YA?ADIK?A

 • ?ki ki?iden birinin oyunu alan h?k?met, ?imdi de anayasay? de?i?tirmek istiyor. H?k?met, g?c?n? 22 Temmuz se?imlerinde ald??? oy oran?ndan, cesaretini ise destek?isi olan k?resel g??lerden almaktad?r


  ?ki ki?iden birinin oyunu alan h?k?met, ?imdi de anayasay? de?i?tirmek istiyor. H?k?met, g?c?n? 22 Temmuz se?imlerinde ald??? oy oran?ndan, cesaretini ise destek?isi olan k?resel g??lerden almaktad?r.
  ?u anda y?r?rl?kte olan Anayasa, hepimizin bildi?i gibi 12 Eyl?l??n, yani askeri cunta d?neminin ?r?n?d?r. ?imdiki Anayasa?n?n antidemokratik ?zelli?ini onaylamak m?mk?n de?ildir. Akl? ba??nda hi?bir ayd?n bunu savunmaz. Bu anayasa mutlaka de?i?melidir. Yeni anayasa, tam ba??ms?zl???n ve demokrasinin anayasas? olmal?d?r. Toplumun ezilen katmanlar?n?n koruyucusu ve kollay?c?s? bir anayasa olmal?d?r.
  Peki, AKP?nin haz?rlad??? anayasa bu hedefe ne kadar yak?nd?r?
  Ben hukuk?u de?ilim. Konunun ayr?nt?lar?n? hukuk?u arkada?lar bilirler ku?kusuz. Ama genel olarak bakt???m?zda, AKP ancak k?resel sermayenin ??karlar? do?rultusunda bir anayasa yapabilir. ??nk? ?u ana kadar yapt?klar?, yapacaklar?n?n g?stergesidir.
  Bug?n k?reselle?en emperyalizm, di?er ?lkelerin kaynaklar?na el koymak i?in u?ra?maktad?r. ABD?nin BOP veya GOP gibi projeleri ve Irak??n i?gali bunun en a??k kan?t?d?r. K?resel emperyalist sermayenin, hedeflerine herhalde demokratik ve ba??ms?z bir ?lkeye hizmet edecek bir anayasayla ula?mas? beklenemez. Oysa dinsel taraf? veya fa?izan taraf? a??r basan bir yap?, bu i? i?in olduk?a uygundur. B?ylece toplum bask?lanarak kontrol alt?nda tutulabilir. Zaten emperyalizmin b?t?n d?nyada ?demokratikle?tirme? safsatas? alt?nda yapt??? da budur. Emperyalizm nereye ?demokrasi? g?t?rm??se orada halk sefille?mi?, birbirini k?rmaya ba?lam??t?r. Asl?nda emperyalizmin yapt???, demokratikle?tirme de?il insanlar? birbirine d??manla?t?rmad?r.
  Ba?bakan??n ilk ba?ta ortaya ?t?rbana serbestlik? fikrini atmas?n?n nedeni bir ?e?it perdelemedir. T?rbana serbestlik gelir veya gelmez, ama ulusal kaynaklar?n emperyalizme pe?ke? ?ekilmesindeki engellerin ortadan kald?r?lmak istenece?i kesindir. Daha ?nce bu k??ede ?Bir metrekarenin b?y?kl???? ba?l?kl? yaz?m?zda t?rban oyununa de?inmi?tik. ?imdi Anayasa?y? ?dinci?, daha do?rusu ??l?m? ?slam? projesine uygun duruma getirmeye ?al??maktalar. ?leri s?r?len gerek?e ise ?inan? ?zg?rl????d?r. Oysa bu ?lkede S?nni dindarlara hi?bir zaman bask? yap?lmam??t?r. Dindar olmayanlara ve farkl? inan?ta olanlara bask? yap?lm??, tarikatlar hep kollanm??t?r. Bu bask?lardan, laiklik yanl?s? S?nni yurtta?lar?m?z da pay?na d??eni alm??lard?r.
  ?imdiye kadar Ramazan ay?nda ?Sen neden oru? tutuyorsun? diye kimse d?v?lmemi?, ?ld?r?lmemi?tir. Oysa s?rf oru? tutmad?klar? i?in d?vme, yaralama ve hatta ?ld?rme olaylar?na y?zlerce ?rnek verilebilir. Kimseye ?Sen neden namaz k?l?yorsun? diye bask? yap?lmam??t?r. Ama namaz k?lmad?klar? i?in insanlara s?zl? veya fiili sata?malar, sald?r?lar hep olagelmi?tir. Bug?n Anadolu?da bir?ok ilde Ramazan ay?nda a??k bir lokanta bulmak m?mk?n de?ildir. ?stanbul?da bile baz? semtlerde Ramazan ay?nda sokakta simit yemek tehlikelidir. Daha neyin ?zg?rl???nden s?z ediyorlar? Zaten ?imdi bile laiklikten yana olanlar?n ya?am? k?s?tlanm?? durumda de?il mi?
  ?lkemizde ?dinci? bir d?zen de?i?ikli?i tehlikesi her zaman bulunmaktad?r. Uluslararas? durum buna uygundur. Bu ?dincilik? de hedeflenen emperyalizme kar?? gelmeyen bir dinciliktir. Ama kontrol alt?nda tutulan bu ?dincilik? uygun bir ortam? buldu?unda, ?lkeyi kan g?l?ne ?evirecek radikalli?i ve potansiyeli de ta??maktad?r. Yani hafife al?nmamal?d?r.
  ?ster kat? bir fa?izan anayasa yap?ls?n, isterseniz dinci-liberal bir anayasa yap?ls?n, de?i?meyen tek ger?ek; bu anayasay? yapt?rmak isteyen k?resel g??lerin ??karlar?na hizmet edecek olmas?d?r. Mevcut Anayasa?daki ulusal ??karlar? koruyan temel dayanaklar her durumda ortadan kald?r?lmak istenecektir. Bunu gizlemek i?in birtak?m g?z boyay?c? ?yemler? ekleyebilirler. Ama bu, sonucu ve hedefi de?i?tirmez.
  O nedenle toplumun ezilen ve s?m?r?len kesimleri, s?rece ?ok g??l? bir kat?l?m g?stererek bu k?resel oyunu bozmal?d?r. Halk?n yarar?na olacak anayasay? ancak halk kendi iradesiyle yazar. Bu da ?rg?tl?l?kle ve bu ?rg?tl? g?c?n iradesiyle olur. Bug?n bu irade olu?turulamazsa; y?z binler taleplerini meydanlarda hayk?rmazsa, korkar?m ki gelen anayasa ?imdikini bile mumla aratacakt?r.
  Enver ?at
  www.evrensel.net