancak b?yle bir bilin?, tarihimizi ba?kalar?n?n yazmas?n? ?nler...
  Tarihinizi ba?kalar? yazarsa, co?rafyan?z? da kolayca al?rlar elinizden... Siz hep g??ebe kal?rs?n?z...
  Alibey Kudar?la bir ?ay i?ip ?Y?re?ine sa?l?k!? dedikten sonra, Sema- ?skender Azato?lu ?iftinin ?iftlik evine gittik gene o k?ydeki... Ak?am sofram?z bir s?yle?i ??lenine d?n??t?...
  ?skender Azato?lu iki beti?ini arma?an etti. O da buralar?n yazar?... Ad?m ad?m bildi?i Kazda???n? (?da), Troya b?lgesini yaz?yor...
  Sevgili Vedat G?nyol?un ??rencisi olmak b?yle bir ?ey i?te...
  Onu da yeni tan?m?yorum elbette... Ama insano?lu ?r?n verdik?e tan?lanmas? de?i?iyor, izleri daha belirleniyor, daha bir de?erleniyor.
  Cengiz Bekta?
  www.evrensel.net