Fransa?y? hareketli g?nler bekliyor

Haziran ay?nda yap?lan parlamento se?imlerinde ?izgisine uygun bir ?o?unluk ortaya ??karan Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy, emek?i d??man? sald?r?lar i?in i?e koyuldu


Haziran ay?nda yap?lan parlamento se?imlerinde ?izgisine uygun bir ?o?unluk ortaya ??karan Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy, emek?i d??man? sald?r?lar i?in i?e koyuldu. Emek?ilerin yaz tatili rehaveti i?erisinde bulunduklar? temmuz-a?ustos d?neminde har?l har?l ?al??an Paris h?k?meti ?ok say?da yasay? haz?rlad?, baz?lar?n? da meclisten ge?irdi. Zira Sarkozy de cumhurba?kanl??? se?im kampanyas? s?ras?nda sermaye yanl?s? program?n? a??k se?ik ilan etmi?ti. ?nceki devlet ba?kanlar?n?n aksine, sorumlulu?u kendi ?zerine alan hiperaktif bir ?al??ma i?erisinde olaca??n? da belirtmi?ti.
Sarkozy, i??i ile emek?ilerin haklar?na y?nelik ilk sald?r?y? ge?en g?nlerde a??klad?. Fransa lideri, grev hakk?n? s?n?rlayan, grev karar?n? zorla?t?ran ve ?zellikle de ula??m sekt?r?nde grevin etkisini azaltacak ?nlemler al?naca??n? ilan etti. Emeklilik konusu ile ilgili yeni geli?meler ?????nda, neden ?ncelikle bu yasan?n ??kar?ld??? daha iyi anla??l?yor. Grev hakk? s?n?rlan?rken, di?er taraftan haftal?k ?al??ma s?resi ve mesai saatleri de fiili olarak art?r?ld?. B?y?k sermaye sahiplerinin ?dedi?i servet vergisi mevzuat?nda de?i?iklik yap?larak ?para sahipleri ?zerindeki y?k? hafifletildi ve miras hakk? ve devriyle ilgili i?lemler kolayla?t?r?larak zenginlere gerekli mesaj verildi.
Sermayenin kuyruk ac?s?
Fransa?da zor ko?ullarda ?al??an bir k?s?m kamu emek?isinin, di?er ?al??anlara g?re daha erken ya?larda emekliye ayr?lma haklar? bulunuyor. Y?prat?c? i?lerde ?al??an baz? kategorilerdeki emek?ilere bu hak, sava? sonras?nda Kom?nist Partisi?nin de yer ald??? h?k?met d?neminde yap?lan kamu reformu s?ras?nda tan?nm??t?. Fransa Ulusal Demiryolu Kurulu?u (SNCF), Paris ve yak?n banliy?lerindeki toplu ta??madan sorumlu RATP kurumu, ulusal elektrik kurumu EDF, ulusal gaz kurumu GDF gibi y?z binlerce i??inin ?al??t??? i?letmelerin emek?ileri bu stat?de bulunuyorlar.
Bu nedenle sermaye her d?nemde, bu kazan?lm?? hakk? geri almak i?in f?rsat kollad?, bunun ??al??anlar aras?nda e?itsizlik yaratt???n?? iddia etti.
Ancak g??l? bir sendikal ?rg?tl?l??e ve dayan??ma bilincine sahip olan, ?retim ve hizmet sekt?r?nde kilit bir konumda bulunan bu i??iler, t?m sald?r? giri?imlerini bug?ne de?in geri p?sk?rtt?ler. E?er bir e?itsizlik durumu varsa, bunun en kolay ??z?m?n?n, ma?dur durumdakilerin ko?ullar?n? iyile?tirmekten ge?ece?ini vurgulayan i??iler, ?o?u kez s?n?f?n di?er kesimlerinin m?cadelelerine de tayin edici desteklerde bulunarak kazan?mlar elde etmelerini sa?lad?lar. Bu nedenle de her zaman emek?ilerin di?er kesimlerinden destek g?rd?ler.
