BM, Irak?ta rol?n? art?r?yor

New York?ta bir araya gelen Birle?mi? Milletler (BM), Irak?taki rol?n? art?rma karar? ald?. BM?nin, Irak??n geni?letilmi? kom?ular? toplant?s?n?n ?stanbul?da d?zenlenmesine de destek verdi?i bildirildi


New York?ta bir araya gelen Birle?mi? Milletler (BM), Irak?taki rol?n? art?rma karar? ald?. BM?nin, Irak??n geni?letilmi? kom?ular? toplant?s?n?n ?stanbul?da d?zenlenmesine de destek verdi?i bildirildi.
Edinilen bilgiye g?re bas?na kapal? yap?lan toplant?da, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki?nin a??l?? konu?malar?n?n ard?ndan ilk s?z T?rkiye?ye verildi; b?ylece D??i?leri Bakan? Ali Babacan, toplant?n?n ilk konu?mas?n? yapan d??i?leri bakan? oldu.
Babacan??n, toplant?da T?rkiye?nin BM?nin Irak?taki rol?n? art?rmas?na y?nelik 1770 say?l? karar?n? ba??ndan beri g??l? bir ?ekilde destekledi?ini vurgulad??? ??renildi.
Toplant?da hem 1770 say?l? BM karar?na b?y?k destek verildi?i, hem de ?stanbul?da 31 Ekim?de yap?lacak Irak??n kom?ular? geni?letilmi? d??i?leri bakanlar? toplant?s?n?n ?nemine vurgu yap?ld??? belirtildi.
BM Genel Sekreteri Ban??n da bu kapsamda bir sekretarya ile T?rkiye?nin fikir babas? oldu?u Irak??n kom?ular? geni?letilmi? d??i?leri bakanlar? toplant?lar? i?in bir izleme mekanizmas? kurulmas?n? ?nerdi?i, bunun da Irak?ta olu?turulacak bir sekretarya ile yap?labilece?ini s?yledi?i kaydedildi.
Toplant?da ABD D??i?leri Bakan? Condolezza Rice??n da Irak??n hem ulusal, hem de b?lgesel uzla?maya ihtiyac? oldu?unu belirtti?i, Irak??n hem kendi i?inde, hem de kom?ular?yla bar?? ve istikrar i?inde ya?amas?n?n ?nemine de?indi?i ileri s?r?ld?.
Toplant?da, Irak??n uluslararas? toplumla b?t?nle?mesine ve yeniden yap?lanmas?na y?nelik Irak Compact giri?iminin de ele al?nd??? ve bu kapsamda giri?imin e?ba?kan? ?brahim Gambari?nin bir rapor sundu?u bildirildi.
Rice ve Mottaki birbirine bakmad?
Toplant?da E?ref Gazi?nin yerine atanan BM genel sekreterinin yeni Irak ?zel Temsilcisi Staffan di Mistura?n?n da kat?l?mc?lara tan?t?ld??? ??renildi.
Ban ise toplant?dan sonra d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, Irak??n da BM?nin bu ?lkede rol?n? art?rmas?n? son derece g??l? bir ?ekilde istedi?ini, kom?u ?lkelerin de BM?ye bu kapsamda destek verdiklerini ve toplant?n?n son derece olumlu bir havada ge?ti?ini belirtti.
Bu arada Toplant? s?resince kar??l?kl? masalarda oturan ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice ve ?ran D??i?leri Bakan? Mau?ehr Mottaki?nin herhangi bir temasta bulunmad?klar? g?zlendi.
BM b?ro a??yor
?te yandan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Irak?ta b?lgesel ?destek b?rosu? a??lmas?n?n planland???n? s?yledi. Ban Ki-mun, Irak?taki g?venlik endi?elerinin s?rd???n? ifade ederek, Irak?ta g?venlik konusunda ?daha ?ok ?ey yap?labilece?i? umudunu dile getirdi.
BM Genel Sekreteri, g?neyde bir b?ronun Basra?da, kuzeyde ise Erbil?de a??lmas?n?n d???n?ld???n? de ifade etti.
BM, 19 A?ustos 2003?te Ba?dat?taki merkezine d?zenlenen, 22 ki?inin ?ld??? sald?r?dan sonra Irak?taki personelini s?n?rl? tutmaya ba?lam??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net