Rahipler cuntaya kar?? y?r?yor

Myanmar?da rahiplerin cunta y?netimine kar?? protestosu s?r?yor. Yangon?da d?zenlenen en b?y?k g?steride rahiplere, 10 bin dolay?nda da vatanda??n kat?ld???, vatanda?lar?n rahipleri korumak i?in insan zinciri olu?turdu?u belirtildi


Myanmar?da rahiplerin cunta y?netimine kar?? protestosu s?r?yor. Yangon?da d?zenlenen en b?y?k g?steride rahiplere, 10 bin dolay?nda da vatanda??n kat?ld???, vatanda?lar?n rahipleri korumak i?in insan zinciri olu?turdu?u belirtildi.
G?rg? tan?klar?, Shwedagon Manast?r??ndan y?r?y??e ba?layan 2 bin dolay?ndaki rahibin yol ald?k?a say?s?n?n artt???n? ve say?n?n 10 bine yakla?t???n? ifade etti.
Amerikan B?y?kel?ili?i?nin ?n?nden ge?en g?stericilerin ?o?unun muhalif lider Aung San Suu Kyi?nin serbest b?rak?lmas? i?in sloganlar att??? kaydedildi. Kendi davalar?n?, son 18 y?l?n yakla??k 12 y?l?n? g?zalt?nda ge?iren Suu Kyi?nin demokrasi m?cadelesiyle ili?kilendiren rahipler, ?nceki g?n Suu Kyi?nin evinin ?n?nden ge?mi?ti.
Bu arada h?k?metin Suu Kyi?nin evinin ?evresindeki yola 10 kadar polis ve 20 kadar cunta yanl?s? silahl? adam konu?land?rd??? belirtildi.
Bu arada G?neydo?u Asya ?lkeleri Birli?i (ASEAN), rahiplerin cunta y?netimine kar?? y?r?y??ler yapt??? Myanmar?da itidal ?a?r?s?nda bulundu.
ASEAN Genel Sekreteri Ong Keng Yong, Filipinler?in ba?kenti Manila?dan Associated Press haber ajans?na telefonla yapt??? a??klamada, Myanmar?daki ilgili yetkililerin, y?kselen cunta kar??t? g?sterilere sert kar??l?k vermemesini ve protestolar?n b?y?k bir ?at??maya d?n??memesini ?mit etti?ini s?yledi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net