TPAO i??ileri gerekirse i? b?rakacak

T?rkiye Petrolleri Anonim Ortakl??? (TPAO) Arama Daire Ba?kanl????na ba?l? Jeofizik Operasyonlar M?d?rl??? Sismik 1 ve Sismik 2 ekiplerinde ?al??an 213 ge?ici i??inin kadroya al?nmak i?in ba?latt??? ?al??malar devam ediyor


T?rkiye Petrolleri Anonim Ortakl??? (TPAO) Arama Daire Ba?kanl????na ba?l? Jeofizik Operasyonlar M?d?rl??? Sismik 1 ve Sismik 2 ekiplerinde ?al??an 213 ge?ici i??inin kadroya al?nmak i?in ba?latt??? ?al??malar devam ediyor. Ad?yaman??n Kahta il?esine ba?l? Narince beldesinde i??ilerin kald?klar? kampta toplant? yapan i??iler ve sendikac?lar, nas?l bir yol izleyeceklerini konu?tular. Toplant?ya Petrol-i? Ankara ?ube Ba?kan? Mustafa ?zgen, Ad?yaman ?ube Ba?kan? Hasan Basri Y?zer, Petrol-?? Genel Merkez Avukat? Yal??n Aksakal ile i??iler kat?ld?.
Gerekirse i? b?rakacaklar
Petrol-?? Ankara ?ube Ba?kan? Mustafa ?zgen, sendika olarak i??ilerin kadroya al?nmas? i?in her ?eyi yapmaya haz?r olduklar?n? ifade etti. H?k?metin 5620 say?l? Kanun ile TPAO Jeofizik Operasyonlar M?d?rl????ne ba?l? Sismik ve Gravite ve Jeoloji ekiplerinde ?al??an ge?ici i??ilerin d???nda t?m kamu i??ilerini kadroya ald???n? dile getiren ?zgen, TPAO y?netiminin ge?ici i??ileri kadroya almayarak b?y?k bir skandala imza att???n? belirtti. ???ilerin ma?duriyetinin giderilmesi gerekti?ini s?yleyen ?zgen, ?E?er giri?imlerimizden olumlu bir karar ??kmazsa, biz i??iler de i?imize sahip ??karak ?retimden gelen g?c?m?z? kullanarak gereken cevab? verece?iz? diye konu?tu.
TPAO y?netimi su? i?liyor
Sendikan?n avukat? Yal??n Aksakal, TPAO y?netiminin 5620 say?l? Yasa?y? uygulamamakla hukuku ?i?nedi?ini ifade etti. Aksakal, yasaya ayk?r? bir ?ekilde yap?lacak d?zenlemenin kabul edilemez oldu?unu s?yledi.
Toplant?da s?z alan i??iler ise ?Hem ?ok ?nemli bir i? yapt???m?z? s?yl?yorlar, hem de hakk?m?z olan kadroya ge?irmiyorlar? s?zleriyle TPAO y?netimine tepki g?sterdiler. Sendikan?n alaca?? kararlar? yerine getireceklerini belirten i??iler, m?cadeleye haz?r olduklar?n? ifade ettiler.
Toplant?n?n ard?ndan gazetemize konu?an i??iler, emeklerinin kar??l???n? istediklerini dile getirdiler.
May?nl? arazide petrol ar?yorlar
TPAO?da 9 y?ld?r ?al??an Bahri Soysal, ?Sabah saat alt?da i?e ba?l?yoruz. Ak?am araziden ancak saat 06.00?da d?n?yoruz. ?o?u kez can g?venli?imiz bile olmuyor. Bazen askeri tampon b?lgelerde, may?nl? arazilerde petrol ar?yoruz. G?nde 12-13 saat ?al??arak, k???n ?ad?rlarda so?uk ile yaz?n g?ne?in kavurucu s?cakl??? ile m?cadele ediyoruz? diye konu?tu. Durumlar?n?n belirsiz olmas?n?n kendilerini zor durumda b?rakt???n? ifade eden Soysal, bir an ?nce kadroya al?nmak istediklerini belirtti.
Sismik-2 ??yeri Temsilci Tahsin Ba?tu?, ailelerini aylarca g?remediklerini anlatt?. Ba?tu?, ?T?rkiye?de ge?ici ?al??an 218 bin i??iye verilen kadronun bize de verilmesini istiyoruz. Art?k fedakarl???m?z?n, ?zverimizin, eme?imizin kar??l???n? almak istiyoruz? diye konu?tu.
D?nemsel s?rekli i??i!
H?k?met, se?imler ?ncesinde 5620 say?l? Yasa ile kamu kurumlar?nda 6 ay ve daha fazla ?al??an i??ilerin kadroya al?nmas?n? zorunlu hale getirmi?ti. TPAO y?netimi isi yasay? uygulamak yerine ge?ici i??ilere ?d?nemsel s?rekli i??i? ad? alt?nda yeni bir ge?ici i??ilik dayat?yor. (Ad?yaman/EVRENSEL)
Mehmet Y?cel
www.evrensel.net