Ya?ar Kemal?in ?Teneke?si b?y?ledi

T?rk edebiyat?n?n d?nya ?ap?nda ?n yapm?? yazarlar?ndan Ya?ar Kemal?in ?Teneke? adl? roman?ndan uyarlanan opera, sahnelendi?i Milano?da sanatseverleri b?y?ledi


T?rk edebiyat?n?n d?nya ?ap?nda ?n yapm?? yazarlar?ndan Ya?ar Kemal?in ?Teneke? adl? roman?ndan uyarlanan opera, sahnelendi?i Milano?da sanatseverleri b?y?ledi. Fabbio Vacchi?nin operaya uyarlad??? ?Teneke?nin ?nceki gece Milano?daki La Scala tiyatrosundaki d?nya pr?miyerinde Ya?ar Kemal de haz?r bulundu. Ya?ar Kemal, 1955?de yazd??? roman?ndan uyarlanan operay?, e?i Ay?e Semiha Baban Kemal ve ?nl? soprano Leyla Gencer ile birlikte kraliyet locas?ndan izledi.Ya?ar Kemal, perdenin kapan??? s?ras?nda sahnede oyuncularla birlikte selamlad??? izleyicilerden de b?y?k alk?? toplad?.
?Heyecanla yapt?m?
?Teneke?nin d?nya pr?miyeri s?ras?nda, 1778?den beri faaliyette olan tarihi La Scala tiyatrosunda tek bir koltu?un dahi bo? kalmamas? dikkat ?ekti. Bilet fiyatlar?n?n 12 ila 170 avro aras?nda de?i?ti?i pr?miyerden elde edilen gelir, yakla??k 25 y?ldan beri ?l?mc?l hastalara kar??l?ks?z sa?l?k yard?m? yapan Vidas Derne?ine arma?an edildi. ?Teneke?yi operaya uyarlayan ?nl? ?talyan besteci Vacchi, eserin ortaya ??k?? s?recini ??yle ?zetledi: ?La Scala benden yeni bir opera istedi?inde, y?netmenlik i?in Ermanno Olmi ile temasa ge?mi?tim. Bana Ya?ar Kemal?in yazd??? ?yk?y? ?neren o oldu. Bu ?yk?y? bilmiyordum. ?yk?y? okuduktan sonra ise bu i?i b?y?k bir heyecanla yapt?m.?
Vacchi, ?Teneke?nin toplumsal bir mesaj i?erdi?ine de i?aret ederek, ?M?zikteki g?zellik, salt kendini ama?layan ve statik bir ?ey de?ildir. M?zik, pekala siyasal ve toplumsal ama?lar i?in de kullan?labilir? diye konu?tu.
Devlerin bulu?mas?
?Teneke?nin orkestra ?efli?ini yapan Roberto Abbado ise Ya?ar Kemal?in roman?ndan uyarlanan operayla ilgili olarak, ?Teneke?de mesaj? ta??yan da, zaman? belirleyen de, umudu a??layan da m?zi?in ta kendisidir. Gen? (kaymakam) Fikret?i kar??larken ve yolcu ederken duyulan tambur ve teneke sesleri de bunun g?stergesi. Beethoven?in dokuzuncu senfonisi de yeniden tebess?m olu?turarak umut ?????n?n yeniden yanmas?n? sa?l?yor? dedi. Ele?tirmenler ise librettosu ?talya?n?n ?nemli ?airlerinden Franco Marcoaldi taraf?ndan kaleme al?nan ?Teneke? konusunda, m?elliften besteciye, y?netmenden ve dekora kadar eserin alt?na imza koyan herkesin kendi alan?nda ??hret ki?ilerden olu?tu?una dikkat ?ekerek, ortaya ??kan eserin ?devlerin bulu?mas?? olarak yorumlanabilece?ine dikkat ?ektiler. ?ukurova?daki ?eltik a?alar?n?n halk ?zerindeki bask?lar?n?, k?yl?lerin maruz kald??? s?k?nt?lar? anlatan, halk?n ve idealist gen? bir kaymakam?n bask? ve haks?zl?klarla m?cadelesini konu olan ?Teneke? i?in, ?nl? heykelt?ra? Arnaldo Pomodoro taraf?ndan haz?rlanan dekor ve kost?mler de b?y?k be?eni toplad?. D?nya pr?miyeri yap?lan ?Teneke?, La Scala tiyatrosunda sonuncusu 4 Ekimde olmak ?zere bu sezon toplam 7 kez sahnelenecek. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net