Onlar? g?rd?m

?. Ayd?n ve M. K?l?n?aslan??n an?s?na

-A?a??daki dizeler, H?seyin Cahit K?rm?z?g?l??n ?ayn?yla beyan??ndan yararlan?larak yaz?ld?-.


?. Ayd?n ve M. K?l?n?aslan??n an?s?na

-A?a??daki dizeler, H?seyin Cahit K?rm?z?g?l??n ?ayn?yla beyan??ndan yararlan?larak yaz?ld?-.

?Onlar? g?rd?m, ???t?ler
ellerinde ekmek, domates, peynir
Pendik?te, Tuzla ?nlerinde, Kroman ?elik yan?nda
ba?da? kurup topra??n ba?r?na
pay ettiler karde??e
ekme?i, domatesin al?n?
ve peynirin ak?n?
de?il sadece, ?zlemlerini ve umutlar?n? da
har? ettiler yeniden in?aya

onlar? g?rd?m, ???t?ler
Emin?n??nde, ?sk?dar?da, Be?ikta??ta
?ay i?tiler Ye?il Kahve?de
y?r?d?ler sonra Atikali?den Be?ikta??a
Pendik?ten Kad?k?y?e
Minib?s paralar? yoktu

onlar? g?rd?m, be??tiler
gelece?i kuruyorlard? belli
Bahar Eylemleri?ni konu?uyorlard?, Zonguldak??
NETA???n k???k par?lt?s?n?
OTOSAN??, Makine Kimya?y?, TOFA???, ?nald??y?

onlar? g?rd?m, ?oktular
dingin bak??lar? ???k ???k
y?zleri, binleri konu?uyorlard?
bir yeni baharda ?zmit?te
halele?ip karde? sofras?nda
s?z kestiler ba?e?meme ?zre

onlar? g?rd?m, ?oktular
kadim halklar?n boyune?mezli?ine sad?k
zor zamanlardan geliyorlard?
y?r?y??leri gelece?eydi

onlar? g?rd?m, bir eksik de?illerdi.?
Sad?k Aytekin
www.evrensel.net