EMEK D?NYASI

 • AKP?nin ?anayasa yapan parti olma? iddias?n?n arkas?nda ne ?zg?rl?klerle ilgili ciddi bir iddia, ne de ?lkenin K?rt sorunu gibi temel sorunlar?n?n ??z?m?n?n ?n?n? a?acak, demokrasinin geli?mesine hizmet edecek bir anayasa kayg?s? vard?r


  AKP?nin ?anayasa yapan parti olma? iddias?n?n arkas?nda ne ?zg?rl?klerle ilgili ciddi bir iddia, ne de ?lkenin K?rt sorunu gibi temel sorunlar?n?n ??z?m?n?n ?n?n? a?acak, demokrasinin geli?mesine hizmet edecek bir anayasa kayg?s? vard?r. Tek iddialar? ?sivil bir anayasa? yapacaklar?d?r. Yani bug?ne kadar yap?lan anayasalar?n askerler taraf?ndan yap?lm?? olmas?n? da bu giri?imlerini hakl? g?stermeye yetecek bir gerek?e olarak g?stermektedirler.
  AKP ve onun ad?na konu?anlar?n di?er bir iddias? ise anayasan?n ?AKP?nin de?il halk?n anayasas?? olaca??d?r.
  Ancak AKP?nin iddialar?n?n hi?bir ciddiyetinin olmad???, anayasa tart??malar?n?n ba?lamas?ndan bu yana ge?en k?sa s?re i?inde g?r?lm??t?r.
  ??nk? AKP s?zc?leri, ?sivil anayasa? demektedir ama 1982 Anayasas??n?n ?de?i?tirilmesi teklif edilemez? maddelerine dokunulmayaca??n? daha ba?tan a??klamakta; bu konuda malum g?? odaklar?na teminat ?st?ne teminat vermektedir. Zaten ?82 Anayasas??n? yapan askeri cunta da bu ?de?i?tirilmesi teklif edilemez? maddeler d???nda, Anayasa?n?n t?m maddelerinin de?i?tirilebilece?ini ?ng?rm??t?r. Dahas?, zaten ?82 Anayasas??n?n maddelerinin ??te biri ge?ti?imiz 20 y?l i?inde de?i?tirilmi?tir.
  Anayasa?ya rengini veren (?82 Anayasas??n?n rengi asker rengidir) kromozonlar da Anayasa?n?n ?de?i?tirilmez? denilen ilk d?rt maddesine yerle?tirilmi?tir. Dolay?s?yla ?de?i?tirilmesi teklif edilemeyen? maddeler korundu?u s?rece (sonraki maddelerin de bu ilk d?rt maddeye ayk?r? olamayaca?? d???n?ld???nde) ?Sivil anayasa yap?yoruz? iddias? bo? bir b?b?rlenmeden ibaret kalmaya mahkumdur.
  Rekt?rlere, hukuk?ulara, tasla?? ele?tirenlere ?fkelenen; ?Herkes i?ine baks?n? diyen ve bunu da ?Yasa yapma hakk? Meclis?indir? varsay?m?na dayand?ran bir h?k?metin, bir ba?bakan?n, anayasan?n herkesin anayasas? olaca??, herkesin ?nerisine a??k olduklar? s?ylemi sadece bir aldatmacad?r.
  H?k?metin, ?Bu anayasa herkesin anayasas? olacak? iddias? ?nce ak?llara, ?nl? ?ngiliz devlet adam? Churchill?in, ?Sonunda benim ilk s?yledi?im kabul edilecekse, her t?r tart??maya var?m? s?z?n? getirmi?se de AKP ve Erdo?an??n, ?ngiltere?nin, gizli Hitler hayran? ve en despotik ba?bakan?n? bile hayal k?r?kl???na u?ratacak bir tutumla her t?r ele?tiriyi daha ba?tan kesmek istemesi, ?herkesin katk?s?na a??k bir anayasa? iddias?n? ?imdiden ??r?tm??t?r. Burada anayasan?n ?herkesin katk?s?na a??kl????n?, Erdo?an ve yanda?lar?, sonu?ta Meclis?ten ge?irecekleri anayasay? ?halk oylamas?na sunma?ya indirgiyor. Yani Meclis?ten ??kan anayasaya halk ?evet? derse ?Bu anaysa halk?n anayasas? olacak? diyorlar. T?pk? 12 Eyl?lc?ler gibi... Cunta ve yanda?lar? da kendilerine kar?? olan g?r??leri bast?rarak olu?turduklar? anayasaya, ?Halk evet dedi; o zaman bu anayasa halk?n anayasas?d?r? deyip ??km??lard?. Bu y?zdendir ki Erdo?an ve AKP?nin zihniyeti, halk? koyduklar? yer ve anayasa anlay??lar? cuntadan hi? de ileri de?ildir demek, hi? de yanl?? olmaz.
  ?AKP?nin sivil anayasa yapan parti olma? iddias? ?imdiden; cunta anayasas?n?n esas?na dokunmamaya, ama b?y?k sermayenin ve uluslararas? tekellerin serbest?e dola??m?na engel getiren maddelerin ilgas? ile t?rban, imam hatipler gibi konularda manevra yapabilece?i ?atlaklar olu?turmakla s?n?rl? de?i?ikliklere indirgenmi?tir.
  Ama 12 Eyl?l Anayasas??ndan kurtulman?n ilk ko?ulu; ifade ve ?rg?tlenme ?zg?rl???n? s?n?rlayan maddelerin kald?r?lmas?, K?rt sorununun demokratik ??z?m?, laisizmin ger?ek temellerine oturtulmas? ve emek?i s?n?flar?n haklar?n?n korunmas?n?n g?venceye almas?n? esas alan bir anayasad?r.
  Bu y?zden T?rkiye?nin emek ve demokrasi g??lerinin kendi talepleriyle tart??maya kat?lmaktan geri durmamas?; ?Yasa yapma hakk? Meclis?indir? demagojilerine pabu? b?rakmamas? gerekir. Daha ge?en y?l, TCK 301. maddeyi cansiperane savunan, Ter?rle M?cadele Yasas??yla son 10 y?lda ?zg?rl?kler konusuna at?lan ad?mlar? geri almakta bir sak?nca g?rmeyen bir AKP ve CHP?nin, bunlara bile rahmet okutacak bir MHP?nin olu?turdu?u Meclis ?o?unlu?undan b?yle bir anayasa beklenemeyece?ini unutmamak gerek.
  B y?zden de s?reci; demokrasi g??lerinin birle?ip talepleri do?rultusunda m?cadele etmelerine dayanak sa?layan, ortaya ??kan ?eli?melerden, AKP?den beklentilerin bo?a ??kmas?yla ortaya ??kan durumdan yararlan?lan bir s?re? olarak de?erlendirmek, giderek daha ?nem kazanmaktad?r.
  ?hsan ?aralan
  www.evrensel.net