Fotoğraf: Evrensel

Cezaevi katliam?nda 11 y?ld?r adalet aran?yor

Diyarbak?r E Tipi Kapal? Cezaevi?nde polisler ve ?zel harekat timleri taraf?ndan demir ?ubuk ve kalaslarla ger?ekle?tirilen; 10 tutuklunun ?l?m?, 24 tutuklunun da yaralanmas?na neden olan katliam?n ?zerinden tam 11 y?l ge?ti


Diyarbak?r E Tipi Kapal? Cezaevi?nde polisler ve ?zel harekat timleri taraf?ndan demir ?ubuk ve kalaslarla ger?ekle?tirilen; 10 tutuklunun ?l?m?, 24 tutuklunun da yaralanmas?na neden olan katliam?n ?zerinden tam 11 y?l ge?ti. Yarg?tay, katliam i?in ?Vah?ice ve canavarca yap?lm??t?r? dedi ama adalet bug?ne kadar sa?lanamad?. Olas? katliam san?klar?, en y?ksek cezay? almalar? durumunda dahi ?Rah?an Aff?? olarak adland?r?lan af nedeniyle bir g?n bile hapse girmeyecek.
Tan?k katliam? anlat?yor
Ali Yerme, katliam s?ras?nda Diyarbak?r Cezaevi?ndeydi. Katliam? ya?ayan 33 ki?iden biri. Ge?ti?imiz y?l tahliye olan Yerme, 11 y?l ?nce ya?anan vah?eti unutam?yor.
Katliam?n ya?and??? g?nlerde Refah-Yol h?k?metinin cezaevlerindeki siyasi tutuklulara y?nelik ?zel bir konsept geli?tirdi?ini ve cezaevlerinde ??slah??n dillendirildi?ini s?yleyen Yerme, katliam ?ncesi ya?ananlar? D?HA?ya ??yle anlatt?: ?Refah-Yol h?k?metinin adalet bakan? Mehmet A?ar idi. A?ar, ?cezaevlerini hizaya getirece?ini? a??klam??t?. Ancak k?sa bir s?re sonra A?ar yerine ?evket Kazan g?reve geldi. O d?nem ise cezaevlerinde ciddi direni?ler, a?l?k grevleri ve ?l?m oru?lar? ya?an?yordu. Ki bu eylemler sonras?nda ?ok say?da devrimci ya?am?n? yitirmi?ti. Biz Diyarbak?r Cezaevi?ndeydik. 24 Eyl?l g?n? 200?e yak?n arkada??n ailesi ziyarete gelmi?ti. O d?nem Diyarbak?r Cezaevi?nde 13 ko?u?umuz ve 600?e yak?n arkada??m?z vard?. Aileler g?r??lerde bizlere yiyecek getiriyorlard?. Kalabal?k olunca da yiyecekleri alacak kap ve le?enlerimiz yetersizdi. Bunun i?in di?er ko?u?lardaki arkada?lar?m?zdan le?en ve kap almak istedik. Daha ?nce benzer isteklerimiz ho?g?r?yle kar??lan?yordu. Ancak o g?n bu iste?imiz ??rg?t bireyleri aras?nda ili?ki olmaz? denilerek engellendi. Biz de o zaman ?Siz gidin getirin, bize verin? dedik. Yine kabul etmediler. Ciddi bir provokasyon ortam? ve gergin bir atmosfer yarat?ld?. Hakaret ediyorlard?. Kurals?zl?k had safhadayd?...?
Elektrik ve sular kesildi
Ya?ananlar ?zerine cezaevi idaresinin t?m gardiyanlar? geri ?ekti?ini, koridorlar? bo?altarak elektrik ve suyu kesti?ini belirten Yerme, bunun ?zerine cezaevi m?d?r?yle g?r??meye ?al??t?klar?n?, ancak m?d?r?n s?rekli hakaret etti?ini kaydetti.
Katliam g?n? sabah saat 11.00 s?ralar?nda bu olaylar?n ya?and???n? ifade eden Yerme, ?Tabii personel ?ekilince biz de g?r??e ??kacak ilk grup olan 30 arkada? koridorda sohbet ediyorduk. Daha sonra revire giden 4 arkada??m?z da geldi. O s?rada arkada?lar d??ar?da o zamana kadar g?rmedi?imiz ve tan?k olmad???m?z bir hareketlilik oldu?unu s?yledi. Saat 14.00 civar?nda b?y?k bir askeri y???nak yap?ld? ve cezaevinin etraf? sar?ld?. Polis ve ?evik kuvvet de vard?. B?y?k ihtimalle s?rg?ne g?nderilece?imizi d???n?yorduk. Zaten Diyarbak?r Cezaevi?nin bo?alt?lmas? plan? vard?? diye konu?tu.
Sopalar?n ucunda ?ivi vard?
Yerme, sald?r? an?n? ??yle anlatt?: ?Koridorun idare k?sm?na bakan taraf?ndan askerler ve siyah giyimli bir grup ile itiraf??lar, yemekhane k?sm?ndan ise ?evik kuvvet polisleri, robokoplar kap?lar? a?t?ktan sonra ?Allah Allah? naralar?yla bize sald?rmaya ba?lad?lar. Oldu?umuz yerde i?kence yapmaya ba?lad?lar. Kalaslar, coplar ve demir zincirlerle vurmaya ba?lad?lar. Bu i?kence ne kadar s?rd? hat?rlam?yorum, ancak daha sonra bizi ellerimizden tutarak g?r?? kabinlerine do?ru ?ekmeye ba?lad?lar. Bu s?rada koridorun sa? ve solunda asker ve polis etten duvar ?rm??t?. Ellerimizden tutup bizi ?ekip g?r?? kabinlerinin bulundu?u b?l?me g?t?rene kadar koridora dizilen asker ve polisler de d?vmeye devam ediyordu. Ellerindeki kalaslar?n ucuna beton ?ivileri ?akm??lard?. Bu ?iviler v?cudumuzu delip etimizi par?al?yordu. Daha sonra bizi g?r?? kabinine getirdiler. Burada bizi ?st ?ste at?p gittiler. Her taraf?m?zda k?r?klar ve yaralar vard?. Her yer kan revan i?indeydi. Ahmet ?elik arkada??n kafatas? k?r?lm?? beyni d??ar? ??km??t?. ?lmek ?zereydi...?
Cezaevinden bir y?l ?nce tahliye olan Yerme, Diyarbak?r Cezaevi katliam?nda g?rd??? i?kence nedeniyle ?e?itli fiziksel rahats?zl?klar ya?ad???n? belirtti. Sa? elinin ?? parma??nda sinirlerin ?lmesi nedeniyle duyu kayb? ya?ad???n? ifade eden Yerme, ?Bu katliam s?radan bir katliam de?il. Tarihsel bir anlam? var. Bunun anla??lmas? ve i?lenmesi gerekiyor? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
10 tutuklu ?lm??t?
Diyarbak?r Cezaevi katliam?nda v?cutlar? ve kafalar? demir ?ubuklarla, kalaslarla par?alanan Mehmet Aslan, Ahmet ?elik, Edip Derik?e, Mehmet Nimet ?akmak, R?dvan Bulut, Mehmet Kadri G?m??, Erhan Hakan Peri?an, Cemal ?am ve Hakk? Tekin ya?am?n? yitirmi?ti.
www.evrensel.net