Ahmedinecad ?s?f?r noktas??n? ziyaret edecek

?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad??n, 11 Eyl?l sald?r?lar?n?n d?zenlendi?i, y?k?lan ikiz kulelerin bulundu?u alan? ziyaret etmeyi New York program?na ald??? bildirildi


?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad??n, 11 Eyl?l sald?r?lar?n?n d?zenlendi?i, y?k?lan ikiz kulelerin bulundu?u alan? ziyaret etmeyi New York program?na ald??? bildirildi. ?ran D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Muhammed Ali H?seyni, haftal?k bas?n toplant?s?nda, Ahmedinecad??n New York program?na ili?kin bir soru ?zerine, Amerikal? yetkililerin, Ahmedinecad??n ?s?f?r noktas?? olarak da bilinen, 11 Eyl?l sald?r?lar?nda y?k?lan ikiz kulelerin yerini ziyaret etmesine kar?? ??kt?klar?n? hat?rlatt?.
Ahmedinecad??n 11 Eyl?l sald?r?lar?nda ?lenlere sayg?lar?n? sunmak i?in b?lgeyi ziyaret etmek istedi?ini ifade eden H?seyni, ?Amerikal? yetkililer, Ahmedinecad??n sayg?s?ndan ne zarar g?receklerini belirlemeliler? dedi. S?zc?, Amerikal? yetkililerin a??klamalar?na ra?men y?k?lan ikiz kulelerin bulundu?u alan?n ziyaret edilmesinin Ahmedinecad??n program?nda yer ald???n? belirtti.
Ahmedinecad??n, bu alan? ziyaret etme ve sayg? duru?unda bulunma iste?i, ABD makamlar?nca geri ?evrilmi?ti.
Bu arada Ahmedinecad, BM Genel Kurulu?na kat?lmak i?in New York?a hareket etti.
Ahmedinecad hareketinden ?nce yapt??? a??klamada, BM Genel Kurulu?nun kendileri i?in ??ok iyi bir f?rsat? oldu?unu s?yledi.
BM Genel Kurulu?nda konu?aca??n? ve ?ok say?da ?lke lideriyle g?r??ece?ini belirten Ahmedinecad, baz? ?ba??ms?z Amerikal? ayd?nlarla? bir araya gelece?ini de bildirdi.
?ABD, 300 milyon n?fusa sahip ?nemli ve b?y?k bir ?lke? diyen Ahmedinecad, ABD halk?n?n ge?en y?llarda baz? meseleler nedeniyle d?nyadaki geli?melerle ilgili bilgilerden mahrum kald???n?, bu y?zden de farkl? g?r??leri dinlemeye ilgi g?sterdi?ini kaydetti.
Ahmedinecad, New York?taki temaslar?ndan sonra Bolivya ve Venez?ella?y? da ziyaret edecek. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net