Halk?n askere deste?i azald?, ?ngiltere endi?eli

Britanya Genel Kurmay Ba?kan? General Sir Richard Dannatt, ?nceki g?n kat?ld??? bir toplant?da, ?sava?an askerler?in halk taraf?ndan yeterince anla??lamad???n? ?ne s?rd?


Britanya Genel Kurmay Ba?kan? General Sir Richard Dannatt, ?nceki g?n kat?ld??? bir toplant?da, ?sava?an askerler?in halk taraf?ndan yeterince anla??lamad???n? ?ne s?rd?. Halk?n deste?inin azald??? ve bu y?zden askerlerde moral bozukluklar?n?n oldu?unu s?yleyen general, halk?n neden destek vermedi?ine fazla de?inme gere?i ise duymad?.
Birka? ay ?nce de benzer a??klamalar yapan Dannatt, askerlere devletin yeterince ilgi g?stermedi?inden ve modern ara?larla donat?lmad???ndan ?ikayet ediyordu. ??lkesi i?in? hayatlar?n? tehlikeye atan askerlere daha fazla deste?in olmas? gerekti?ini ?ne s?ren Dannatt, maddi ve teknolojik s?k?nt?lar?n da oldu?unu tekrarlad?.
General Dannatt??n son a??klamas?, kimi ?evrelerce ?sitem? olarak yans?t?lmaya ?al???ld?ysa da as?l meselenin, ?ngiltere?nin Afganistan ve Irak i?gallerinde i?ine girdi?i ??kmaz ve bunun sonucu olarak da halk?n deste?inin iyice azalmas?d?r. Desteklerin y?zde 30?lara kadar inmesi ve halk?n sadece y?zde 20?sinin, Afganistan ve Irak sava?lar?ndan ba?ar?l? ??kaca??na inanmas?, Dannatt?? endi?elendirmi?e benziyor.
Bir ?sitem? daha!
?nceki g?n Londra?da kat?ld??? bir toplant?da konu?an Dannatt, Basra?da ya da Helmand?da sava?an askerlerin, geride b?rakt??? vatanda?lar?n?n kendilerini anlamalar?n? ve desteklemelerini istedi?ini s?yledi. Dannatt, ?Askerler, halk?n kendilerinin neden ba?ka ?lkelerde hayatlar?n? tehlikeye att???n? ve neler yapt?klar?n? anlamalar?n? istiyor? dedi.
Bu arada 1991 y?l?nda K?rfez Sava???n? komuta eden General Patrick Cordingley de yapt??? a??klamada, K?rfez Sava?? d?nemi ile ?imdiki aras?nda b?y?k farkl?l?klar?n oldu?unu ve bu farkl?l?klar?n en ?nemlisinin, halk?n ?imdi askerlere yeterince destek vermemesi oldu?unu s?yledi.
?Ortadaki as?l sorun, askerlerimiz sava?ta ama ?lkemiz de?il? diyen Cordingley, halk?n deste?inin bu kadar azalmas?n?n en ba?ta gelen sorumlular?n?n, Savunma Bakanl??? ve medyan?n oldu?unu ileri s?rd?. Cordingley, askerlerin oralarda neler yapt?klar?n?n iyi anlat?lmamas?ndan ?ikayet?i oldu.
Askerleri ?ekin
?te yandan Sava? Kar??t? Koalisyon son yapt??? komite toplant?s?nda, askerlerin derhal Afganistan ve Irak?tan geri ?ekilmesi kampanyas?n?n daha aktif bir ?ekilde s?rd?r?lmesine karar verdi. Koalisyon, yap?lan halk toplant?lar?na ilginin daha da artt???na dikkat ?ekerek, ?ngiliz askerlerinin derhal ?ekilmesi ?a?r?s?n? yineledi. (Londra/EVRENSEL)
Arif Bekta?
www.evrensel.net