Kartal?n tesellisi al?nan ?? puan

Be?ikta? Teknik Direkt?r? Ertu?rul Sa?lam, Denizlispor?u 3-2 yendikleri ma??n ard?ndan yapt??? a??klamada, zaman zaman oyun disiplininden kopmalar?na kar??n, sahadan galibiyetle ayr?lmalar?n?n sevindirici oldu?unu s?yledi


Be?ikta? Teknik Direkt?r? Ertu?rul Sa?lam, Denizlispor?u 3-2 yendikleri ma??n ard?ndan yapt??? a??klamada, zaman zaman oyun disiplininden kopmalar?na kar??n, sahadan galibiyetle ayr?lmalar?n?n sevindirici oldu?unu s?yledi.
Sa?lam, ma? sonras? d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, oyunun ba??nda 2-0 geriye d??t?klerini hat?rlatarak, ?Oyundan kopmadan ma?a as?l?p pozisyon ?rettik. Rakip ?zerinde bask? kurup devreyi 2-2 bitirmek ikinci yar? ?ncesinde moral oldu. ?kinci yar?n?n hemen ba??nda Nobre?nin yakalad??? pozisyon gol olsayd? oyunu daha erken koparabilirdik? diye konu?tu.
3. gol?n ard?ndan anlams?z ?ekilde, rakibin bask? kurmas?na izin verdiklerinden yak?nan Sa?lam, ?Rakibimiz ma??n ba??ndan sonuna kadar uygulad??? uzun toplarla bask? kurmaya ?al??t?. 90 dakikaya bakt???m?zda 2 bireysel hata ve bir direkten d?nen toptan ba?ka kalemizde tehlike g?rmedik. Zorlu ma?lardan sonra 2-0?dan 3-2?ye getirmek bizim i?in olumlu? ?eklinde konu?tu.
Bundan sonra ligde kolay ma? olmayaca??n? belirten Sa?lam, oyuncular?n?n oyundan kopup ?ova d?n?k hareketlerde bulunmas?n? ise d???nd?r?c? oldu?unu kaydederek, Cisse?nin g?rd??? k?rm?z? kart?n da kendisine yak??mad???n? ifade etti.
Ertu?rul Sa?lam, ma??n hakemi hakk?nda ne d???nd???n?n sorulmas? ve Denizlispor Teknik Direkt?r? G?ven? Kurtar??n hakemden yak?nd???n?n belirtilmesi ?zerine ise, ?Benim bir ?ey s?ylememe gerek yok, herkes g?rd?. Ge?en haftaki Ankaraspor ma??ndan sonra bile ?hakem k?t?yd?? demedim. Bug?n de b?yle bir ?ey demeyece?im, ama G?ven? Hocaya ?a??rd?m. ?n?allah ma?? bir daha seyreder? diye konu?tu.
Biri iyi dedi biri k?t?
Denizlispor Teknik Direkt?r? G?ven? Kurtar, ma??n hakemlerinden yak?n?rken Denizlispor Ba?kan? Ali ?pek ma??n hakeminin iyi bir y?netim sergiledi?ini s?yledi.
Bas?n toplant?s?na ?Herhalde bu ak?am skor 5-0 da olsa, 6-5 ma?lup olacakt?k? diyerek ba?layan Denizlispor teknik direkt?r? G?ven? Kurtar, ?Hakemler ge?en haftaki Ankaraspor ve Marsilya ma?lar?n?n ard?ndan herhalde Be?ikta??a yard?mc? olal?m dediler. Hakemler bug?n bizi d?vd?rd?, motivasyonumuzu bozdu. Hakem ma?? bizden ald?, onlara verdi. Herhalde b?yle bir hakem hayat?m boyunca g?remem? diye konu?tu.
Ma?ta b?t?n ?artlar?n aleyhlerine oldu?unu ifade eden deneyimli teknik adam ?Yusuf sakatland?, yerine giren oyuncumuz da sakatland?. 3-2 iken topumuz direkten d?nd?? dedi.
Hakemlerin ge?en haftan?n ac?s?n? ??kard???n? iddia eden Kurtar, Be?ikta? taraftarlar? ve futbolcular?n?n da hakemden yak?nd?klar?n?n hat?rlat?lmas? ?zerine, ?Bana bunun 10?da biri hakem gelse ?ampiyon olurduk. Niye yak?n?yorlar anlam?yorum. Ma?? 90 dakika izlemek laz?m. ?nce i?ler de diyemeyece?im. Bu olduk?a kal?n bir i?? ?eklinde konu?tu.
Denizlispor Teknik Direkt?r? G?ven? Kurtar??n aksine kul?p ba?kan? Ali ?pek hakemin iyi oldu?unu s?yledi. Ali ?pek, yapt??? a??klamada, tecr?benin kazand???n? belirterek, ?2-0?dan ma? vermek normal bir ?ey de?il. Be?ikta??? tebrik ediyorum. ?yi bir ma? oldu. Son dakikada ya?anan olaylar olmasa daha iyi olacakt?. Ma??n hakemide iyiydi? dedi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net