Fatih Ak?n: T?rkiye de?i?ecek

Y?netmen Fatih Ak?n, T?rkiye?nin gelecekte ?ok de?i?ebilece?ini ve ele?tirilebilecek bir yan?n?n kalmayabilece?ini s?yledi


Y?netmen Fatih Ak?n, T?rkiye?nin gelecekte ?ok de?i?ebilece?ini ve ele?tirilebilecek bir yan?n?n kalmayabilece?ini s?yledi.
Ak?n, Almanya?n?n ?nde gelen siyasi dergilerinden Der Spiegel?e verdi?i r?portajda, kendisini ?nemli T?rk temsilcilerinden biri olarak g?r?p g?rmedi?i ?eklindeki soruya kar??l?k, ?Hay?r, her ne kadar T?rkiye?deki insanlar?n benimle gurur duymas? ho?uma gitse de. Di?er yandan, T?rkiye?yi k?t? g?sterecek bir ?ey de yapmad?m, Orhan Pamuk gibi ele?tirmedim. T?rkiye belki o kadar de?i?ecek, ele?tirilebilecek bir yan? kalmayacak? dedi.
?T?rkiye?yi hatta ?ok iyi g?stermediniz mi? Ceza evinde ayd?nl?k ko?u?lar avluda ne?eli bir ?ekilde voleybol oynayan kad?nlar g?steriyorsunuz? ?eklinde yorum yap?lmas? ?zerine de Ak?n, ?unlar? s?yledi: ?Uzunca bir zaman T?rk ceza evlerinde ara?t?rma yapt?k. Ele?tirilere kar?? dayan?kl? olmak istiyordum ve bu nedenle siyasi su?lardan hapis yatan arkada?lar?mla tekrar tekrar konu?tum. Filmde g?rd?kleriniz ger?ek tutuklular ve ger?ek bek?iler. T?rkiye?yi, oldu?undan daha g?zel g?stermeye ?al??mad?k.?
Filmlerinde neden hep ?stanbul?u tercih etti?inin sorulmas? ?zerine de Ak?n, ?Bu, benim ?ocuklu?umdan kaynaklan?yor. O zamanlar t?m ailemle birlikte otomobille Hamburg?tan ?stanbul?a gittik. Bu 3 ya da 4 g?n s?rd?. ?stanbul?a vard???m?zda, d?nyan?n yar?s?n? dola?arak bamba?ka bir d?nyaya gelmi? gibi hissettim kendimi. ?stanbul g?n?m?zde daha da yak?nla?t? ve benim i?in art?k hasret duydu?um bir yer de?il, ancak hala her ?eyin harekette oldu?u bir ?ehir? dedi. Ak?n, do?up b?y?d??? Hamburg kentini ?ok sevmesine ra?men, bu ?ehirde art?k i?lenecek konu bulamad???n? s?yledi.
G??menleri anlatacak
?Ya?am?n K?y?s?nda? adl? filminde neden 2 e?cinsel kad?n? konu ald???n?n sorulmas? ?zerine de Ak?n, yabanc? bir erkekle bir Alman kad?n?n a?k? gibi kli?ele?mi? bir konu istemedi?ini, 2 kad?n?n a?k?n?n filmini daha ?ekici hala getirdi?ini s?yledi. Ak?n, gelecekteki filminde de bir ?Alman-T?rk hikayesini? anlat?p anlatmayaca??n?n sorulmas? ?zerine, ?Hay?r, t?m yollar Amerika?ya uzan?yor. ABD?ye 20. y?zy?l?n ba?lar?nda giden Avrupal? g??menler konusunu i?lemeyi planl?yorum. New York?tan g?neybat?ya do?ru uzanaca??z. K?z?lderililer de var. Bu, benim ilk kovboy filmim olacak? dedi. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net