Sa?lam ile yollar ayr?ld?

Konyaspor y?netimi, Gen?lerbirli?i ma??nda al?nan beraberlik sonras? teknik direkt?r Nurullah Sa?lam?la yollar?n? ay?rma karar? ald?


Konyaspor y?netimi, Gen?lerbirli?i ma??nda al?nan beraberlik sonras? teknik direkt?r Nurullah Sa?lam?la yollar?n? ay?rma karar? ald?.
Konyaspor Bas?n S?zc?s? Mehmet Bezirci taraf?ndan kul?b?n internet sitesinden yap?lan a??klamada, ?Y?netim kurulumuz Gen?lerbirli?i ma??n?n ard?ndan toplanarak Nurullah Sa?lam ile kar??l?kl? g?r??meler sonucunda yollar?n? ay?rma karar? ald?. Yeni hoca ile ilgili y?netim kurulumuzun ?al??malar? var. Nurullah Sa?lam?a bug?ne kadar kul?b?m?ze verdi?i hizmetlerden dolay? te?ekk?r ediyoruz? dedi.
Konyaspor Ba?kan Yard?mc?s? Arif ?elik ise, yeni teknik direkt?r aramalar?na ba?lad?klar?n? ve bu konudaki ?al??malar?n neticelenmesi durumunda en k?sa s?rede bas?n? bilgilendireceklerini ifade etti.
??ki taraf i?inde do?ra karar?
Kul?b?n ald??? bu karar sonras? konuyla ilgili a??klama yapan teknik direkt?r Nurullah Sa?lam ise Konyaspor ile kar??l?kl? g?r??meler sonucunda ayr?ld?klar?n? belirterek, ?Bu gidi?at i?erisinde ayr?l?k karar? alman?n iki taraf a??s?ndan da do?ru bir karar olaca?? fikrine vard?k. Dolay?s?yla kar??l?kl? olarak her konuda anla?arak ayr?ld?k? diye konu?tu.
Ligdeki b?t?n tak?mlar?n sezona ba?larken baz? hedefler belirlediklerini kaydeden Sa?lam, geride kalan haftalarda sadece Be?ikta? ve Galatasaray?a yenildiklerini, oynad?klar? di?er kar??la?malardan ise galibiyet elede edemediklerini belirterek ?Her ?eye ra?men bu ma?lar? kazanamam?? olsak da geride kalan m?sabakalar i?erisinde zevk veren bir futbol oynad???m?za inan?yorum. En az?ndan kazanma arzusu ve m?cadelesi i?indeydik. Ben iki taraf a??s?ndan da do?ru bir karar al?nd??? d???ncesindeyim? diye s?zlerini noktalad?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net