?Korku yerine ?zg?rl?k?

Almanya?da demokratik haklar?n k?s?tlanmas?na kar?? son y?lar?n en kitlesel g?sterilerinden biri cumartesi g?n? ba?kent Berlin?de ger?ekle?tirildi


Almanya?da demokratik haklar?n k?s?tlanmas?na kar?? son y?lar?n en kitlesel g?sterilerinden biri cumartesi g?n? ba?kent Berlin?de ger?ekle?tirildi. Federal H?k?met?in ?ter?rle m?cadele? ad? alt?nda ??kard??? ya da ??karmak istedi?i yasalarla ?zel ya?am alanlar?n? dinlemeye, izlemeye almas?na kar?? olu?an tepki, b?y?k bir g?steriye d?n??t?.
?Korku yerine ?zg?rl?k? slogan?yla Berlin?de Brandenburg Tor?un ?n?nde ger?ekle?tirilen g?steride, ?zellikle h?k?met taraf?ndan son zamanlarda g?ndeme getirilen ?zel bilgisayarlar?n internet ?zerinden aranmak istenmesi protesto edildi. Polis, g?steriye 8 bin ki?inin kat?ld???n? a??klarken g?steriyi d?zenleyenler, say?n?n 15 binden fazla oldu?unu kamuoyuna ilan ettiler.
?ok say?da demokratik kurum, kurulu?, sendika, muhalefet partileri ve bilgisayar alan?nda ?al??ma yapan derne?in destek verdi?i g?sterinin, demokratik haklar?n k?s?tlanmas?na kar?? 1987?den bu yana ger?ekle?tirilen en b?y?k eylem oldu?u ifade edildi.
Brandenburg Tor ?n?nde yap?lan mitingde, h?k?met ve i?verenlerden telefon ve internet ?zerinden yap?lan g?r??melerin kaydedilmesinden vazge?ilmesini isteyen g?stericiler, ?zellikle bu konuda yasalar ??karmay? g?ndeme getiren ??i?leri Bakan? Wolfgang Sch?uble?yi hedef ald?lar.
G?steride ayr?ca, ter?rle m?cadele yasal?n?n sertle?tirilmek istenmesine de tepki g?sterildi. Polisin yo?un g?venlik ?nlemi ald??? g?steri s?ras?nda 8 ki?i g?zalt?na al?nd?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net