Anayasa ?al??malar?na kat?l?m ?a?r?s?

SHP Genel Ba?kan? Murat Karayal??n, ?Anayasa ?zerinde s?z s?ylemek isteyen? herkesi katk? sunmaya, ?al??malara kat?lmaya ?a??rd?


SHP Genel Ba?kan? Murat Karayal??n, ?Anayasa ?zerinde s?z s?ylemek isteyen? herkesi katk? sunmaya, ?al??malara kat?lmaya ?a??rd?.
SHP?nin 9?uncu K???k Kurultay?, d?n Ankara?da ?n?aat M?hendisleri Odas? Toplant? Salonu?da, MYK ve genel sekreterlikten istifalar, son siyasal geli?meler ve Anayasa de?i?iklik tart??malar? g?ndemleriyle topland?.
CHP-DSP birlikteli?i ??kt?
Kurultay?n a??l?? konu?mas?n? yapan SHP Genel Ba?kan? Murat Karayal??n, se?im sonu?lar?n? de?erlendirerek, ?Se?imin kaybedeni CHP-DSP birlikteli?i; sola dayanmayan, sa? siyasete dayanan s?ylemi ?ne ??karan siyaset anlay???d?r? dedi.
?Demokrat, halktan yana b?t?n partiler, sivil toplum ?rg?tleri, yurtta? kesimleri, talep edip Anayasa de?i?ikli?ine katk? sunmal?? diyen Karayal??n, Ba?bakan Erdo?an??n rekt?rlere y?nelik ?Herkes kendi i?ine baks?n? s?ylemini ?yanl?? buldu?unu?, ?z?nt? ile kar??lad???n? belirterek k?nad?. Karayal??n, herkesi anayasaya katk?ya ?a??ran Ba?bakan??n, sonra ??k?p ?Sana ne, herkes kendi i?ine baks?n? diyemeyece?ini ifade ederken, hocalar?n halk? bilgilendirme g?revleri gere?i bu konuda s?z s?yleyebileceklerini vurgulad?.
Muhaf?zl?k yap?yorlar
?sim vermeden CHP?yi de ele?tiren Karayal??n, ?Hem Anayasa?y? ele?tirecek, de?i?tirilmesini isteyeceksin, hem de de?i?iklik ?al??malar?na kat?lmayacaks?n. Bu d???nceyi savunanlar 12 Eyl?l muhaf?zl??? yapmaktad?r? diye konu?tu.
Karayal??n, ?T?rkiye?nin Anayasas? ?zerinde s?z s?ylemek istiyorum diyen herkesi, bireysel ya da ?rg?tleri arac?l???yla Anayasa ?al??malar?na katk? vermeye? ?a??rd?. Anayasa ?al??malar?na kat?l?m?n te?vik edilmesini, ?zendirilmesini isteyen Karayal??n, bu konuda as?l g?revi de Meclis Ba?kan? K?ksal Toptan?a y?kledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net