Ufuk Uras: Deli g?mle?ini ??karmal?y?z

?zg?rl?k ve Dayan??ma Partisi (?DP) ?stanbul Milletvekili Ufuk Uras, ?12 Eyl?l deli g?mle?ini bir g?n daha fazla ta??mamam?z gerekmektedir? dedi


?zg?rl?k ve Dayan??ma Partisi (?DP) ?stanbul Milletvekili Ufuk Uras, ?12 Eyl?l deli g?mle?ini bir g?n daha fazla ta??mamam?z gerekmektedir? dedi.
KESK ?ubeler Platformu taraf?ndan Manisa Belediye K?lt?r Sitesi Lale Salonu?nda d?zenlenen ?12 Eyl?l Hukuku Anayasa ve Bar??? konulu panelde konu?an Uras, ?Bir darbe olmu?, y?llardan beridir bu darbe anayasas?n?n de?i?tirilmesini istiyoruz. Bug?n geldi?imiz noktada bu de?i?ikli?in nas?l olabilece?i ihtimalini konu?uyoruz? dedi. Hi?bir darbenin hakl? sebebi olamayaca??n? savunan Uras, darbenin hangi gerek?eyle olursa olsun sosyal, iktisadi ve hukuki hi?bir me?ruiyeti olamayaca??n? s?yledi.
Liberal anayasa
Nas?l bir anayasa istendi?i konusunda hemfikir olunmas? gerekti?ini belirten Uras, ?12 Eyl?l rejiminin bir g?n daha kalmas?n? savunamay?z. AKP Anayasa?y? de?i?tirmek istiyor. Biz de buna kar?? pozitif siyaset yapmak zorunday?z. Anayasa de?i?ikli?i 1982?den beri yap?l?yor. 12 Eyl?l Anayasas??na kar?? alternatif anayasalar her zaman haz?rda bulunduruldu. Haz?rlanan anayasa liberal bir anayasa olmamal?, AKP?ye dayanan bir anayasa da olmamal?d?r? diye konu?tu.
CHP Manisa Milletvekili ?ahin Meng? ise 1982 Anayasas??n?n 1961 Anayasas??n?n de?i?tirilmi? hali ve ?ok k?t? kopyas? oldu?unu belirterek, ?Bu Anayasa da profes?rler taraf?ndan haz?rlanm??t?r. Askerler de?il yine profes?rler haz?rlam??t?r. Kimse kimseyi kand?rmas?n? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net