Hat?rla Sevgili?den a??klama

Dan??man Fahri Aral??n diziden ayr?lmas?yla ilgili a??klama yap?ld?. Hat?rla Sevgili dizisinin dan??manlar?ndan Fahri Aral, 32. b?l?mde yer alan 1969 ?Kanl? Pazar? olaylar?yla ilgili dizide Deniz Gezmi??i oynayan akt?r?n ?lim Yayma Cemiyeti ve eski ?stanbul Valisi Vefa Poyraz?? sorumlu tutan repli?i nedeniyle gelen tepkiler ?zerine i?ine son verildi?ini a??klam??t?


Dan??man Fahri Aral??n diziden ayr?lmas?yla ilgili a??klama yap?ld?. Hat?rla Sevgili dizisinin dan??manlar?ndan Fahri Aral, 32. b?l?mde yer alan 1969 ?Kanl? Pazar? olaylar?yla ilgili dizide Deniz Gezmi??i oynayan akt?r?n ?lim Yayma Cemiyeti ve eski ?stanbul Valisi Vefa Poyraz?? sorumlu tutan repli?i nedeniyle gelen tepkiler ?zerine i?ine son verildi?ini a??klam??t?. Aral, konuya ili?kin a??klamas?n? bir?ok internet sitesine ve gazeteye elektronik posta yoluyla g?ndermi?ti.
Bunu ?zerine bir a??klama yapan Sis Yap?m?dan dizinin proje yap?mc?s? Tomris Girito?lu, ?Hat?rla Sevgili?nin ?toplumun ve yak?n tarihin ortak vicdan? ve sa?duyusunu yans?tma iddias?yla? haz?rland???n?; bunu ?k?rmadan, incitmeden ve yarg?lamadan? yapmaya ?al??t?klar?n? s?yledi. Girito?lu, Aral?la bu tarafs?zl?k kayg?s? s?ras?nda g?r?? ayr?l??? ya?and???n? belirtti. Giritlio?lu?nun a??klamas?nda ??yle denildi: ?Bu y?llar?, o d?nemin ac?lar?n? ya?ayan ki?ilere, kar?? kamplarda yer alanlara, belki de en ?nemlisi tarihe haks?zl?k etmeden anlatmak, takdir edilece?i ?zere ?ok zordur. ?ok de?erli Fahri Aral??n dan??manl?ktan ayr?lmas?na sebep olan g?r?? ayr?l??? da, do?rudan tarafs?zl???m?zla ilgiliydi. Farkl? g?r??ler aras?nda dizinin g?zetti?i prensiplere uygun ??z?mleri bulurken, maalesef bazen herkesi ikna etmek m?mk?n olam?yor.? (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net