G?ND?N?M

 • Eski bir deyim vard?r. ?Te?bihte (benzetmede) hata olmaz? derler. Ben de g?ncel geli?meleri aktarmaya ?al???rken hata say?lmayaca??n? umarak baz? benzetmeler yapmak zorunday?m


  Eski bir deyim vard?r. ?Te?bihte (benzetmede) hata olmaz? derler. Ben de g?ncel geli?meleri aktarmaya ?al???rken hata say?lmayaca??n? umarak baz? benzetmeler yapmak zorunday?m.
  K?ylerde ya?ayanlar bilirler. Genellikle birlikte dola?an k?pekleri uzakla?t?rmak i?in varsa bir kemik par?as?, yoksa bir ta? veya ?ubuk gibi bir ?ey uzak?a bir yere at?l?r. K?pekler oraya ko?arlar ve at?lan ?eyi kapmak i?in birbirleriyle ?at???rlar. Bu arada da gidilecek yere var?l?r, hedefe ula??l?r.
  Ba?bakan Erdo?an, cumhurba?kanl??? tart??malar?n?n ya?and??? se?im ?ncesi d?nemde muhalefet(!) partilerinin tart??malar? kar??s?nda sorulan sorulara ?Verdim ellerine bir oyuncak, oynuyorlar? demi?ti.
  Yeni anayasa tasla?? t?rban ?zerinden tart???l?yor.
  Tart???lmas? gereken as?l sorunlar gizleniyor.
  ABD ve ?srail ile g?r??me trafi?i h?zland?. Stratejik ortak ABD?nin Ortado?u?daki ??karlar?na daha fazla hizmet i?in g?r??meler s?r?yor.
  ?srail u?aklar?, T?rkiye hava sahas?ndan ge?erek Suriye?yi bombal?yor.
  ABD, ?ran?? s?k??t?rmak i?in T?rkiye?nin deste?ini istiyor. Tam bu d?nemde Ba?bakan ABD?ye gitti.
  Uluslararas? ili?kiler bu haldeyken i?eride neler oluyor?
  Bir yandan demokratikle?meden s?z eden h?k?met, ?te yandan sendikalar?n kapat?lmas? i?in dava a??yor. ???i sendikalar?n?n toplus?zle?me s?re?lerini t?kayarak onlar? greve zorluyor. Grev karar? al?nd?ktan sonra da muhtemeldir ki erteleme ad? alt?nda grevi yasaklayarak i??ileri patrona mahkum etmeye ?al??acak.
  H?k?met, kamu emek?ilerinin var olan, me?ru grev ve toplus?zle?me hakk?n? tan?mamakta ?srar ediyor.
  A?ustos ay? i?inde yap?lan toplu g?r??melerde nelerin konu?uldu?u birer birer ortaya ??kmakta.
  Bir televizyon program?na konuk olan Kamu-Sen Genel Ba?kan? Bircan Aky?ld?z ile Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu, grev ve toplus?zle?me hakk?n?n tan?nmas? taleplerine kar?? h?k?meti temsilen M. Ali ?ahin?in ?Bu hakk?n tan?nmas? Anayasa de?i?ikli?i gerektiriyor. Ayr?ca Kamu Personel Rejimi yasala?t?ktan sonra ancak grev ve toplus?zle?me hakk? tan?nabilir? dedi?ini, kendilerinin de ?Taleplerimiz kar??land??? takdirde Kamu Personel Rejimi?nin yasala?mas? i?in azami deste?i vermeye haz?r?z? dediklerini ifade ettiler.
  Kamu Personel Rejimi yasala??rsa esnek ?al??ma b?t?n?yle uygulanabilecek ve kamu emek?ilerinin i? g?venceleri ortadan kalkacak. Bu durumda grev ve toplus?zle?me hakk?n?n kullan?lmas? fiilen imkans?zla?acak. AKy?ld?z ve AKsu da bunu biliyorlar. Ama herhalde AK Parti?ye hizmet i?in kamu emek?isini aldatmaya ?al???yorlar.
  ?n?m?zdeki s?re?, Sosyal G?venlik Reformu, Kamu Y?netimi Reformu, Kamu Personel Rejimi vd. kar?? reformlar?n yasala?mas? s?recidir.
  H?k?met, dikkatleri ba?ka yerlere y?nelterek bu yasalar? olabildi?ince sorunsuz ge?irmek istiyor.
  Yeni anayasa tart??malar?n?n t?rban meselesine s?k??t?r?lmaya ?al???lmas?n?n nedeni de budur. Yeni anayasa tasla??, tekelle?mi? b?y?k sermaye kurulu?lar?n?n ?zelle?tirme, yabanc?la?t?rma, esneklik vb. taleplerinin kar??lanmas?na engel olu?turabilecek h?k?mlerin ay?klanmas? i?in haz?rland?.
  ???iler ve kamu emek?ileri, kendi taleplerine uygun bir anayasa i?in m?cadele etmek, anayasa tart??malar?na bu taleple m?dahale etmek yerine h?k?metle pazarl?k ederek Kamu Personel Rejimi?nin yasala?mas?na destek s?z? vererek ancak kendi bindikleri dal? kesmi? olurlar.
  Anayasa tart??malar?n?n t?rbana s?k??t?r?lmas?na engel olunur ve emek?iler kendi talepleri ile tart??malar?n i?inde yer al?rlarsa; t?m konfederasyonlar, aralar?nda rekabet etmek yerine eme?in haklar?n? savunmada birle?irlerse kazanabilirler.
  Yoksa bu yaz?n?n ba??nda belirtildi?i gibi onlar kendi aralar?nda kap???rken, patronlar hedeflerine rahat?a ula??rlar. T?rban?n eme?in haklar?n?n ?zerini ?rtmesine izin verilmemelidir.
  Hasan H?seyin Evin
  www.evrensel.net