Grev dayan??may? ??retti

Novamed Greviyle Dayan??ma Kad?n Platformu?nun, Antalya?da yakla??k 1 y?ld?r s?ren Novamed greviyle dayan??ma etkinlikleri s?r?yor. Bir yandan ba?latt?klar? imza kampanyas?n? ve bildiri da??t?mlar?n? devam ettiren kad?nlar, ?nceki g?n TMMOB Makine M?hendisleri Odas??nda bir forum d?zenlediler


Novamed Greviyle Dayan??ma Kad?n Platformu?nun, Antalya?da yakla??k 1 y?ld?r s?ren Novamed greviyle dayan??ma etkinlikleri s?r?yor. Bir yandan ba?latt?klar? imza kampanyas?n? ve bildiri da??t?mlar?n? devam ettiren kad?nlar, ?nceki g?n TMMOB Makine M?hendisleri Odas??nda bir forum d?zenlediler.
Antalya?dan gelen iki kad?n grevcinin de kat?ld??? forumda, Novamed?de ya?anan bask? ve yasaklamalar kar??s?nda kad?n i??ilerin nas?l ?rg?tlendikleri, uzun s?ren grev deneyiminin ??rettikleri, ya?anan sorunlar ve beklentiler dile getirildi.
Filmmor?un Novamed direni?ine ili?kin haz?rlad??? k?sa bir film g?steriminin ard?ndan konu?mac?lardan Bo?azi?i ?niversitesi Ekonomi B?l?m? ??retim ?yesi ?emsa ?zar, kapitalizm ve patriyarkal sistem hakk?nda bilgi verdi. Daha sonra Novamed ??yeri Temsilcisi Fatma ?z?n, g?sterdikleri dayan??madan dolay? ya?ad?klar? mutlulu?u dile getirdi. ?Grev s?resince evlenmeler, do?umlar oldu. Biz hep say?m?z art?yor diyorduk. Ger?ekten de biz baya?? ?o?alm???z. Burada bunu g?rmek bizi ?ok mutlu etti, ?ok duyguland?k? diyen ?z?n, nas?l sendikala?t?klar?n? anlatt?.
?arp?c? rakamlar
KESK Kad?n Sekreteri Sevgi G???e?nin konu?mas? s?ras?nda verdi?i rakamlar, serbest b?lgelerdeki s?m?r?y?, ?zellikle de kad?n eme?i s?m?r?s?n? ortaya koydu. G???e?nin ILO?nun verilerine dayanarak verdi?i rakamlara g?re d?nyada 27 milyon i??i serbest b?lgelerde ?al???yor. Bunlar?n y?zde 93?? kad?n, y?zde 86?s? ise ?rg?ts?z. Novamed greviyle dayan??ma amac?yla da??tt?klar? bildirilere kad?nlar?n, ?al???yor olsalar bile ilgi g?stermedi?ini aktaran G???e, ?Bu da g?steriyor ki kad?nlar?n kamusal ya?ama dahil olabilmeleri i?in istihdam i?inde olmalar? yetmiyor, ?rg?tl? m?cadele i?inde olmalar? gerekiyor? diye konu?tu.
Novamed grevcisi ?zlem Yal??n da grevin kendilerine arkada?l??? ??retti?ini s?yledi: ?Kim oldu?unu bilmedi?imiz insanlarla yan yana ?al???yorduk. Beyazlar giymi? bir kad?n i?te. Robot gibi yani. Kad?nlar birbirine rakip gibiydi, kimse kimseye g?venmiyordu. Birbirimizi tan?d?k, g?vendik. Bir hafta dayan?r?z diyorduk ama bir y?l oldu? dedi.
Forumun tart??ma b?l?m?nde ise kat?l?mc?lar, ?Kad?n ?rg?tl?l???n? art?rabilmek i?in ne yapmal?? sorusuna yan?t arad?lar. Bu b?l?mde ?emsa ?zar, muhalefet etmenin; ?rne?in ?Esnek ?al??maya hay?r? demenin yeterli olmad???n? vurgulayarak ?u ?neriyi dillendirdi: ?Esnek ?al??maya bir yandan hay?r deriz, ?te yandan da esnek ?al??an kad?n ve erkeklerin g?venceli ?al??malar? i?in m?cadele ederiz.?
Hem en ucuz, hem de kontrol edilebilir oldu?u i?in kad?n eme?inin en ?ok da hizmet alan?nda yo?unlukla istihdam edildi?ini an?msatan Sevgi G???e de ?Biz kad?nlar ?iddete y?nelik s?ylemimizi dile getirdik, ciddi ad?mlar att?k ve kazan?mlar elde ettik. Bundan sonra e?itim, sa?l?k, sosyal g?venlik, tar?m alanlar?na y?n?m?z? ?evirmemiz gerekiyor. Sendikal alan?n da y?z?n? buralara d?nmesini sa?lamal?y?z? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net