H?k?metten K??k?e kararname ya??yor

AKP H?k?meti, Abdullah G?l??n cumhurba?kan? se?ilmesinin ard?ndan K??k?e adeta kararname ya?d?r?yor


AKP H?k?meti, Abdullah G?l??n cumhurba?kan? se?ilmesinin ard?ndan K??k?e adeta kararname ya?d?r?yor. 10. Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer taraf?ndan bir?ok kez veto edilen atama kararlar? ?u ana kadar veto edilmeyen h?k?met, K??k??n onay?na 26 m??terek kararname g?nderdi. Cumhurba?kan? G?l, bunlardan 15?ini onaylad?, 11 kararname ise i?lemde bulunuyor.
H?k?met, 28 A?ustos-20 Eyl?l tarihleri aras?nda ?ankaya K??k??ne toplam 26 m??terek atama kararnamesi g?nderdi. Cumhurba?kan? G?l, ??l? kararname olarak de bilinen bu kararnamelerden 15?ini onaylarken 11 kararname ?zerindeki ?al??malar?n? s?rd?r?yor. G?l, Bakanlar Kurulu taraf?ndan atamalarla ilgili g?nderilen 5 kararnamenin birini onaylad?, di?er d?rt kararname ise i?lemde.
Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n kararlar?n?n i?inde en fazla konu?ulanlar, Diyarbak?r Valisi Efkan Ala?n?n Ba?bakanl?k M?ste?arl????na, ?ahabbettin Harput?un ??i?leri Bakanl??? M?ste?arl????na Tahsin Burcuo?lu?nun MGK Genel Sekreterli?i g?revlerine atanmas? oldu.
H?k?met K??k?e, baz? kurulu?lar?n bakanl?klara ba?lanmas?na ili?kin 1, h?k?met kurulu? ve bakan de?i?ikli?i i?in 2, 14 vekalet tezkeresi, 26 m??terek kararname, atamalara ili?kin 5 Bakanlar Kurulu karar?, atamalar d???ndaki i?lere ili?kin 17 Bakanlar Kurulu karar? g?nderdi. K??k?e hen?z, yasa ve kanun h?km?nde kararname ise g?nderilmedi. Bakanlar Kurulu?nun mahkum aff?na ili?kin K??k?e g?nderdi?i 1 karar ise i?leme al?nd?. (HABER MERKEZ?)
Gazeteciler K??k?e ??k?yor
Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n se?im ?ncesi dile getirdi?i ?K??k halka a??lacak? s?zlerine ili?kin ?al??malar hayata sokuluyor. Halka a??lmadan ?nce K??k, ilk olarak bug?n gazetecilere tan?t?lacak.
Tan?t?m turuna Ankara?da g?rev yapan bas?n yay?n kurulu?lar?ndan gazeteciler davet edildi. Tan?tma turunda, ?ankaya K??k? Yerle?kesi gezdirilecek, g?r?nt? al?nmas? sa?lanacak.
Gazeteciler, ?ankaya K??k??n?n ?al??ma sistemini, m?zeyi ve mekanlar? gezecek. Cumhurba?kan? Abdullah G?l ve e?inin konut olarak kulland??? Pembe K??k de gazetecilere tan?t?lacak.
www.evrensel.net