Bunun son ?rne?i, 1995?teki b?y?k i??i eylemleri ve grevleri idi. Bug?n Sarkozy?nin ?reform?lar?na benzer ?reform?lara yeltenen Juppe h?k?meti, i??i ve halk direni?i kar??s?nda geri ad?m atmak ve sonra da g?revden ?ekilmek zorunda kald?. Asl?nda meclisteki iki b?y?k sa?c? ve ?solcu? partinin bu konuda hemfikir olmalar?na ra?men, i??ilerin bazen sendikalar?n? da a?an kararl? direni?i nedeniyle de?i?iklik yap?lamam??t?. Ancak bug?n sermaye ve partileri, bu hakk?n budanmas? ko?ullar?n?n daha uygun oldu?unu d???n?yor. Program?nda bu konuyu a??k?a ilan etmesine kar??n Sarkozy?nin ve partisi UMP?nin ?nemli miktarda oy almas?n?, bu konudaki sald?r?n?n me?ruiyetine zemin yapmak isteyen sermaye, mevcut y?netimle geleneksel kuyruk ac?s?n? bu kez mutlaka dindirmek, direnenlerin burnunu s?rtmek ve uzunca bir s?re i?in iktidar?n? sa?lama almay? garantilemek istiyor.
???iler haz?r, sendikalar karars?z
Sendikalar ve i??iler cephesinden ise sald?r? politikalar?na kar?? hen?z g??l? ve tok bir yan?t yok, ama tabanda m?cadele iste?inin bulundu?una dair a??k i?aretler var. ???iler, bu sald?r?ya kar?? direnerek m?cadeleci geleneklerini s?rd?rmek istiyorlar. Buna kar??n sendikalar ve muhalefet partileri cephesinde ise ayn? kararl?l?k g?ze ?arpm?yor. Bu konuda, Sosyalist Parti?nin asl?nda g?nl?n?n ?reform?dan yana olmas?n?n etkisi b?y?k. Bu arzusunu, sendikalar i?erisindeki uzant?lar? vas?tas?yla dillendiriyor veya prati?i ile ortaya koyuyor. Nitekim geleneksel reformist CFDT sendikas?n?n uzla?mac? bir ?izgi izlemesinin ve grev ?a?r?s?na kat?lmamas?n?n, CGT y?netiminde de m?cadele i?in ??ok istekli? olunmamas?n?n gerisinde biraz bu yat?yor. Ama Fransa i??i s?n?f? ve ?zellikle de ?imdi hedefte olan ?nc? kesimleri, her d?nemde farkl? ve m?cadeleci ?zellikleriyle ?ne ??kt?. ???iler sendikalar? pratikte a?m??, sendika y?netimleri arkadan ko?u?turmak zorunda kalm??t?. Tabandaki kayna?maya, ?fkeye ve m?cadele e?ilimine bak?ld???nda, benzer bir durumun ya?anmas?, yabana at?lacak bir ihtimal de?il. ???ilerin bu b?l?m? yenilgiye u?rat?ld???nda, bunun t?m kesimlere y?nelik b?y?k sald?r?lar?n ?n?n? a?aca??n? ise herkes seziyor. O nedenle, muhtemel bir direni? yine halk?n ?nemli kesimlerinin deste?ini alacak.
?lk ad?m ise 17 Ekim?de at?lacak. Demiryollar? i?letmesinde ?rg?tl? be? sendika (CGT-Sud-CFTC-FO-CGC) bu tarihte ulusal d?zeyde greve ??kma karar? ald?. CFDT ve UNSA sendikalar? ise kararlar?n? daha sonra alacaklar?n? a??klad?lar.
CGT Demiryolu Federasyonu Genel Sekreteri Didier Le Reste, h?k?metin pervas?zl???na kar?? direneceklerini, grevin bir g?nl?k m?, yoksa s?resiz mi olaca??na ileride karar vereceklerini a??klad?. CGT, son temsilcilik se?imlerinde ?lke ?ap?nda demiryolu i??ilerinin yakla??k y?zde 40??n?n oylar?n? alm??t?. Sud sendikas? ise y?zde 20 civar?nda oy ald?.
Ancak e?er Sarkozy ve yanda?lar? ba?ar?l? olurlarsa, bunun, Fransa?da yeni bir Reagan-Thatcher d?neminin a??lmas? anlam?na gelece?i ortada. B?yle bir iktidar?n, emek?ilere s?n?rs?z bir d??manl?k ve intikam rejimi oldu?u ise tecr?beyle sabit. (Paris/EVRENSEL)
R?za Sayg?l?
www.evrensel.net